W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

IX/80/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
na podstawie .
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. Nr 174, poz. 3044
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  w związku z art. art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z  2005 r., Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  poz. 1337, z 2007 r., Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111)  oraz art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 tekst jednolity),   Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 § 1. Przyjąć Statut  Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3.  Traci  moc  Statut  przyjęty  Uchwałą  Nr  I/7/99  Rady  Gminy w Osielsku  z  dnia  25 stycznia 1999 roku z późn.  zmianami.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 ZAŁĄCZNIK 
                                  Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

I.                   Postanowienia ogólne
§ 5.Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123  tekst jednolity);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.);
4) niniejszego Statutu.
§ 6.1. Siedziba Ośrodka mieści się w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 57.
2. Terenem działania Ośrodka jest teren gminy Osielsko w powiecie bydgoskim,  województwo kujawsko-pomorskie.
3. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku posiada osobowość prawną.
§ 7. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zwany dalej „Ośrodkiem” używa pieczęci o treści:
GMINNY  OŚRODEK KULTURY W OSIELSKU.
 § 8.  W skład Ośrodka wchodzą świetlice wiejskie.
§ 9.1. Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Osielsko.
 2. Ośrodek przy wykonywaniu działalności statutowej korzysta z pomocy fachowej innych instytucji kultury i jednostek organizacyjnych związanych swym charakterem działalności z zadaniami Ośrodka.
3. Gmina Osielsko, zwana dalej „Organizatorem”, zapewnia Ośrodkowi środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności statutowej oraz do utrzymania obiektów,  w których ta działalność jest prowadzona.
 II. Zakres działalności Ośrodka
§ 10.1. Celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej
i sportowo - rekreacyjnej.
2. Cele Ośrodka realizowane są poprzez:
1) rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Osielsko;
3) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości mieszkańców gminy;
4) kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego;
5) kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej.


§ 11.1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy  w szczególności:
1) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie poprzez sztukę dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
2) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
2. Zadania Ośrodka, w ramach realizacji zadań statutowych, obejmują także:
1) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów, osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, konferencji popularnonaukowych, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym i turystycznym;
2) współdziałanie z placówkami oświatowymi, sołectwami, klubami seniora, kołami gospodyń wiejskich, Młodzieżową Radą Gminy, bibliotekami, kościołami oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi;
3) organizowanie i prowadzenie kursów z zakresu nauki języków obcych, tańca, fotograficznych, komputerowych, warsztatów rękodzieła artystycznego;
4) organizowanie i prowadzenie kółek i pracowni specjalistycznych;
5) prowadzenie działalności promocyjnej oraz wydawniczej poprzez wydawanie Panoramy Osielska;
6) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla innych instytucji kultury;
7) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych;
8) utrzymywanie w należytym stanie obiektów sportowo – rekreacyjnych, których wykaz ustalono umowami przekazania w użytkowanie oraz koordynowanie wykorzystania tych obiektów w tym poprzez przygotowanie użyczenia i najmu;
9) koordynowanie współpracy między świetlicami wiejskimi;
10) organizowanie placów zabaw przy świetlicach wiejskich.
 
§ 12.    Ośrodek może podejmować działania w zakresie upowszechniania kultury, wiedzy historycznej dotyczącej dziejów gminy Osielsko oraz wiedzy o Kujawach i Pomorzu.
§ 13.Ośrodek może prowadzić wymianę kulturalną z zagranicą, w tym zwłaszcza z gminami
i miastami partnerskimi.
 
 III. Zarządzanie i organizacja
§ 14.1. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Osielsko. Powołanie dyrektora następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez Wójta Gminy.
§ 15. 1. Przy Ośrodku mogą być powołane organy doradcze.
2. Organem pomocniczym o charakterze opiniodawczo-doradczym może być Społeczna Rada Programowa.
3. Społeczna Rada Programowa jest powoływana przez Wójta Gminy.
4. W skład Społecznej Rady Programowej wchodzą:
1) Obligatoryjnie jako przewodniczący- przedstawiciel organizatora, po jednym przedstawicielu właściwej Komisji Rady Gminy i Młodzieżowej Rady Gminy.
2) Fakultatywnie, w szczególności: przedstawiciele działających na terenie gminy środowisk twórczych i artystycznych.
5. Do kompetencji Społecznej Rady Ośrodka należy w szczególności:
1) opiniowanie planu działalności Ośrodka,
2) opiniowanie regulaminów i zarządzeń dyrektora,
3) postulowanie zmian w zakresie organizacji Ośrodka,
4) opiniowanie projektu statusu Ośrodka i jego zmian,
5) opiniowanie kierunków działalności Ośrodka,
6) dokonywanie okresowych ocen działalności Ośrodka.
§ 16.Organizację wewnętrzną Ośrodka, w tym zasady i tryb tworzenia poszczególnych komórek organizacyjnych i podległych placówek, określa regulamin organizacyjny Ośrodka. Regulamin organizacyjny nadaje dyrektor po zasięgnięciu opinii przewidzianych ustawą i postanowień § 15.
 IV. Gospodarka finansowa
§ 17.1.Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarką finansową na zasadach określonych  ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji udzielonej z budżetu gminy Osielsko.  
3. Plan działalności Ośrodka zawiera:
1) plan przychodów i kosztów;
2) plan remontów i konserwacji środków trwałych;
3) plan inwestycji;
4) plan pozyskania środków własnych.

§ 18.1.Przychodami Ośrodka są:
1) dotacja  z budżetu gminy Osielsko;
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) wpływy z prowadzonej działalności, w tym  z wynajmu pomieszczeń na zebrania, uroczystości itp.;
4) środki finansowe otrzymane od osób fizycznych;
5) środki finansowe otrzymane od osób prawnych;
6) środki finansowe otrzymane z innych źródeł.
 § 19.1Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 20.1.Ośrodek może pozyskiwać dochody pochodzące z:
1) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów fotograficznych, prowadzenia pracowni specjalistycznych, itp.;
2) sprzedaży własnych wydawnictw;
3) organizacji imprez, zlecanych przez inne instytucje  i zakłady pracy;
4) organizacji imprez rodzinnych i okolicznościowych;
5) wynajmu sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, itp.;
6) opracowywania dokumentów, popularnonaukowych, oświatowych i kulturalnych;
7) promocji przedsiębiorców na imprezach organizowanych przez Ośrodek;
8) koncertów i występów artystycznych własnych zespołów – na zlecenie innych podmiotów;
9) sprzedaży biletów wstępu na organizowane imprezy;
 10) usług reklamowych;
 11) innych usług, związanych z działalnością statutową Ośrodka.
2. Środki uzyskane z ww. działalności mają być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe Ośrodka.
 
V. Postanowienia końcowe
§ 21.Połączenie, podział lub likwidacja Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Gminy.
§ 22 . Statut nadaje Rada Gminy. Zmiany statutu mogą być dokonywane  wyłącznie w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 41 w związku z art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października  1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 tekst jednolity )  Rada Gminy  ustanawia akty  prawa miejscowego w  formie uchwały w  zakresie m. in. organizacji instytucji  gminnych.  GOK w Osielsku  posiadał  Statut  przyjęty  Uchwałą    Nr I/7/99 Rady Gminy w  Osielsku  z dnia 25 stycznia 1999 r. Statut GOK z 1999 roku był już dwukrotnie zmieniany Uchwałą Nr I/15/00 Rady Gminy w Osielsku z dnia  17 marca  2000 r. oraz Uchwałą Nr VII/87/01 Rady Gminy w Osielsku z dnia 28 grudnia  2001 r.
 W związku z realizacją tych zadań  przez Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku uzasadnione jest  dostosowanie  Statutu do obowiązujących przepisów prawa i  uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego