W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

XI/94/07

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
na podstawie .
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na  podstawie  art.  18 ust. 2  pkt  8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych[1] (t. j. - Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców tworzących nowe stałe miejsca pracy, poprzez realizację nowych inwestycji.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedsiębiorcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą na terenie Gminy Osielsko.
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o nowym stałym miejscu pracy należy przez to rozumieć nowe stanowisko pracy, na którym zatrudniona jest przynajmniej 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, utworzone nie wcześniej niż w okresie 2 miesięcy, poprzedzających dzień złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzieleniu pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
                  § 2.1. Zwolnienie, o których mowa w  uchwale stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) i z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia  2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy  de minimis (Dz. Urz. WE L  Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.).
            2. Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego  przedsiębiorcę  w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto.
            3. Wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 100.000 euro brutto.
            4. Zwolnienie od  podatku od nieruchomości obejmuje przedsiębiorców, którzy spełnili wymogi i kryteria warunkujące  zwolnienie oraz udokumentowali ten fakt według zasad i w trybie przewidzianym niniejszą uchwałą.
5. Uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców posiadających zaległe zobowiązania wobec budżetu Gminy Osielsko w dniu złożenia wniosku.
6. Uchwała ma zastosowanie dla przedsiębiorców, realizujących nowe inwestycje, począwszy od 1 stycznia 2007 r.
 
§ 3.1. Wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje powodujące wzrost zatrudnienia.
2. Przez nowe inwestycje należy rozumieć poniesione nakłady finansowe na budowę nowych budynków i budowli bądź rozbudowę już istniejących budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Tworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto liczby miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w odniesieniu do średniego poziomu zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w danym przedsiębiorstwie. Nie uznaje się za tworzenie nowych miejsc pracy przedsiębiorców powstałych w wyniku przekształcenia, likwidacji, zmiany nazwy lub właściciela.
4. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała  zatrudnienie pracowników, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 2 lat.
 
§ 4. Dla przedsiębiorców spełniających warunki określone w § 3 wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości w zakresie zrealizowanej inwestycji:
1)      w wysokości 50% w pierwszym roku zwolnienia oraz w wysokości 25% w drugim roku zwolnienia, w przypadku utworzenia co najmniej 3 nowych stałych miejsc pracy, uwzględniając tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
2)      w wysokości 75% w pierwszym roku zwolnienia oraz w wysokości 50% w drugim roku zwolnienia w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych stałych miejsc pracy, uwzględniając tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
      § 5.1. Podstawą do zastosowania zwolnień z § 4 jest przedłożenie przez przedsiębiorcę w terminie do 1 miesiąca od dnia zakończenia nowej inwestycji następujących dokumentów:
1) wniosek o udzielenie pomocy de minimis stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2) wg stanu na dzień złożenia wniosku:
a) oświadczenia, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004 r.) (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), z załączeniem:
§   uwierzytelnionych kopii sprawozdania finansowego (bilans) oraz rachunku zysków i strat sporządzonych  na koniec roku kalendarzowego, a także sprawozdania finansowego F-01 sporządzonego na półrocze i  koniec roku podatkowego poprzedzającego rok,  w którym przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy de minimis
§   zestawienia stanów należności i zobowiązań wynikających z konta „zespołu 2”, sporządzonego na koniec każdego miesiąca roku
b) oświadczenia, że nowo utworzone miejsca pracy oraz poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez  okres zwolnienia (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).
 
 
 
3) odnośnie inwestycji:
a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) dokumentacja potwierdzająca własność,
c) protokołu odbioru technicznego inwestycji.
4) dokumentów określających:
a) poziom zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed oddaniem do użytku nowej inwestycji,
b) koszty zatrudnienia pracowników,
c) koszty nakładów inwestycyjnych.
5) zestawienia średniego zatrudnienia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca  złożył wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z Deklaracjami Rozliczeniowymi (formularz ZUS DRA) za poszczególne miesiące, z potwierdzeniem jej złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).
6) wykaz wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy w okresie 2 miesięcy, poprzedzających dzień złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie pomocy de minimis.
7) uwierzytelnionych kserokopii umów o pracę nowo zatrudnionych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.
8) zaświadczeń o pomocy de minimis – obejmujące wszystkie otrzymane przez     przedsiębiorcę kwoty pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych, poprzedzających dzień złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie pomocy de minimis oraz informacji o każdej innej niż de minimis pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.
 
2. Przez zakończenie inwestycji należy rozumieć dokonanie odbioru końcowego potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót i dopuszczeniem do eksploatacji.
3. Zwolnienia, o których mowa w § 4 mają zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
 
§ 6.1. Na początku każdego roku podatkowego w terminie do 31 stycznia podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć informację Wójtowi Gminy o warunkach uprawniających do dalszego zwolnienia z podatku od nieruchomości, tj.:
1)      wykaz nowo utworzonych miejsc pracy
2)      wykaz utrzymanych nowych miejsc pracy oraz uwierzytelnione kserokopie umów o pracę pracowników zatrudnionych w ciągu roku lub zatrudnionych w miejsce pracowników zwolnionych
3)      zestawienie średniego zatrudnienia za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień, w którym przedsiębiorca nabył prawo do 3-letniego zwolnienia wraz z Deklaracjami Rozliczeniowymi (formularz ZUS DRA) za poszczególne miesiące, z potwierdzeniem jej złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
4)      oświadczenie o utrzymaniu średniorocznego zatrudnienia będącego podstawą korzystania ze zwolnienia
5)      oświadczenie, że przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004 r.)
6)      oświadczenia w wypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w transporcie towarowym, że pomoc nie była wykorzystana za zakup środków transportu
7)      zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, uzyskanej w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych oraz informacji o każdej innej niż de minimis pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.
2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Wójta Gminy Osielsko w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
4. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
5. Podatnik który wprowadził w błąd Wójta Gminy Osielsko co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
6. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 i 5 są zobowiązani do zapłaty, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty przez organ podatkowy, należnego podatku wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.
 
§ 7. Uchwały nie stosuje się do:          
1)      podmiotów gospodarczych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej (Dz. U. C 244 z 01.10.2004),
2)      podmiotów gospodarczych działających w sektorach rybołówstwa  i akwakultury (Dz. U. L 17 z 21.01.2000),
3)      podmiotów gospodarczych działających w sektorze węglowym (Dz. U. L 205 z 02.08.2002),
4)      podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
5)      podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów  rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, gdy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą albo gdy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców,
6)      podmiotów gospodarczych prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego - działalność związana z nabywaniem pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego,
7)      podmiotów  gospodarczych znajdujących się w likwidacji lub  upadłości,
8)      działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
9)      pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
10) działalności handlowej prowadzonej na powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 w budynkach oraz związanych z nimi gruntów i budowli oraz do usług developerskich i stacji paliw.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
            § 9. Uchyla się Uchwałę Nr VIII/56/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 września 2007 r. w sprawie: określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z wejściem w życie nowych aktów prawnych, należy podjąć nową uchwałę w sprawie pomocy de minimis w celu umożliwienia podatnikom korzystania ze zwolnień w podatku od nieruchomości. Powyższa uchwała ma pobudzać istniejące jak i powstające podmioty gospodarcze na terenie Gminy Osielsko do inwestowania oraz zatrudniania pracowników, co w rezultacie ma doprowadzić do wzrostu gospodarczego i spadku stopy bezrobocia na terenie gminy. Pośrednio ma wpłynąć na zmniejszenie konieczności udzielania pomocy materialnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zmniejszenie patologii społecznych oraz na wzrost jakości życia mieszkańców gminy.
 
 
 
 
 

[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2)       dyrektywy 1999/62/We z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
      Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
 
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis 1

Wynik głosowania imiennego 2

Załączniki

1 doc, 64 kB
2 pdf, 43 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane