W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VII/79/10

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. Nr 177, poz. 2300

§ 1. W Statucie Zespołu ds. Oświaty w Osielsku uchwalonym Uchwałą Nr V/54/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku (Dz. Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 104, poz. 1825) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240  ze zm.)”
2)      w § 3 wykreśla się ust. 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.
 
 
 
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. tworzenia gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Kompetencje te mają również odzwierciedlenie w prawie materialnym – ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). Do organu stanowiącego należą m.in. kompetencje nadania Statutu oraz określanie mienia przekazywanego jednostce w zarząd (art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
W Statucie Zespołu ds. Oświaty w Osielsku uchwalonym Uchwałą Nr V/54/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku (Dz. Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 104, poz. 1825), w § 3 ust. 5 określono, że: „Zespół wykonuje wszelkie prace zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Gminnej Bazy Wypoczynkowej w Bożenkowie, współorganizuje w okresie ferii wypoczynek uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy oraz administruje majątkiem bazy zgodnie z udzielonym przez Wójta pełnomocnictwem.”
W związku z utworzeniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zdecydowano, że Gminna Baza Wypoczynkowa w Bożenkowie zostanie przekazana w zarząd GOSiR.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego