W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

1-95/2003

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie spis uchwał
na podstawie Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (..)
status uchwały obowiązująca

28 lutego 2003 r.
Nr I/1/2003 w sprawie sprzedaży działek położonych w Niemczu
Nr I/2/2003 w sprawie sprzedaży działek położonych w Osielsku
Nr I/3/2003 w sprawie sprzedaży działki położonej w Niemczu
Nr I/4/2003 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
Nr I/5/2003 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Bożenkowa
Nr I/6/2003 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
Nr I/7/2003 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku
Nr I/8/2003 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Przychodni w Osielsku
Nr I/9/2003 w sprawie zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Osielsku  
Nr I/10/2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 sierpnia 2000 r.
Nr I/11/2003 w sprawie założenia gimnazjum w Osielsku
Nr I/12/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2003 uchwalonego uchwałą rady Gminy w Osielsku Nr II/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

24 kwietnia 2003 r.
Nr II/13/2003 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi gminy
Nr II/14/2003 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Osielsko
Nr II/15/2003 w sprawie powołania członka komisji
Nr I/16/2003 w sprawie wysokości diet dla radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy Osielsko
Nr II/17/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 czerwca 200 roku w sprawie ustalania zasad na jakich przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczących oraz członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Osielsko
Nr II/18/2003 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Osielsku
Nr II/19/2003 w sprawie wykupu gruntu stanowiącego drogę położonego w Niemczu
Nr II/20/2003 w sprawie wykupu gruntu położonego w Niemczu
Nr II/21/2003 w sprawie wykupu gruntów stanowiących drogi położonych w Osielsku
Nr II/22/203 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2003 uchwalonego uchwałą rady Gminy w Osielsku Nr II/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionego uchwałą Rady Gminy Nr I/12/2003 z dnia 28 lutego 2003 r.
Nr II/23/2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Nr II/24/2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
Nr II/25/2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji redukcyjnej gazu ziemnego na działce nr 179/2 w Niwach, gmina Osielsko
Nr II/26/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod ogrody działkowe oraz napowietrzną linię energetyczną 110 kV zasilającą Główny Punkt Zasilania w Niemczu
Nr II/27/2003 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż obszaru drogi Bydgoszcz - Gdańsk uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Nr IV/57/97 z dnia 18 września 1997 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 37 poz. 198 z dnia 2 października 1997r.
Nr II/28/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usług dla wybranych terenów sołectw: Bożenkowo, Jarużyn, Niwy i Żołędowo
Nr II/29/2003 w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu (stałych i obwoźnych) na terenie gminy Osielsko obowiązku prowadzenia rejestrów skupu złomu metali kolorowych i złomu żeliwnego – ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu

 6 maja 2003 r. (sesja nadzwyczajna)
Nr III/30/2003 w sprawie zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy o udzielenia pomocy finansowej otrzymanej w ramach Programu SAPARD
Nr III/31/2003 w sprawie zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy o udzielenia pomocy finansowej otrzymanej w ramach Programu SAPARD  

5 czerwca 2003 r.
Nr IV/32/2003 w sprawie sprzedaży działki położonej w Osielsku pod stację transformatorową
Nr IV /33/2003 w sprawie sprzedaży działki położonej w Osielsku pod stację transformatorową
(nie ma)
Nr IV/35/2003 w prawie sprzedaży działki położonej w Osielsku
Nr IV/36/2003 w sprawie przyjęcia na rzecz gminy darowizny
Nr IV/37/2003 w sprawie sprzedaży działki położonej w Niemczu
Nr IV/38/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2003 uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr III/26/2002 z dna 30 grudnia 2002 r. zmienionego uchwałą Rady Gminy Nr I/12/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. i Nr II/22/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy nr 19/2003 z dnia 23 maja 2003 r.
Nr IV/39/2003 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazana organów do tego uprawnionych
Nr IV/40/2003 w sprawie zasad i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko
Nr IV/41/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko
Nr IV/42/2003 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy

6 sierpnia 2003 r.
 Nr V/43/2003 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku za rok 2002
Nr V/44/2003 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Bibliotek Publicznej za Osielsku za rok 2002
Nr V/45/2003 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku za rok 2002
Nr V/46/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko za rok 2003 uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr III/26/2002 z dna 30 grudnia 2002 r. zmienionego uchwałą Rady Gminy Nr I/12/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. i Nr II/22/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r., nr IV/38/2003 z Dia 5 czerwca 2003 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy nr 9/2003 z dnia 23 maja 2003 r. i nr 25A/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r.
Nr V/47/2003 w sprawie zobowiązania się gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków MENiS
Nr V/48/2003 w sprawie nadania Statutu Gimnazjum Nr 2 w Osielsku
Nr V/49/2003 w sprawie zamiany gruntów
Nr V/50/2003 w sprawie zmiany w uchwale Nr VI/69/00 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie opłat za dzierżawę gruntów mienia komunalnego
Nr V/51/2003 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów a ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Nr V/52/2003 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia z Gminą Dobrcz dotyczącego budowy i eksploatacji kanalizacji sanitarnej
Nr V/53/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osielsko
Nr V/54/2003 w sprawie ustalenia nazw ulic

23 października 2003 r.
Nr VI/55/2003 w sprawie zamiany gruntów położonych w Osielsku
Nr VI/56/2003 w sprawie przyjęcia na rzecz gminy darowizny – gruntów stanowiących drogę
Nr VI/57/2003 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
Nr VI/58/2003 w sprawie powołania ławników do Sądu Rejonowego  w Bydgoszczy
Nr VI/59/2003 w sprawie powołania ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Nr VI/60/2003 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy Osielsko
Nr VI/61/2003 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na rzecz NFOŚ i GW w Warszawie
Nr VI/62/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2003 uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr III/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionego uchwałą Rady Gminy Nr I/12/2003 z dnia 28 lutego 2008 roku, Nr II/22/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku, Nr IV/38/2003 z dnia 5 czerwca 2003 roku, Nr V/46/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy nr 19/03 z dnia 23 maja 2003 r., Nr 25/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r., Nr 36/2003 z dnia 29 września 2003 r.
Nr VI/63/2003 w sprawie wieloletniego programu zagospodarowana mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2004 – 2008 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr VI/64/2003 w sprawie nadania Statutu Gimnazjum Nr 2 w Osielsku
Nr VI/65/2003 w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Osielsko za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie rodzajów i wyróżnień i wysokości nagród dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Osielsko wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

4 grudnia 2003 r.
Nr VII/66/2003 w sprawie wykupu gruntu stanowiącego drogę położonego w Niemczu
Nr VII/67/2003 w sprawie opłaty administracyjnej
Nr VII/68/2003 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko na 2004 rok
Nr VII/69/2003 w sprawie ustalenia na rok 2004 wysokości stawek, terminu płatności, określenia zasad ustalania i poboru podatków od posiadania psów
Nr VII/70/2003 w sprawie opłaty targowej
Nr VII/71/2003 w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2004
Nr VII/72/2003 w spawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trybie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia
Nr VII/73/2003 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Osielsko
Nr VII/74/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2003 uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr III/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionego uchwałą Rady Gminy Nr I/12/2003 z dnia 28 lutego 2008 roku, Nr II/22/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku, Nr IV/38/2003 z dnia 5 czerwca 2003 roku, Nr V/46/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy nr 19/03 z dnia 23 maja 2003 r., Nr 25/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r., Nr 36/2003 z dnia 29 września 2003 r., nr 38/2003 z dnia 3 listopada 2003 r.
Nr VII/75/2003 w sprawie współdziałania z miastem Bydgoszcz w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym z terenu gminy Osielsko
Nr VII/76/2003 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Osielsko
Nr VII/77/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko

29 grudnia 2003 r.
Nr VIII/78/2003 w sprawie zamiany gruntów
Nr VIII/79/2003 w sprawie zamiany gruntów
Nr VIII/80/2003 w sprawie zamiany gruntów
Nr VIII/81/2003 w sprawie wykupu gruntu stanowiącego drogę położoną w Niemczu
Nr VIII/ 82/2003 w sprawie sprzedaży działek położonych w Osielsku i w Niemczu
Nr VIII/83/2003 w sprawie ustalenia nazw ulic
Nr VIII/84/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2003 uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr III/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionego uchwałą Rady Gminy Nr I/12/2003 z dnia 28 lutego 2008 roku, Nr II/22/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku, Nr IV/38/2003 z dnia 5 czerwca 2003 roku, Nr V/46/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 roku, Nr VI/62/2003 z dnia 23 października 2003 r. i Nr VII/74/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy nr 19/03 z dnia 23 maja 2003 r., Nr 25/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r., Nr 36/2003 z dnia 29 września 2003 r., nr 38/2003 z dnia 3 listopada 2003 r.
Nr VIII/85/2003 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003
Nr VIII/86/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko-Niemcz
Nr VII/87/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Jarużynie
Nr VIII/88/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niwach
Nr VIII/89/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Żołędowie
Nr VIII/90/2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia przez obszar Gminy Osielsko
Nr VIII/91/2003 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr VIII/92/2003 w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektów statutów sołectw
Nr VIII/93/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek za opłaty za zajęcia 1m2 pasa drogowego
Nr VIII/94/2003 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
Nr VIII/95/2003 w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej na lata 2001-2005 uchwalonego uchwałą Nr IV/38/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r.

Powiadom znajomego