W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Nr III/21/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie utworzenia zarzadu dróg gminnych oraz zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie
na podstawie .
status uchwały obowiązująca

     Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273 poz.2703) oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit.h, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się zarząd dróg gminnych, przy pomocy którego Wójt Gminy Osielsko będzie wykonywał swoje obowiązki zarządcy drogi.

2. Zadania zarządu dróg, o którym mowa w ust.1 powierza się z dniem 1 lipca 2005r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu z siedzibą w Żołędowie ul. Jastrzębia 62 - jednostce organizacyjnej gminy utworzonej uchwałą Nr IX/45/91 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 1991r.

3. W uchwale Nr IX/45/91 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego działającego na zasadzie zakładu budżetowego zmienionej uchwałą Nr I/9/96 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 1996r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 2 otrzymuje brzmienie: Przedmiot działania, organizację i zarządzanie, gospodarkę finansową i wyposażanie w majątek określa się w statucie Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie;

2)      skreśla się § 3 i § 4;

3)      w § 5 słowa „Zarządowi Gminy” zastępuje się słowami „Wójtowi Gminy”.

§ 2. W statucie Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie nadanym uchwałą Nr IV/33/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 czerwca 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      W § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz.U. Nr 23, poz. 190);”

2) W § 4:

a)      w ust.2 skreśla się pkt 4;

b)      w ust.2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

      „7) utrzymania, zarządzania i oznakowania dróg wewnętrznych oraz placów stanowiących własność Gminy Osielsko oraz pełnienia obowiązków zarządu dróg gminnych w zakresie określonym w ust.3;”

c)      dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:

„3. Do zadań zarządu dróg należy w szczególności:

1)    opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

2)    utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

3)    realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

4)    koordynacja robót w pasie drogowym;

5)    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

6)    prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

7)     przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

8)    wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

9)    przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

10)   wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

11)   dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

12)   utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.”

3) W § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

    „2. GZK zarządza, administruje i korzysta z majątku przekazywanego przez Gminę protokołem zdawczo-odbiorczym oraz nabytego z własnych środków w granicach wynikających z własności rzeczy i praw.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych: „Zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2-4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy.”

Rada Gminy Osielsko utworzyła uchwałą nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991 r. zakład komunalny działający na zasadzie zakładu budżetowego, którego zadaniem było m.in. utrzymanie dróg i placów. W chwili obecnej uznano, iż Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie należy powierzyć wykonywanie zadań należących do zarządu dróg gminnych w zakresie określonym w uchwale.

Ponadto Gmina zamierza zaprzestać wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego przez GZK.

W związku z powyższym należało utworzyć zarząd dróg w trybie podjęcia uchwały oraz dokonać zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu komunalnego (Nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991r.), a także dokonać zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie nadanego uchwałą Nr IV/33/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 czerwca 2004r.

 

Powiadom znajomego