W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

X/92/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
na podstawie .
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 4, poz. 66

Treść

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2002 r. Nr 214,  poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) oraz art. 6 ust. 2, 4, 6 i 7 pkt 1 i 2  ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 ) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną  jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
1. odbierania od właścicieli nieruchomości:
1) odpadów komunalnych zmieszanych:
a) z pojemników o pojemności 110 l – 10,00 zł brutto z jednego pojemnika,
b) z pojemników o pojemności 120 l – 11,00 zł brutto z jednego pojemnika,
c) z pojemników o pojemności 180 l – 20,50 zł brutto z jednego pojemnika,
d) z pojemników o pojemności 240 l – 25,77 zł brutto z jednego pojemnika,
e) z pojemników o pojemności 660 l – 57,87 zł brutto z jednego pojemnika,
f) z pojemników o pojemności 1100 l – 89,26 zł brutto z jednego pojemnika,
g) z kontenerów o pojemności 2500 l – 117,27 zł brutto z jednego kontenera,
h) z kontenerów o pojemności 5 000 l – 229,88 zł brutto z jednego kontenera,
i) z kontenerów o pojemności 7000 l – 428,42 zł brutto z jednego kontenera,
j) z kontenerów o pojemności 10 000 l– 471,42 zł brutto z jednego kontenera,
k) nie gromadzonych w pojemnikach ( talon na składowisko ) – 40,00 zł brutto
   za 1 m3 odpadów,
2) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
a) w pojemnikach i kontenerach wymienionych w punkcie 1) podpunkty
od a) do k)  - opłaty ulegają obniżeniu o 10 %,
b) w pojemnikach 1,5 m3 typu „dzwon” – 25,00 zł brutto za 1 pojemnik,
c) w workach o pojemności 120 l – odpady ulegające biodegradacji nie wymagające sortowania – 7,00 zł brutto za jeden worek,
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych -
-  21,00 zł brutto za 1m3 nieczystości ciekłych.
§ 2. Stawki określone w § 1 będą podwyższone o 50% w przypadku wyliczania wysokości opłat, ustalanych w decyzjach wydawanych z urzędu dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/100/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
UZASADNIENIE
 
        Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami ) rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w  zakresie opróżniania zbiorników        bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy rada gminy określając górne stawki w/w opłat ponoszonych przez właścicieli stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
        Gmina jest zobowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na świadczenie usług w tym zakresie ( art. 6 ust. 6 ustawy ).
        Na podstawie art. 6 ust. 7 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala m. in. obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wysokość tych opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek określonych w uchwale.
        Wzrost opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  jest spowodowany wzrostem jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów komunalnych na składowisku z kwoty 75,00 zł/Mg na kwotę 100,00 zł/Mg, wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska   ( Dz. U. Nr 196 z 2008 r., poz. 1217 ), które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane