W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Nr III/17/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
na podstawie .
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 118 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, zm.: z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Osielsko na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, nie stanowiącym własności gminy.

2. Na zasadach określonych w uchwale dotacja może zostać udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku znajdującego się na obszarze gminy Osielsko wpisanego do rejestru zabytków.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1)  dotacji - rozumie się przez to dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, o których mowa w § 3 i 4 niniejszej uchwały przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

2)zabytku - rozumie się przez to zabytek zdefiniowany w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znajdujący się na obszarze Gminy Osielsko, wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

3)wojewódzkim konserwatorze zabytków - rozumie się przez to Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4)gminie - rozumie się przez to Gminę Osielsko.

 

Rozdział II

Zasady udzielania dotacji

§ 3. 1. Z budżetu gminy może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie:

  1)  nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku,

  2)  nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru, określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub opinii wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków, jeżeli dany zakres prac lub robót nie wymagał wydania pozwolenia.

§ 4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady konieczne na realizację prac wymienionych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

       § 5. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i w kwocie nie większej niż 10.000,00 zł.

2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

§ 6. Dotacja nie może zostać udzielona jeżeli:

  1)  nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,

2)łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę i inne uprawnione organy przekroczyłaby wysokość 100% nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

§ 7. Wnioskodawca, którego prace zostały dofinansowane, ponownie może się ubiegać o dotację na ten sam rodzaj prac przy danym zabytku po upływie 10 lat od roku zakończenia prac.

§ 8. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Wójta Gminy Osielsko, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac lub robót w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku należy dołączyć,

  1)  decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,

  2)  dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

  3)  decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót, które mają być przedmiotem dotacji lub opinię właściwego organu ochrony zabytków, jeżeli dany zakres prac lub robót nie wymaga wydania decyzji,

  4)  pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

  5)  kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,

  6)  informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji na prace lub roboty przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w ust.2 pkt 1-4, a także:

1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów,

2) protokół odbioru przeprowadzonych prac oraz obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku prac wykonywanych na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków,

3) oryginały rachunków lub faktur,

4) wykaz faktur i rachunków, które zostały opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru faktury lub rachunku wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków,

5) informację o wnioskach o udzielenie i o udzielonych dotacjach przez inne organy.

4. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

§ 9. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się:

  1)  dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

  2)  promowanie kultury oraz historii gminy - preferowane są obiekty wzbogacające ofertę turystyczną i kulturalną Gminy Osielsko,

  3)  stan zachowania obiektu,

  4)  fakt kontynuowania prac,

  5)  wysokość zaangażowania własnych środków.

§ 10. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

  1)  zakres planowanych prac i termin ich realizacji,

2)    wysokość udzielonej dotacji i tryb jej płatności,

3)    sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,

  4)  zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,

4)    zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

       2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

3. Umowa o udzielenie dotacji na prace przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia wniosku zawiera:

  1)  zakres wykonanych prac i termin ich wykonania;

  2)  wysokość dotacji oraz termin jej płatności.

       § 11. Przekazanie dotacji na wykonanie prac może nastąpić:

  1)  w 2 częściach - pierwszej przed podjęciem prac, w wysokości nie większej jednak niż 50 % udzielonej dotacji - drugiej - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia albo

  2)  w całości - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia.

§ 12. 1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie.

       2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, którą prowadzą właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Gminy.

3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.

4. Podmioty uprawnione realizujące zadania finansowane z dotacji, zobowiązane są do przedłożenia do wglądu w terminie określonym w umowie oryginalnych dokumentów finansowych spełniających wymogi określone przepisami prawa. Na odwrocie powyższych dokumentów winien zostać umieszczony zapis w brzmieniu, "zrealizowano ze środków budżetowych Gminy Osielsko". Dokumenty nie spełniające wymagań określonych przepisami prawa nie będą przyjmowane do rozliczania, co skutkować będzie koniecznością dokonania zwrotu całości przekazanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.

5. Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane.

6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

§ 13. Termin określony w § 8 ust.1 nie dotyczy wniosków składanych o dotację z budżetu gminy w 2005r.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568)  może być udzielona przez organ stanowiący gminy, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.

W podjętej uchwale określono zasady, na jakich może zostać udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy. Na zasadach określonych w uchwale dotacja może zostać udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku znajdującego się na obszarze gminy Osielsko wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i w kwocie nie większej niż 10.000,00 zł. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

 

 

 

Powiadom znajomego