W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VIII/100/0

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własność gminy.
na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz.558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz.984, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806 Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203 Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz.959, Dz. U. z 2004r. Nr 238, poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Dz. U. z 2006r. Nr 126, poz. 875, Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1394, Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz.804), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść§ 1. W uchwale Nr III/17/05 z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 64, poz. 1338) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 5.1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
2. Jeżeli wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wymaga sporządzenia ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz projektów budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
UZASADNIENIE
            Potrzeba wprowadzenia zmian  w uchwale o przyznaniu dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, wynika z konieczności ratowania obiektów zabytkowych znajdujących się w bardzo złym stanie technicznym.
Dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przyczynia się do zachowania zasobów kulturowych naszej gminy. Ochrona zabytków polega na podejmowaniu przez organy gminy działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek  dla wartości zabytków.  Prace konserwatorskie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków,  mają na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań.
Prace polegające na przygotowaniu ekspertyz technicznych i konserwatorskich, projektów budowlanych, programów prac konserwatorskich i restauratorskich,  badań konserwatorskich, sporządzeniu projektu odtworzenia kompozycji wnętrz oraz wykonywaniu robót budowlanych przy tych zabytkach,  są pracami wysoko wyspecjalizowanymi i  bardzo kosztownymi.
Dotacje z budżetu gminy pozwalają właścicielom zabytków na ich przeprowadzenie.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane