W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Nr III/20/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie: zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2005 uchwalonego uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VIII/71/04 z dnia 22 grudnia 2004 r., zmienionego Uchwałą Rady Gminy Nr I/6/05 z dnia 27 stycznia 2005 r., Nr II/15/05 z dnia 30 marca 2005 r. i Zarządzeniem Wójta Nr I/6/05 z dnia 17 lutego 2005 r.
na podstawie .
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10,  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)  art. 109, 112, 116, 124 i 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135), Rada  Gminy Osielsko uchwala, co następuje :

                                                                                       

§ 1. 1.  Dochody budżetu gminy w kwocie                                                             19.154.274 zł 2. Zwiększa się o kwotę                                                                                                38.579 

3. Dochody po zmianie                                                                                           19.192.853 zł

4. Ogólna kwota dochodów obejmuje:                                                                                                                                       

1)      dochody własne                                                                                             12.630.894 zł

1)      dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy           269.785 zł

1.      Prognozowane dochody według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1

 

§  2. 1. Wydatki budżetu gminy w kwocie                                                              22.820.974 zł 2. Zwiększa się o kwotę                                                                                                 38.579 zł       

3. Wydatki po zmianie                                                                                      22.859.553 zł

4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:

1)      wydatki bieżące kwotę                                                                                14.481.613 zł

2)      wydatki majątkowe kwotę                                                                             8.377.940 zł

5.Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik  nr 2.

 

§  3. 1.  Deficyt  budżetu gminy wyniesie                                                              3.666.700 zł  2. Deficyt budżetu gminy sfinansowany będzie:

1)      przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 350.000 zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.106.700 zł,

2)      wolne środki z lat ubiegłych – 210.000 zł.   

 

§  4. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2005 określa załącznik nr 4 do uchwały.

 

§ 6. Wydatki na poszczególne wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 5 do uchwały.

 

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

 

 

§ 8. Ustala się wydatki dla sołectw zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

 

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

 

§  10. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

 

Dokonuje się zmian  w budżecie gminy na rok 2005 polegających między innymi na:

1.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 30 marca 2005 r. Nr WFB.I.3011-12/05 zwiększył dotacje celowe na zadania własne  na rok 2005:

-        O kwotę 30.979 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową – dział 854 rozdział 85415;

2.      Zwiększa się dochody budżetu o dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na obsługę liniową dróg powiatowych zwiększa się o kwotę 7.600 zł i wydatki bieżące w tym rozdziale o taką samą kwotę;

3.      Zwiększa się dotację dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na inwestycje  na drogach powiatowych o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na roboty inwestycyjno – modernizacyjne na drodze powiatowej nr 1504C Trzebień Bydgoszcz – ul. Bydgoska w Niemczu – ze środków w ramach działu;

4.      Zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków jednorazowych z pomocy społecznej o kwotę 4.500 zł,

5.      Ustala się wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w kwocie 35.479 zł,

6.      Zebranie wiejskie we wsi Niwy – Wilcze w dniu 20 marca 2005 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu środków do dyspozycji sołectwa w kwocie 1.500 zł na prace projektowe w zakresie oświetlenia ulicznego we wsi Niwy i Wilcze;

7.      Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na rok 2005 , które polegają na:

-        Zwiększeniu się wydatków na budowę infrastruktury wodociągowej o kwotę 75.000 zł,

-        Zmniejszeniu wydatków na budowę sieci kanalizacyjnej o kwotę 75.000 zł,

-        Zwiększeniu wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 1.500 zł.

8.      Zmiany wydatków w ramach działów.

 

Załaczniki

Planowane dochodybudżetu gminy na 2005 r
1

Planowane wydatki budzetu na 2005 r.
2

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r.
4

Wieloletni program inwestycyjny

     5

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8

Plan finansowy na 2005 rok środków do dyspozycji sołectw
12

 

 

Załączniki

1 xls, 25 kB
2 xls, 26 kB
4 xls, 39 kB
5 xls, 20 kB
8 xls, 32 kB
12 xls, 17 kB

Powiadom znajomego