W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

I/4/10

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 74, poz. 822

Treść


§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko, w następującej treści:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
    § 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:
1)  wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
2)  rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania  odpadów 
     komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach  publicznych, warunków
     rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,  
     porządkowym i technicznym,
3)  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i  nieczystości ciekłych
      z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku  publicznego,
4)  maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji   
     dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
5)  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
6)  wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach  wyłączonych z produkcji  
     rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach,
7)  wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów  jej  
     przeprowadzania.   
 
§ 3.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć baterie i akumulatory w rozumieniu  
    art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach ( Dz. U. Nr 79 z  
    2009 r., poz. 666 ),
2)  chodniku – należy przez to rozumieć chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
     z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach ( tekst jednolity:  
     Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn. zmianami ),
 3)  nieczystościach ciekłych -  należy przez to rozumieć nieczystości ciekłe w  rozumieniu
     art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku
     w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn. zmianami ),
4) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy
     z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 z późn.   
     zmianami ),
5)  odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w  rozumieniu
     art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. Nr  
     39 z 2007 r., poz. 251 z późn. zmianami ),  
6)  odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć odpady  opakowaniowe
     w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach  
     opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638 z późn. zmianami ),
7)  odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady  ulegające  
     biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
     o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 z późn. zmianami ),  
8) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne  charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,  np. kanapy, fotele, meblościanki,
9)  właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli  nieruchomości 
     w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości  
     i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn.   
     zmianami ),
10) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć zbiorniki bezodpływowe
      w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
      i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn.  
      zmianami ),
11) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym –  należy przez to  rozumieć zużyty  
      sprzęt w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29  lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie  
      elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180 z 2005 r., poz. 1495 z późn. zmianami ),
12 ) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe  w  rozumieniu  
       art. 4 pkt 17  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  zwierząt ( tekst jednolity: Dz.  
       U. Nr 106 z 2003 r., poz. 1002 z późn. zmianami ),   
13) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
      w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
      i rozrodzie zwierząt gospodarskich ( Dz. U. Nr 133 z 2007 r., poz. 921 z późn. zmianami).
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz przyległych chodników przez:
1)  prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym  powstających
     w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów  wielkogabarytowych,  
     zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, zużytych baterii i zużytych   
     akumulatorów oraz odpadów z remontów,  w sposób określony w umowie z  
     przedsiębiorcą uprawnionym do ich odbioru ; dla  właścicieli nieruchomości nieodpłatny
     jest odbiór selektywnie zebranych odpadów szkła  bezbarwnego i  kolorowego, tworzyw
     sztucznych i papieru,
2)  uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników  położonych wzdłuż  
     nieruchomości, w szczególności pryzmowanie zgarniętego błota, śniegu, lodu i innych  
     zanieczyszczeń przed  jego wywiezieniem przez zarządcę drogi, w sposób nie powodujący  
     zakłóceń w ruchu pieszych.
      2. Na terenie nieruchomości zabrania się:
1)    stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia  śniegu
      i lodu,
2)    wrzucania do pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: śniegu, lodu, gorących popiołów, żużli oraz substancji  toksycznych, żrących, wybuchowych i gruzu.
3. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia środowiska i uciążliwości dla sąsiadów.
Rozdział 3
Rodzaj i  minimalna pojemność  urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
     § 5. 1. Odpady komunalne zbiera się w  szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach o pojemnościach od 0,110 do 10 m3 (110-10.000  l), przeznaczonych do danego rodzaju odpadu, dostosowanych do mechanicznego ich opróżniania przez  przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów.
     2. Minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości wynosi 0,110 m3 ( 110 l ).
     3. Wykorzystywane do selektywnej zbiórki odpadów  worki oraz pojemniki i kontenery, o pojemności określonej w ust. 1, powinny być w sposób trwały i wyraźny oznakowane rodzajem odpadów, do których zbierania służą oraz nazwą przedsiębiorcy  odpowiadającego za ich odbieranie.
      4. Rodzaj i pojemność urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających  z tych urządzeń, powinny zapewnić zbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami odpadów.
      5. Właściciele nieruchomości, zachowując wymagania określone w ust. 4, mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych określone w ust. 1 oraz utrzymywać te urządzenia w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 6. 1. Przy drogach oraz miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych oraz w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Minimalna pojemność koszy ulicznych wynosi 0,030 m3 ( 30 l ), natomiast pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów przy drogach oraz miejscach publicznych – 1,100 m3 ( 1100 l ).           
      3. Wykaz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz miejsc ich ustawienia będzie podawany do publicznej wiadomości. Mieszkańcy gminy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z selektywną zbiórką i odbiorem posegregowanych odpadów zebranych w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych przy drogach oraz miejscach publicznych.
 
     § 7.  Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 8. 1. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się wg częstotliwości zapewniającej właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, a w szczególności:
1) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi lub budynkami 
    wielolokalowymi lub budynkami użyteczności publicznej – nie rzadziej niż raz na 14 dni,
2) z terenów nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza – nie  
    rzadziej niż raz na 14 dni,
3) z terenów budów - nie rzadziej niż raz na 14 dni,
4) z terenów cmentarzy – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
5) z terenów ogródków działkowych - według częstotliwości i na zasadach ustalonych przez
    Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jednak w okresie od 1 kwietnia do 31
    października nie rzadziej niż raz na 7 dni,
6) z terenów dróg publicznych, przystanków, placów, targowisk – nie rzadziej  niż raz na 7 
    dni.
      2. Wywóz selektywnie zebranych odpadów szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzyw sztucznych i papieru z terenu nieruchomości winien następować:
1) w miesiącach od października do marca – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
2) w miesiącach od kwietnia do września – nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Wywóz odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych poza pojemnikami powinien odbywać się niezwłocznie, a zbieranych w specjalnych kontenerach w terminach uzgodnionych w umowie z przedsiębiorcą je wywożącym, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty posadowienia kontenera.
      4. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię gruntu.
     5. Odpady komunalne i nieczystości ciekłe winny być odbierane z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenie takich usług, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania czystości i porządku, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
 
Rozdział 5
Maksymalny poziom odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów.
    § 9. 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1)  do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy  odpadów  
     ulegających biodegradacji,
2)  do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy  odpadów  
     ulegających biodegradacji,
3)  do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów   
     ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów  wytworzonych w 1995 r.    
      2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany m. in. przez:
wywożenie przez uprawnionych przedsiębiorców odpadów ulegających biodegradacji,  które nie zostały skompostowane na terenie nieruchomości przez ich  właścicieli, do kompostowni odpadów.
   
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
 
    § 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są  do stałego  dozoru oraz zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za  zachowanie zwierząt.
     2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1)  stosowania kagańca i smyczy podczas wyprowadzania psów na tereny publiczne,
     z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym, zgodnie z art. 20 a ust. 6  
     ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  
     osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz.92 z późn.
     zmianami),
2) nie spuszczania psów ze smyczy na terenach leśnych i parkowych,
3) usuwania odchodów zwierzęcych z miejsc publicznych.
 
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach.
 
     § 11. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  nie może być uciążliwe dla innych osób; uciążliwości hodowli i chowu zwierząt nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości, na której się znajdują.
2.      Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie na terenie zabudowy wielorodzinnej
i ogrodach działkowych.
 
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
 
§ 12.  1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeb.
       2. Obowiązkową deratyzacją obejmuje się obszar całej gminy.
 
Rozdział 9
Postanowienia końcowe.
§ 13.  Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień Regulaminu należy do Straży Gminnej oraz innych organów w granicach ich właściwości.
      § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
      § 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
 
  UZASADNIENIE
 
           Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn. zmianami ) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.
           Zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w ustawy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
  1)  wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
     a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania  odpadów  
         komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów  
         niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
         i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów,
     b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących  
         do użytku publicznego,
     c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
  2)  rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a)  średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
  3)  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
  4)  maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
  5)  innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;
  6)  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
  7)  wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
  8)  wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia  
08.02.2010 r. znak: N.HK-5253-01/10 zaopiniował pozytywnie „Projekt Uchwały Rady
Gminy Osielsko w sprawie uchwalenia Regulaminu  o utrzymaniu czystości i porządku
na terenie gminy Osielsko” .
          W związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 października 2009 r. Sygn. Akt II SA/Bd 678/09 z dniem 31 grudnia 2009 r. przestała obowiązywać Uchwała Nr IV/33/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
( Dz. Urzęd. Woj. Kuj. – Pom. Nr 92 z 2006 r., poz. 1429 z późn. zmianami ).
 
  Wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane