W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VII/88/2012

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r., Poz. 567 ), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Poz. 391 ) Rada Gminy Osielsko uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2013. Poz.98

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osielsko, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozdział 1
 
Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości.
 
§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą:
1)  odpady komunalne nie zbierane selektywnie w ilości:
a)  0,020 m3 ( 20 l ) pojemności pojemnika na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość przy jednorazowym odbiorze odpadów w przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny,
b)  0,060 m3 ( 60 l ) pojemności pojemnika na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość przy jednorazowym odbiorze odpadów w przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,
2) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone  w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości,
3) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a także odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone w  punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej „PSZOK” w każdej ilości,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe  w PSZOK  w ilości nie przekraczającej jednorazowo
0,5 tony.
  Rozdział 2 Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.
 
§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
 
| Rodzaj odpadu | Częstotliwość odbierania odpadów|
odpady komunalne nie zbierane selektywnie 1 raz na 2 tygodnie
papier, | tworzywa sztuczne, | odpady ulegające biodegradacji, | w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, | odpady zielone 1 raz na 2 tygodnie
metale, opakowania wielomateriałowe, szkło 1 raz w miesiącu

  
 
2. Szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 określi przedsiębiorca odbierający odpady.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, zostanie podany do wiadomości mieszkańcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń.
 
Rozdział 3  Sposób świadczenia usług przez  punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 
§ 4. 1. PSZOK  zlokalizowany jest przy ul. Jastrzębiej 62 w miejscowości Żołędowo.
2. Utrzymaniem PSZOK zajmuje się Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy
ul. Jastrzębiej 62, 86-021 Żołędowo.
3. Informacja o terminach i godzinach przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK będzie udostępniona na stronach internetowych Gminy Osielsko i Gminnego Zakładu Komunalnego, o którym mowa w ust. 2 oraz na tablicach ogłoszeń.
4. PSZOK przyjmuje odpady, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4 dostarczone przez właścicieli nieruchomości.
Rozdział 4  Postanowienia końcowe.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.
 
   
UZASADNIENIE
 
       Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Poz. 391 ) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Na terenie gminy Osielsko punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie utworzony przy ul. Jastrzębiej 62 w miejscowości Żołędowo. Utrzymaniem w/w punktu będzie zajmował się Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 62, 86-021 Żołędowo. Informacja o terminach i godzinach przyjmowania odpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie udostępniona na stronach internetowych Gminy Osielsko i Gminnego Zakładu Komunalnego oraz na tablicach ogłoszeń.
 
  wynik głosowania imiennego
 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego