W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Budowa przedszkola przy ulicy Zatokowej w Osielsku.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowa przedszkola przy ulicy Zatokowej w Osielsku.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IiZP.271.B.6.2015
Zamawiający Gmina Osielsko
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa poniżej progów określonych w art. 11 pkt. 8
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
w treści

Treść

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.osielsko.pl

Osielsko: Budowa przedszkola przy ulicy Zatokowej w Osielsku.
Numer ogłoszenia: 153700 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Osielsko , ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 324 18 00, faks 052 324 18 03. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przedszkola przy ulicy Zatokowej w Osielsku.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przedszkola w Osielsku przy ul. Zatokowej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót w zakresie: 1. Architektonicznym, 2. Konstrukcyjnym, 3. Branży sanitarnej - sieci, przyłączy i instalacji, wod. - kan., c.o., wentylacji mechanicznej, gazowej, deszczowej ochrony p.poż., 4. Branży elektrycznej sieci i instalacji (instalacji elektrycznej gniazd, oświetlenia, instalacji alarmowej, SAP, CCTV, instalacji odgromowej, instalacji telefonicznej, internetowej oraz oświetlenie terenu, 5. Technologia kuchni wraz z wyposażeniem, 6. Zagospodarowanie terenu, z placem zabaw, ogrodzeniem, drogą dojazdową i miejscami parkingowymi w ilości 35 szt..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 100.000 zł III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 roboty budowlane związane z budową lub przebudową budynków o wartości jednostkowej każdej roboty minimum 3.000.000 zł oraz udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia oraz dokumentów. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą, legitymującą się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie jej powierzone. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi: - kierownika budowy z uprawnieniami o specjalności branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - kierownik robót branży elektrycznej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - kierownika robót branży sanitarnej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca musi: a) posiadać opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 1.000.000 zł; Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:1 - Cena - 852 - Gwarancja - 15 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy tylko w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55a 86-031 Osielsko pokój nr 16. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55a 86-031 Osielsko (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
siwz
formularz ofertowy
wzór umowy
branża architektoniczna.part01.rar
branża architektoniczna.part02.rar
branża architektoniczna.part03.rar
branża architektoniczna.part04.rar
branża architektoniczna.part05.rar
branża architektoniczna.part06.rar
branża architektoniczna.part07.rar
branża architektoniczna.part08.rar
branża architektoniczna.part09.rar
branża architektoniczna.part10.rar
branża architektoniczna.part11.rar
branża architektoniczna.part12.rar
branża konstrukcyjna.rar
branża sanitarna.part1.rar
branża sanitarna.part2.rar
branża sanitarna.part3.rar
branża elektryczna.rar
kosztorysy, specyfikacje, przedmiary.rar
załączniki.part1.rar
załączniki.part2.rar
załączniki.part3.rar
załączniki.part4.rar
zagospodarowanie terenu

Osielsko, dnia 02.07.2015 r.
Wyjaśnienia zamawiającego
schematy rozdzielnic
schemat ideowy szafy RKT
formularz ofertowy poprawiony
kosztorys budowlany Osielsko.ath
kosztorys elektryczny Osielsko.ath
Kosztorys sanitarny Osielsko.ath

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 153700-2015 z dnia 2015-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osielsko
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przedszkola w Osielsku przy ul. Zatokowej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót w zakresie: 1. Architektonicznym, 2. Konstrukcyjnym,...
Termin składania ofert: 2015-07-10 Numer ogłoszenia: 101099 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 153700 - 2015 data 24.06.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 324 18 00, fax. 052 324 18 03.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55a 86-031 Osielsko (sekretariat)..W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55a 86-031 Osielsko (sekretariat)..

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 153700-2015 z dnia 2015-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osielsko
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przedszkola w Osielsku przy ul. Zatokowej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót w zakresie: 1. Architektonicznym, 2. Konstrukcyjnym,...
Termin składania ofert: 2015-07-10 Numer ogłoszenia: 102435 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 153700 - 2015 data 24.06.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 324 18 00, fax. 052 324 18 03.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55a 86-031 Osielsko (sekretariat)..W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55a 86-031 Osielsko (sekretariat)..

wyjasnienia zamawiającego cz. 1
wyjasnienia zamawiającego cz. 2
wzór umowy poprawiony
Osielsko Przedszkole Gminne schematy rozdzielnic.pdf
przedszkole osielko zagospodarowanie usunięcia.dwg
przedszkole osielsko zagospodarowanie.dwg
schemat ideowy szafy RKT.pdf
wiata śmietnikowa.dwg
zestawienie stali (1).pdf
zestawienie stali (2).pdf
zestawienie stali (3).pdf
zestawienie stali (4).pdf
zestawienie stali (5).pdf 
                                                                        Osielsko, dnia 26 sierpnia 2015 r.
IiZP.271.B.6.2015
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Budowa przedszkola przy ulicy Zatokowej w Osielsku”
 
Zamawiający informuje, że na ostatniej sesji Rady Gminy,  która odbyła się 25 sierpnia 2015 r. zostały zwiększone środki na realizację inwestycji, w związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
W dniu 17 lipca 2015 r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert przetargowych. Zamawiający zgodnie z terminem zamieszczonym w specyfikacji przystąpił do otwarcia ofert tego samego dnia o godzinie 10:15.
 
I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że Komisja  Przetargowa po zatwierdzeniu decyzji przez kierownika Zamawiającego wybrała ofertę:
BAUPOL Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 14A
85-758 Bydgoszcz
cena –  5.086.050,00 zł
okres gwarancji – 7 lat

 
Uzasadnienie:
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 97,68 pkt. obliczonych w oparciu o kryterium cena, gdzie wykonawca uzyskał  82,68 pkt. oraz o kryterium okres gwarancji, gdzie Wykonawca uzyskał 15 pkt. obliczonych zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.  
 
 
W  prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Nafibud S.A.
Ul. Kościuszki 10/7, 17-100 Bielsk Podlaski
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe EKOBUD Sp. z o.o.
UL. Nad Torem 11, 86-300 Grudziądz
3. Konsorcjum:
Lider: KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o.
Plac Staszica 1, 64-920 Piła
Partner: Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych SPADOCHRONIARZ
Waldemar Piotrowski
Ul. Kamienna 40, 64-920 Piła
4. KWK Construction
Ul. Produkcyjna 15, 85-792 Bydgoszcz
5. WEZAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Władysław i Zbigniew Springer s.c.
Ul. Wyczółkowskiego 1a, 88-400 Żnin
6. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – BIAŁE BŁOTA S.A.
Ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota
7. PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.K.
Rudki 10, 62-240 Trzemeszno
8. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe MEGA Sp. z o.o.
Ul. Cicha 15A, 88-100 Inowrocław
9. BAUPOL Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 14A, 85-758 Bydgoszcz
10. KONTBUD Sp. z o.o.
Ul. Smoleńska 17 A, 85-833 Bydgoszcz
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
Numer oferty  Liczba pkt w kryterium cena   Liczba pkt w kryterium okres gwarancji    SUMA
       1                                             wykluczony
       2                                             wykluczony
       3                                             wykluczony
       4                                             wykluczony
       5                                             wykluczony
       6               85                                                11,25                                  96,25
       7             74,35                                                15                                    89,35
       8                                             wykluczony
       9             82,68                                                15                                    97,68
      10                                            wykluczony
 
 
II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie odrzucono żadnej oferty.
III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono 7 wykonawców:
 
Nafibud S.A.
Ul. Kościuszki 10/7, 17-100 Bielsk Podlaski
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe EKOBUD Sp. z o.o.
UL. Nad Torem 11, 86-300 Grudziądz
 
Konsorcjum:
Lider: KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o.
Plac Staszica 1, 64-920 Piła
Partner: Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych SPADOCHRONIARZ
Waldemar Piotrowski
Ul. Kamienna 40, 64-920 Piła
 
KWK Construction
Ul. Produkcyjna 15, 85-792 Bydgoszcz
 
WEZAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Władysław i Zbigniew Springer s.c.
Ul. Wyczółkowskiego 1a, 88-400 Żnin
 
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe MEGA Sp. z o.o.
Ul. Cicha 15A, 88-100 Inowrocław
 
KONTBUD Sp. z o.o.
Ul. Smoleńska 17 A, 85-833 Bydgoszcz
 
Uzasadnienie
Zgodnie z zgodnie art. 85 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 31.07.2015 r. zwrócił się do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. W wyznaczonym terminie, który upłynął 07.08.2015 r. ww. Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub też nie udzielili odpowiedzi, co potraktowane zostało przez Zamawiającego jako brak zgody.
Wobec powyższego Wykonawcy zostają wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
IV. Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej zdefiniowane w ustawie Prawo Zamówień Publicznych dział VI.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

siwz doc, 452 kB
wzór umowy doc, 142 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane