W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VII/87/2012

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r., Poz. 567 ), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Poz. 391 ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2013. Poz. 451

Treść

   § 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko, w następującej treści:
Rozdział 1  Postanowienia ogólne.
    § 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:
1)  wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2)  rodzaju i minimalnej pojemności pojemników  przeznaczonych do zbierania  odpadów 
     komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach  publicznych, warunków
     rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
     porządkowym i technicznym;
3)  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i  nieczystości ciekłych
      z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku  publicznego;
4)  innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5)  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
6)  wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach  wyłączonych z produkcji 
     rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.   
 
§ 3.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)  bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć baterie i akumulatory w rozumieniu 
     art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach ( Dz. U. Nr 79 z 
     2009 r., poz. 666 z późn. zmianami );
2)   chodniku – należy przez to rozumieć chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
      z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach ( tekst jednolity: 
      Dz. U. z 2012 r., poz. 391 );
3)   nieczystościach ciekłych -  należy przez to rozumieć nieczystości ciekłe w  rozumieniu
      art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku
      w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 );
 4)  nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy
     z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 z późn.   
     zmianami);
 
5)  odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w  rozumieniu
     art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 
     185 z 2010 r., poz. 1243 z późn. zmianami ); 
6)  odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć odpady  opakowaniowe
     w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
     opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638 z późn. zmianami );
7)  odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady  ulegające 
      biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
      o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 185 z 2010 r., poz. 1243 z późn. zmianami );  
8)   odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne
      charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być
      umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 
      komunalnych,  np. meble, kanapy, fotele;
9) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady zielone w rozumieniu  art. 3 ust. 3 
      pkt 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U.  Nr 185
      z 2010 r., poz. 1243 z późn. zmianami ); 
10) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt 
      selektywnego zbierania odpadów komunalnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy
      z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: 
      Dz. U. z 2012 r., poz. 391 );
11) selektywnym zbieraniu – należy przez to rozumieć selektywne zbieranie w rozumieniu 
      art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. 
      Nr 185 z 2010 r., poz. 1243 z późn. zmianami );  
12) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli  nieruchomości 
      w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości 
      i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 );
13) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć zbiorniki bezodpływowe
      w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
      i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 );
14) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym –  należy przez to  rozumieć zużyty 
      sprzęt w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29  lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie  
      elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180 z 2005 r., poz. 1495 z późn. zmianami);
15) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe  w  rozumieniu 
       art. 4 pkt 17  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  zwierząt ( tekst jednolity: Dz. 
       U. Nr 106 z 2003 r., poz. 1002 z późn. zmianami);   
16) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
       w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
      i rozrodzie zwierząt gospodarskich ( Dz. U. Nr 133 z 2007 r., poz. 921 z późn. zmianami).
Rozdział 2  Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz przyległych chodników przez:
1)  prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w 
     gospodarstwach domowych co najmniej następujących frakcji odpadów:
a)      papier,
b)      metale,
c)      tworzywa sztuczne,
d)     szkło,
e)     opakowania wielomateriałowe,
f)      odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
f)       przeterminowane leki i chemikalia,
g)      zużyte baterie i akumulatory,
h)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i)       meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j)       odpady budowlane i rozbiórkowe,
k)      zużyte opony,
ł)       odpady zielone.  
2)  uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników  położonych wzdłuż 
     nieruchomości, w szczególności pryzmowanie zgarniętego błota, śniegu, lodu i innych 
     zanieczyszczeń przed  ich wywiezieniem przez zarządcę drogi, w sposób nie powodujący 
     zakłóceń w ruchu pieszych.
   2. Na terenie nieruchomości zabrania się:
1)    stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska do usunięcia  śniegu
      i lodu;
2)    wrzucania do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: śniegu, lodu, gorących popiołów, żużli oraz substancji  toksycznych, żrących, wybuchowych i gruzu;
  3. Mycie   i   naprawy   pojazdów   samochodowych   poza   myjniami   i  warsztatami
naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia środowiska i uciążliwości dla sąsiadów.
Rozdział 3  Rodzaj i  minimalna pojemność  pojemników  do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników   i   ich   utrzymania   w   odpowiednim    stanie   sanitarnym,    porządkowym  i technicznym.
     § 5. 1. Odpady komunalne zbiera się w  szczelnych i zamykanych pojemnikach o pojemnościach od 0,060 do 10 m3 ( 60-10.000  l), przeznaczonych do danego rodzaju odpadu, dostosowanych do mechanicznego ich opróżniania przez  przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów.
     2. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wynosi 0,060 m3 ( 60 l ).
     3. Wykorzystywane do selektywnej zbiórki odpadów pojemniki lub worki, o pojemności określonej w ust. 1, powinny być w sposób trwały i wyraźny oznakowane rodzajem odpadów, do których zbierania służą oraz nazwą przedsiębiorcy  odpowiadającego za ich odbieranie.
     4. Rodzaj i pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników, powinny zapewnić zbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami odpadów.
     5. Właściciele nieruchomości, zachowując wymagania określone w ust. 4, mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki  do zbierania odpadów komunalnych określone w ust. 1 oraz utrzymywać te pojemniki  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 
    § 6. 1. Przy drogach oraz miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych.
2. Minimalna pojemność koszy ulicznych wynosi 0,030 m3 ( 30 l ).   
 
    § 7.  Kosze uliczne na odpady powinny być rozmieszczane w rejonach intensywnego ruchu pieszego i utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Rozdział 4 Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 8. 1. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy na nieruchomości, a w szczególności:
 
 
-Rodzaj odpadu -Częstotliwość odbierania odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -Częstotliwość odbierania odpadów z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
- odpady komunalnenie nie zbierane selektywnie -1 raz na 2 tygodnie -nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie
-papier, tworzywa sztuczne,odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,odpady zielone -1 raz na 2 tygodnie -nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie
-metale, opakowania wielomateriałowe, szkło -1 raz w miesiącu -nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
-przeterminowane leki i chemikalia,zużyte baterie i akumulatory,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,meble i inne odpady wielkogabarytowe,odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony,odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,odpady zielone -z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych 1)dotyczy odpadów komunalnych dostarczanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych2)przepis wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. -z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych
   
2. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się następujących rodzajów odpadów:
1) odpady komunalne nie zbierane selektywnie – należy zbierać w pojemnikach, o których 
    mowa w § 5 ust. 1  i w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy uprawnionemu do 
    odbierania odpadów;
2)  papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe – należy zbierać 
     w pojemnikach lub workach, o których mowa w § 5 ust. 3 i w terminach odbioru 
     udostępnić przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów;
3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  
    oraz odpady zielone, które nie zostały skompostowane na terenie nieruchomości przez ich 
    właścicieli należy:
    a) zbierać w pojemnikach lub workach, o których mowa w  § 5 ust. 3 i w terminach
         odbioru udostępnić przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów lub
     b) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2);
 4)  przeterminowane leki i chemikalia – należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania 
      odpadów komunalnych 2);
 5)  zużyte baterie -  należy:
a)      umieszczać w pojemnikach na baterie w wyznaczonych placówkach oświatowych na terenie gminy Osielsko lub
b)      dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2);
6)  zużyte akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony należy:
     a)  zostawiać w placówkach komercyjnych lub
     b)  dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2);
7)      meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2);
8)      odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2).
     3. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię gruntu.
     4. Odpady komunalne i nieczystości ciekłe winny być odbierane z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego przez przedsiębiorców uprawnionych do ich odbierania, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania czystości i porządku, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
 
Rozdział 5  Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
    § 9. Właściciele nieruchomości powinni przestrzegać zasad związanych z minimalizacją powstających odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów, pod względem ilości  i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko czyli nienadających się do         
    recyklingu, kompostowania;
5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych;
6) praktykowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na terenach 
    nieruchomości.
Rozdział 6 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
    § 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są  do stałego  dozoru oraz zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za  zachowanie zwierząt.
      2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1)  stosowania kagańca i smyczy podczas wyprowadzania psów na tereny publiczne,
     z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym, zgodnie z art. 20 a ust. 6 
     ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
     osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 127 z 2011 r., poz. 721 z późn. 
     zmianami);
2)  nie spuszczania psów ze smyczy na terenach leśnych i parkowych;
3)  usuwania odchodów zwierzęcych z miejsc publicznych.
 
Rozdział 7 Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach.
 
     § 11. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  nie może być uciążliwe dla innych osób; uciążliwości hodowli i chowu zwierząt nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości, na której się znajdują.
2.      Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie na terenie zabudowy wielorodzinnej
i ogrodach działkowych.
 
Rozdział 8  Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
 
§ 12.  1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeb.
       2. Obowiązkową deratyzacją obejmuje się obszar całej gminy.
 
Rozdział 9 Postanowienia końcowe.
     § 13.  Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień Regulaminu należy do jednostek
i   organów w granicach ich właściwości.
      § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
      § 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
 
 
 Przypisy:
1)  dotyczy odpadów komunalnych dostarczanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
     
2)  przepis wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
   
UZASADNIENIE
 
           Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.
           Zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w ustawy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
 1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
b)  uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c)  mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2)   rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a)  średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b)  liczby osób korzystających z tych pojemników;
3)   częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4)   innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5)   obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
     Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 powyższej ustawy gminy ustanawiają selektywne zbieranie
odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru,
metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji.
     Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152 z 2011 r., poz.
897 z późn. zmianami ) regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
uchwalone przed dniem wejścia w życie w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż
przez 12 miesięcy od dnia  wejścia w życie ustawy.  Powyższa ustawa weszła w życie z
dniem 1 stycznia 2012 r., zatem  termin  uchwalenia  przez  Radę  Gminy  Osielsko  nowego
regulaminu  upływa  w  dniu 31 grudnia  2012 r.
      Państwowy   Powiatowy   Inspektor  Sanitarny  w  Bydgoszczy  postanowieniem  z  dnia  
07.12.2012 r. znak: N.HK-074-17/12 zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy 
Osielsko w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
 
 
  wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane