W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Nr III/18/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych
na podstawie .
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art.111 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 , Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291 i Nr 210, poz.2135)  Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Gmina Osielsko udzieli Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych w formach:

1)      finansowania lub dofinansowania zadań wykonywanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273 poz.2703)  – w wysokości środków określonych w budżecie gminy;

2)      udzielenia dotacji na zadania realizowane przez Zarząd Powiatu.

2. Pomoc finansowa w formie dotacji zostanie udzielona:

1)      na przebudowę drogi nr 1508C Niemcz-Jarużyn w wysokości:

a)      277.000,00 zł w roku 2005,

b)      115.560,00 zł w roku 2006;

2)      na modernizację drogi nr 1504C Trzebień-Bydgoszcz w zakresie projektu odwodnienia drogi odcinka w Niemczu i nakładki bitumicznej na odcinku Niemcz-Żołędowo - w wysokości 100.000,00 zł w roku 2005.

3. Dotacja, o której mowa w ust.2 będzie przekazywana na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy organami wykonawczymi Gminy i Powiatu.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

     Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.” Na podstawie art. 111 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych: „Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na: 5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.”

     Zadania związane z budową, przebudową, remontami, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych są zadaniami własnymi Powiatu. Zgodnie z art.4 ust 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.): Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Zgodnie z art. 19 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273 poz.2703) zarządcą dla dróg powiatowych jest zarząd powiatu. Zgodnie z art. 19 ust.4 tej ustawy: Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.” 

     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr poz. ) reguluje ogólne zasady finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony poszczególnych dróg publicznych oraz zarządzania nimi. Art. 2 ustawy stanowi:

„ 1. Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez:

  1)  ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w odniesieniu do dróg krajowych,

  2)  samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich,

  3)  samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.

2. Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin.”

Jak z powyższego wynika, finansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych nie należy do obowiązków samorządu gminnego.

     Zły stan dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Osielsko powoduje  znaczne utrudnienia dla mieszkańców gminy. Władze Powiatu twierdzą, iż nie są wstanie zrealizować wszystkich zadań z własnych środków. Ponieważ leży w interesie mieszkańców gminy Osielsko, aby stan dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy był lepszy, Rada Gminy Osielsko w oparciu o art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zdecydowała o udzieleniu Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych. Pomoc zostanie udzielona w dwojaki sposób. Zostaną sfinansowane lub dofinansowane z budżetu gminy zadania realizowane na drogach powiatowych na podstawie art. 19 ust.4 ustawy o drogach publicznych oraz dofinansowane w formie dotacji zadania, które zamierza realizować bezpośrednio samorząd powiatowy.

 

Powiadom znajomego