W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Nr IX/81/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie opłaty administracyjnej
na podstawie .
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055  i Nr 116 poz. 1203 z 2005 Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457), art. 18, art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683   z 2003 r. Nr 96  poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 203 poz. 1966, Nr 200   poz. 1953 oraz z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884,  Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291 Nr 281 poz. 2782 oraz z 2005 Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 169 poz. 1419, Nr 167 poz. 1399, Nr 175 poz. 1462) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  (M.P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Wprowadza  się opłatę administracyjną od następujących czynności urzędowych, nie objętych przepisami o opłacie skarbowej :
1) za wydany z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  lub ze studium uwarunkowań    
    i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
    a) wypis  - 35,00 zł.
    b) wyrys – 20,00 zł.
 
§ 2. Opłata administracyjna od czynności urzędowych określonych w  §1  pobierana jest dla wypisów           i wyrysów  dotyczących obszarów, objętych jedną uchwałą.
 
§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty administracyjnej powstaje z chwilą zgłoszenia wniosku  o dokonanie czynności nią objętej. Opłata administracyjna jest płatna na rachunek Urzędu Gminy Osielsko.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego              i wchodzi w życie z dniem 01.01.2006 r.
 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej realizacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych 
        typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368            
        z 17.12.1992),
2)       dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawach pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe  (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. Zmiana od 1 maja 2004 r.  Dz. U. z  2004 r. Nr 96 poz. 9

1

Załączniki

1 doc, 27 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane