W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

V/59/10

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osielsko
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 234, art. 235 ust. 4 i art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1. Uchwała określa:
1)   wymaganą szczegółowość projektu budżetu Gminy Osielsko;
2)   terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej;
3)   wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt Gminy Osielsko przedłoży Radzie Gminy Osielsko wraz z projektem uchwały budżetowej.
 
§  2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
1)   Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Osielsko;
2)   Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Osielsko;
3)   Kierowniku komórki organizacyjnej – rozumie się przez to kierowników referatów, komendanta straży gminnej i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy Osielsko;
4)    Kierowniku jednostki - rozumie się przez to dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 
§ 3. Projekt uchwały budżetowej będzie określał w szczególności:
1)      kwotę planowanych dochodów budżetu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
2)      kwotę planowanych wydatków budżetu z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
3)      kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki,
4)      kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu,
5)      limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
6)      kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
7)      upoważnienia dla Wójta do czynności wynikających z odrębnych przepisów,
8)      w formie tabelarycznej ujmuje się w szczególności:
a)      planowane dochody budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf z podziałem na bieżące i majątkowe
b)      planowane wydatki budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf z podziałem na bieżące i majątkowe. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się wydatki na programy z udziałem środków UE. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
¾     wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
-     dotacje na zadania bieżące,
-     świadczenia na rzecz osób fizycznych,
-     wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE,
-     wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,
-  wydatki na obsługę długu,
c)      planowane przychody i rozchody budżetu,
d)      plan zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem źródeł finansowania,
e)      plany dochodów i wydatków związanych z realizacją:
-    zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań odrębnymi ustawami,
-     zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
-     zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
f)       dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
g)      plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
h)      wydatki sołectw na realizowane przez nie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.
9)      Ponadto załączniki do uchwały stanowią:
a)      zestawienie planowanych dotacji z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
b)      plan rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
c)      plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
 
§ 4. Ustala się terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej:
1)      Wójt określa w  terminie do 5 września, założenia do budowy projektu uchwały budżetowej gminy na rok następny.
2)      W terminie do 10 września Wójt przekazuje jednostkom organizacyjnym i kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy wytyczne w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy.
3)      Przygotowując projekt budżetu należy poddać analizie wnioski radnych, komisji Rady, sołectw, mieszkańców gminy, jednostek  posiadających osobowość prawną dla których organem założycielskim jest gmina, organizacji pozarządowych  w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych gminy – składane Wójtowi w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy.
4)      Wszystkie złożone wnioski podlegają zaopiniowaniu przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Gminy i gminne jednostki organizacyjne, w szczególności w zakresie posiadanej aktualnej dokumentacji technicznej oraz wysokości kosztów realizacji wnioskowanego zadania.
5)      Kierownicy komórek organizacyjnych w Urzędzie i kierownicy podległych jednostek budżetowych opracowują na podstawie założeń, o których mowa w pkt. 1. wstępne plany finansowe w zakresie dochodów i wydatków na zadania bieżące i majątkowe w układzie klasyfikacji budżetowej w szczegółowości dział, rozdział, paragraf w terminie do dnia 10 października każdego roku.
6)      Kierownik zakładu budżetowego w terminie do 10 października opracowuje wstępny projekt planu finansowego zakładu w układzie klasyfikacji budżetowej w szczegółowości dział, rozdział, paragraf obejmujący m. inn. przychody i koszty;  z wyodrębnieniem kwot i zakresu dotacji przedmiotowych i dotacji celowych na inwestycje.
7)      Projekt planu inwestycji na rok następny, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zestawienie zadań realizowanych w ramach projektów unijnych  Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych przedkłada w terminie do 20 października każdego roku.
8)      Wójt dostosowuje projekty planów finansowych złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych do prognozy dochodów i zestawienia obligatoryjnych wydatków do 5 listopada każdego roku.
9)      Wójt przyjmuje w formie zarządzenia projekt uchwały budżetowej z objaśnieniami i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w terminie do 12 listopada każdego roku. Zapisy ujęte w projekcie uchwały budżetowej powinny być zgodne, w zakresie przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko.
10)  Wójt przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
11)  Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega zaopiniowaniu przez wszystkie komisje Rady. Komisje Rady zapoznają się z projektem budżetu i wypracowują wnioski oraz propozycje zmian – w formie pisemnej w  terminie do 10 grudnia.
12)  Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej zobowiązana jest wskazać źródło finansowania.
13)  Wójt po zapoznaniu się z wnioskami komisji wypracowuje stanowisko i może dokonać autopoprawki w projekcie uchwały budżetowej.
14)  Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Wójt może dokonywać na wniosek komisji Rady i z własnej inicjatywy  zmian w projekcie budżetu.
 
§ 5. Określa się wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych przedkładanych przez Wójta wraz z projektem uchwały budżetowej, w szczególności:
1)      W zakresie dochodów – omówienie źródeł dochodów ze wskazaniem sposobów i podstaw  ich kalkulacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, porównanie do planowanego wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy,
2)      w zakresie wydatków – porównanie do planowanego wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem:
a)      bieżących wydatków budżetowych, w tym:
-   wydatków jednostek budżetowych z wyszczególnieniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
-     dotacje na zadania bieżące z podziałem na rodzaje dotacji,
-     świadczenia na rzecz osób fizycznych,
-     wydatki na programy finansowane z udziałem środków  z Unii Europejskiej,
-     poręczenia i gwarancje przypadające do spłaty w danym roku,
-     wydatki na obsługę długu,
b)      majątkowych wydatków budżetowych,  w tym:
-    wydatki na programy finansowane z udziałem środków  z Unii Europejskiej z omówieniem etapu aplikowania o współfinansowanie,
-     pozostałe wydatki inwestycyjne – w tym informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji wieloletnich obejmująca: nazwę zadania, ogólny koszt inwestycji, źródła finansowania inwestycji, okres realizacji inwestycji, stan zaawansowania robót, uzyskane efekty.
3)      Omówienie planu dochodów w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w tym:
a)      Omówienie planu wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej;
b)      Wydatki w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza podlegają omówieniu łącznie dla obu działów ze wskazaniem źródeł finansowania wydatków.
4)      Omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetu i spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchodów związanych ze spłatami wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
5)      Omówienie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
 
§ 6. Traci moc uchwała nr IV/28/94 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 września 1994 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Uzasadnienie
            Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wymienia sprawy należące do wyłącznej właściwości rady gminy i w pkt 15 określa: „stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.”
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) stanowi w art. 234, że: „Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:
  1)  wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  2)  terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
  3)  wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.”
Art. 235 ustawy o finansach publicznych określa minimalną szczegółowość planu dochodów budżetu przy czym w ust. 4 stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu dochodów budżetu.
Art. 236 ustawy o finansach publicznych określa minimalną szczegółowość planu wydatków budżetu przy czym w ust. 5 stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.
 
 
  Wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

Powiadom znajomego