W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IV/52/10

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 113, poz. 1463

Treść

§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku.
§ 2. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Osielsku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
  ZAŁĄCZNIK  
Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku
Rozdział I 
Przepisy ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku zwany dalej GOSiR jest jednostką budżetową gminy Osielsko, nie posiadającą osobowości prawnej, realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
§ 2. GOSiR działa w ramach obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych, a w szczególności:
  1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
  2)  ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.);
  3)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
  4)  niniejszego Statutu.
§ 3. GOSiR działa na obszarze gminy Osielsko i ma swoja siedzibę w miejscowości Osielsko.
Rozdział II 
Cel i przedmiot działania
§ 4. GOSiR realizuje zadania gminy Osielsko w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
§ 5. Podstawowym zadaniem GOSiR jest prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu i rozwojowi kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w szczególności:
1)      tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej;
2)      organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
3)      rozwijanie usług w zakresie rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
4)      zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie GOSiR;
5)      propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i kultury fizycznej;
6)      prowadzenie działalności promocyjnej z zakresu działalności GOSiR.
§ 6. GOSiR realizuje zadania określone w § 5 w szczególności poprzez:
1)      administrowanie obiektami oraz urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;
2)      organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kursów specjalistycznych;
3)      opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie
i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez sport
i rekreację;
4)      współpracę ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi
i  innymi instytucjami w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji;
5)      wynajem obiektów, lokali i urządzeń;
6)      działalność marketingową i konsultingową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Rozdział III 
Organizacja i zarządzanie
§ 7. 1.GOSiR-em zarządza i reprezentuje go na zewnątrz jednoosobowo Dyrektor.
2. Przełożonym Dyrektora jest Wójt Gminy Osielsko.
3. Dyrektor dokonuje czynności prawnych w imieniu GOSiR i decyduje o przeznaczeniu oraz sposobie wykorzystania składników majątkowych na podstawie udzielonego  pełnomocnictwa przez Wójta Gminy Osielsko przy zachowaniu wymogów odrębnych przepisów.
4. Dyrektor jest przełożonym zatrudnionych w GOSiR pracowników.
§ 8. Wewnętrzną organizację GOSiR oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności
i odpowiedzialności osób zatrudnionych określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora.
Rozdział IV 
Majątek i finanse
§ 9. 1. Mienie GOSiR jest mieniem komunalnym, będącym w zarządzie GOSiR. Wykaz obiektów użyteczności publicznej, które przekazuje się w zarząd GOSiR zawiera załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
2. GOSiR gospodaruje mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
§ 10. 1. GOSiR prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej GOSiR jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym jednostki budżetowej.
3. GOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Osielsko.
Rozdział V
Nadzór
§ 11. Nadzór nad działalnością GOSiR sprawuje Wójt Gminy Osielsko.
Rozdział VI 
Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Gminy Osielsko.
 
Załącznik Nr 1 do Statutu
Wykaz obiektów użyteczności publicznej przekazywanych w zarząd GOSiR w Osielsku:
 
1. Stadion w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej,
2. Boisko sportowe w Niemczu przy ul. Czesława Miłosza,
3. Zespół boisk sportowych w Jarużynie przy ul. Prodnia,
4. Boisko do baseballa w Osielsku przy ul. Centralnej,
5. Hala sportowa w Osielsku przy ul. Tuberozy,
6. Basen w Osielsku przy ul. Tuberozy – z chwilą uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Uzasadnienie
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. tworzenia gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Kompetencje te mają również odzwierciedlenie w prawie materialnym – art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Tworząc jednostkę budżetową, organ stanowiący nadaje jej Statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd (art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
W związku z powyższym, w celu realizacji zadań Gminy Osielsko w przedmiocie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji postanowiono utworzyć jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku i nadać jej statut.
     Statut GOSiR jest aktem prawa miejscowego w związku z art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i wchodzi w życie na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).
 
  Wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane