W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Nr IV/36/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
na podstawie .
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) w związku z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianą w Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
       § 1. Ustala się stawki procentowe opłat adiacenckich z tytułu różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzenia infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po jego wybudowaniu:
1)      z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do kanalizacji – 25%,
2)      z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do wodociągu – 25%.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
Uzasadnienie  
     Stosownie do art. 144 ustawy o gospodar­ce nieruchomościami, właściciele nierucho­mości winni uczestniczyć w kosztach budowy urzą­dzeń infrastruktury technicznej przez wno­szenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Opłaty są pobierane, jeżeli urządzenia infra­struktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa lub jed­nostki samorządu terytorialnego. Przez budo­wę urządzeń infrastruktury technicznej, stosow­nie do art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nie­ruchomościami, należy rozumieć urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewo­dów lub urządzeń wodociągowych, kanaliza­cyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazo­wych i telekomunikacyjnych.
     Istota opłaty adiacenckiej sprowadza się do tego, że ten, kto uzyskuje korzyść na skutek wzrostu wartości nieruchomości spowodowa­nego określonymi zdarzeniami, przekazuje część tej korzyści gminie. Opłata ta jest daniną publiczną na rzecz gminy, której wprowadze­nie ma źródło w tym, że określony właściciel nieruchomości uzyskuje korzyść majątkową w postaci przyrostu wartości swojej nieruchomości na skutek szczególnych zdarzeń, jakimi są inwestycje budowy z udziałem środków gminy urządzeń infrastruktury tech­nicznej – np. wodociągu, czy kanalizacji.
Opłaty stanowiące udział w kosztach budo­wy urządzeń infrastruktury technicznej ustala wójt (burmistrz albo prezydent) w for­mie decyzji, przy czym ustalenie opłaty następuje każdorazowo dopiero po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń.
Ustalenie i wysokość opłaty zależą od wzro­stu wartości nieruchomości. Opłata może wynosić nie więcej niż 50% różnicy między wartością przed i po wybudowaniu ww. urządzeń. 
Wysokość stawki procentowej opłaty usta­la Rada Gminy w drodze uchwały, natomiast wartość nieruchomości określają rzeczoznaw­cy majątkowi.
Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych przez właści­ciela lub użytkownika wieczystego nierucho­mości, w gotówce lub w naturze, na rzecz bu­dowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej (art. 148 ust.4).
     Ustalenie opłat adiacenckich stwarza gminie możliwość uzyska­nia dodatkowych wpływów do budżetu. Ciężar udowodnienia wzrostu wartości nieruchomości spoczywa na gminie.
Przy rozważaniu wysokości stawek procentowych brano pod uwagę poziom dotychczasowych wpłat dobrowolnych na rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także koszty związane z ustaleniem opłaty (koszty wynagrodzenia urzędnika i rzeczoznawcy majątkowego).
Wziąwszy powyższe pod uwagę Rada Gminy Osielsko uchwaliła stawki procentowe opłat adiacenckich z tytułu różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzenia infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po jego wybudowaniu:
1)      z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do kanalizacji – 25%,
2)      z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do wodociągu – 25%.
 
 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane