W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VIII/92/2011

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 292, poz. 3099

Treść


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Osielsko:
1)      od gruntów:
a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,76 zł od 1 m2 powierzchni;
b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;
c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni;
2)      od budynków lub ich części:
a)     mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- związanych z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, dla których stawka wynosi – 4,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3)      od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zł.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr VII/76/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) stanowi, że górne granice stawek kwotowych określone w ustawie corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes GUS w dniu 13 lipca 2011 r. ogłosił, że wzrost ten w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2010 r. wyniósł 4,2 % (Monitor Polski Nr 68, poz. 679).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.              z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał          w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.
W proponowanych w niniejszej uchwale stawkach na rok 2011 maksymalne stawki zastosowano dla:
a)     Gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł          od 1 ha powierzchni, w roku 2011 obowiązywała stawka 4,15 zł;
b)    Budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w roku 2011 obowiązywała stawka 9,82 zł;
c)     Budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w roku 2011 obowiązywała stawka 4,27 zł;
d)    Budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł, w roku 2011 obowiązywała stawka dla pozostałych budynków 7,06 zł;
Pozostałe proponowane stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
a)     Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,76 zł, stawka maksymalna wynosi 0,84 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 0,08 zł, tj. o 9,5 %; w roku 2011 obowiązuje stawka 0,73 zł, wzrost o 4,1 %;
b)    Grunty pozostałe – 0,37 zł,  stawka maksymalna 0,43 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 0,06 zł;  tj. o 13,9 %; w roku 2011 obowiązuje stawka 0,31 zł; wzrost o 19,4 %;
c)     Budynki mieszkalne – 0,55 zł, stawka maksymalna 0,70 zł,  obniżenie maksymalnej stawki o 0,15 zł; tj. o 21,4 %; w roku 2011 obowiązuje stawka 0,53 zł, wzrost o 3,8 %;
d)    Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,20 zł,  stawka maksymalna 21,94 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 2,74 zł; tj. o 12,5 %; w roku 2011 obowiązuje stawka 18,40 zł, wzrost o 4,3 %;
e)     Budynki związane z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym – 4,29 zł, stawka maksymalna 7,36 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 3,07 zł; tj. o 41,7 %; w roku 2011 obowiązuje stawka – 4,12 zł, wzrost o 4,1 %;
Przy określaniu w/wym. stawek podatkowych zastosowano obniżenie stawek maksymalnych od 9,5 % do 41,7 %. Szacuje się, że w wyniku zastosowania proponowanych stawek do obliczania podatku w roku 2012 dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości  będą niższe od dochodów jakie można by uzyskać przy zachowaniu obowiązujących zwolnień i stawek maksymalnych o około 846 tys. zł.
 
  wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane