W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IV/54/2011

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Osielsku przy ul. Zatokowej, stanowiącej własność Gminy Osielsko
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1203, Nr 116, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami: z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Dz. U. Nr 64 poz. 341) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść


§ 1. Wyraża się zgodę  na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osielsko, oznaczonej jako działka gruntu nr 546/31, zapisana w księdze wieczystej BY1B/00064490/4, w obszarze zaznaczonym na załączniku  graficznym załączonym do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Służebność przesyłu określona w ust. 1 ustanowiona będzie na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenie , o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie:
      Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady Gminy należy podejmowanie uchwał  w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczegółowe  nie stanowią inaczej. Wójt może dokonać wyżej wskazanych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Działka Nr 546/31, położona w Osielsku przy ulicy Zatokowej, będąca przedmiotem niniejszej uchwały jest własnością Gminy Osielsko. Wójt Gminy Osielsko wystąpił do Pomorskiej Spółki Gazowniczej  o przyłączenie do sieci gazowej obiektu, którym jest budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany: Osielsko, ul. Zatokowa 21, do którego gmina posiada tytuł prawny.  Przyjęcie przedmiotowej uchwały ureguluje władanie gruntem gminy przez dysponenta sieci w sposób przewidziany prawem (art. 3051 KC)
 
  Wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane