W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Nr V/54/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku
na podstawie .
status uchwały obowiązująca

   Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 5 ust. 7 i 9 i art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Statut Zespołu ds. Oświaty w Osielsku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Statut Zespołu ds. oświaty w Osielsku nadany uchwałą Nr VI/76/97 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 grudnia 1997 r. ze zmianami dokonanymi uchwałami: uchwałą Nr I/11/2000 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 marca 2000 r., uchwałą Nr VII/86/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 70, poz. 1473) i uchwałą Nr VII/60/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 135, poz. 2791).
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od 1 września 2005 r. 

 Załącznik                                                                                                                            do uchwały Nr V/54/05
Rady Gminy Osielsko
z dnia 26 lipca 2005 r.
 
                                    Statut Zespołu ds. Oświaty w Osielsku
 
                                                    Rozdział I Postanowienia ogólne
 
§ 1.1. Zespół ds. Oświaty w Osielsku, zwany dalej „Zespołem”, jest gminną jednostką organizacyjną mającą na celu zapewnienie funkcjonującym na terenie gminy szkołom obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.
2.    Zespół zapewnia ponadto obsługę zadań z dziedziny oświaty należących do kompetencji Wójta.
 
§ 2. Zespół działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2)  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
3)  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.);
4)  ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 49, poz. 463);
5)  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593
z późn. zm.);
6)  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.);
7)  niniejszego Regulaminu.
 
                          Rozdział II Przedmiot i zakres działania zespołu
 
§ 3.1. Zespół prowadzi obsługę administracyjną i finansową szkół, zwanych dalej obsługiwanymi jednostkami, a w szczególności zapewnia:
1)  przygotowanie, wspólnie z dyrektorami obsługiwanych jednostek, projektów planów finansowych tych jednostek oraz opracowanie zbiorczych wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty;
2)  udzielanie pomocy dyrektorom obsługiwanych jednostek w zakresie prawidłowej realizacji planu finansowego jednostki;
3)  obsługę spraw finansowo-księgowych jednostek, organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach, sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych;
4)  pomoc w organizowaniu remontów obsługiwanych jednostek, a także organizowaniu dokonywania zakupów, w tym zakupów inwestycyjnych oraz koordynowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy;
5)  koordynację działań dotyczących dowozu uczniów do szkół.
2.    Zespół wykonuje należące do kompetencji Wójta zadania dotyczące egzekucji obowiązku szkolnego oraz spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.
3.    Zespół wykonuje zadania w zakresie systemu informacji oświatowej, przyporządkowane Zespołowi
i gminie oraz udziela obsługiwanym jednostkom pomocy w zakresie wykonywania przez nie zadań z dziedziny informacji oświatowej.
4.    Zespół wykonuje zadania związane
z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko regulaminu udzielania tej pomocy.
5.    Zespół wykonuje wszelkie prace zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Gminnej Bazy Wypoczynkowej w Bożenkowie, współorganizuje
w okresie ferii wypoczynek uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy oraz administruje majątkiem bazy zgodnie z udzielonym przez Wójta pełnomocnictwem.
6.    Do zadań Zespołu należy koordynowanie współpracy pomiędzy szkołami i placówkami kulturalnymi i sportowymi z terenu gminy i spoza terenu.
7.    Zespół zapewnia realizację zadań gminy wynikających z uczęszczania uczniów zamieszkałych na terenie gminy do wszystkich przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli publicznych poza terenem gminy.
8.    Zespół wykonuje ponadto inne zadania określone przez Radę Gminy lub Wójta, w tym w szczególności przygotowuje projekty uchwał rady gminy oraz projekty zarządzeń Wójta w zakresie należącym do zadań zespołu, w szczególności dotyczących:
1)  zakładania, przekształcania i likwidacji szkół;
2)  nadawania szkołom imion;
3)  konkursów na stanowiska dyrektorów szkół;
4)  komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
 
§ 4. Zespół czuwa nad:
1)  prawidłowością dysponowania przyznanymi obsługiwanym jednostkom środkami oraz dysponowania mieniem;
2)  przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkół oraz przestrzegania przepisów BHP;
3)  prawidłowością przyznawania i rozliczania środków dla przedszkoli.
 
 
 
 
                                 Rozdział III Organizacja zespołu
 
§ 5.1. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowości prawnej działającą w formie jednostki budżetowej.
2.    Pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi, przy czym stosuje się do nich Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Osielsko zawarty w dniu 2 września 1998 r. (Nr U-CXI) ze zmianą wynikającą z protokołu dodatkowego Nr 1 z dnia 6 marca 2002 r. – do czasu jego wypowiedzenia.
 
§ 6. W skład struktury organizacyjnej Zespołu wchodzą następujące stanowiska pracy:
1)  kierownik zespołu;
2)  główny księgowy;
3)  stanowisko ds. płac;
4)  stanowisko ds. księgowości i administracji.
 
§ 7.1. Zespołem kieruje kierownik, którego zatrudnia Wójt Gminy Osielsko.
2.    Pracownicy Zespołu podlegają bezpośrednio kierownikowi, który wykonuje czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę – w rozumieniu Kodeksu pracy.
 
§ 8.1. Kierownik zarządza mieniem na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta. W granicach udzielonego pełnomocnictwa kierownik podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
2.    Kierownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie realizacji statutowych zadań Zespołu.
3.    W związku z wykonywanymi zadaniami kierownik ma prawo wglądu do prowadzonej przez szkoły dokumentacji, zgłaszać uwagi i wnioski wynikające
z przeprowadzonych czynności.
4.    Kierownik weryfikuje projekty organizacyjne szkół sprawdzając ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz pod kątem zabezpieczenia środków finansowych.
 
                              Rozdział IV  Zasady finansowania  
§ 9. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych
i przepisach wydanych na jej podstawie.
 
                                        Rozdział V Postanowienia końcowe
 
§ 10.1.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustaw wymienione w § 2 oraz przepisy prawa miejscowego.
2.    Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 
Uzasadnienie:
Uuchwałą Nr VI/76/97 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 grudnia 1997 r. Rada Gminy Osielsko utworzyła Zespół ds. Oświaty w Osielsku ( jako jednostkę organizacyjną gminy działającą na zasadach jednostki budżetowej) i nadała jej statut. Od tej daty statut jednostki był kilkakrotnie nowelizowany. Zmian dokonano uchwałami: Uchwałą Nr I/11/2000 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 marca 2000 r., Uchwałą Nr VII/86/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 70, poz. 1473) i uchwałą Nr VII/60/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 135, poz. 2791).
W związku z potrzebą dokonania kolejnej nowelizacji Statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku, Rada Gminy Osielsko postanowiła o nadaniu nowego statutu i utracie mocy dotychczas obowiązującego  statutu wraz ze zmianami - z dniem wejścia w życie uchwały Nr V/54/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r.
Ponieważ przedmiot i zakres dziłania Zespołu ds. Oświaty w Osielsku ma obejmować od nowego roku szkolnego 2005/2006 również realizację zadań w zakresie przyznawania dla uczniów  świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym postanowiono, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskeigo z mocą od 1 września 2005 r.
 
 

Powiadom znajomego