W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IiZP.271.B.11.2013
Zamawiający Gmina Osielsko
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa poniżej progów z art. 11 ust. 8 PZP
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
rozstrzygnięcie w treści

Treść

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.osielsko.pl

Osielsko: Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku
Numer ogłoszenia: 197497 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Osielsko , ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 324 18 00, faks 052 324 18 03. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej w Osielsku. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlanym, wykonawczym, SSTWiOR oraz przedmiarach robót: 1. Branża architektoniczna, 2. Branża konstrukcyjna, 3. Branża sanitarna w tym : - instalacja gazowa we wszystkich budynkach, - instalacją wody ciepłej i zimnej i kanalizacji sanitarnej, wraz z ich rozdziałem pomiędzy poszczególnymi obiektami, - instalacją centralnego ogrzewania w budynku, wraz z ich rozdziałem pomiędzy poszczególnymi obiektami oraz lokalami mieszkalnymi, - wentylacją mechaniczną, - kanalizację zewnętrzną deszczową wraz z przebudową istniejącego cieku wód deszczowych, 4. Branża elektryczna, wraz z ich rozdziałem pomiędzy poszczególnymi obiektami i montażem baterii kondensatorów, 5. Wyburzenia w istniejącym budynku, 6. Zagospodarowanie terenu.

Przebieg realizacji inwestycji: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Osielsku ma być prowadzona przez Wykonawcę w etapach zatwierdzonych przez Zamawiającego. Ma to na celu możliwość prowadzenia zajęć w pozostałej części szkoły w której nie są prowadzone roboty budowlane. W celu zachowanie bezpieczeństwa dzieci przebywających w części szkoły w której nie są prowadzone roboty, Wykonawca ogrodzi plac budowy szczelnym ogrodzeniem o wysokości min. 1,8 m. Roboty związane z przebudową c.o. z istniejącej kotłowni olejowej należy prowadzić wyłącznie poza okresem grzewczym ze względu na zasilane istniejących lokali mieszkaniowych znajdujących się w starej szkole. Wykonawca robót na placu budowy przy przebudowie istniejącej szkoły jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń magazynowych dla pomocy dydaktycznych w ilości trzech kontenerów biurowych. W celu zapewnienia możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych w I etapie należy wykonać roboty związane z rozbudową budynku o część D. W I etapie przewiduje się również wymianę poszycia dachowego na części zaplecza sali gimnastycznej. Po uzyskaniu decyzji na użytkowanie Wykonawca będzie mógł przystąpić do rozbiórki i budowy budynku B i pozostałych robót budowlanych.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium:
150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wskazanej przez Zamawiającego.
1. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy oddział w Osielsku Nr 96 8142 1033 0002 8248 2000 0007. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Osielsko w sekretariacie w pok. nr 18 lub dołączyć do oferty. 5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 1 do formularza oferty III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 roboty budowlane związane z budową lub przebudową budynków użyteczności publicznej o wartości jednostkowej każdej roboty minimum 4.000.000 zł wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, rekomendacje, listy polecające podpisane przez odbiorcę robót budowlanych, poświadczenia) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi), posiadają uprawnienia wymagane odnośnymi przepisami prawa z branży: a) konstrukcyjno-budowlanej b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - referencje - potwierdzenie zapłaty wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego , ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ustawy Pzp. 3. Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy , w przypadku siły wyższej, przez którą , na potrzeby niniejszego warunku należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej Stronie Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie skażenia. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron. c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie możną usunąć w inny sposób , a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w zakresie terminu wykonania umowy, w sytuacji gdy fakt opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn obiektywnych niezależnych od wykonawcy, o których Zamawiający powinien być na bieżąco informowany. 5. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 6.W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, b. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, c. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. d. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, pokój nr 13. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
siwz
badania gruntów
Kosztorysy i przedmiary robót.part1.rar
Kosztorysy i przedmiary robót.part2.rar
Kosztorysy i przedmiary robót.part3.rar
projekt budowlany cz. 2
projekt budowlany cz. 1
projekt budowlany cz. 3
projekt budowlany cz. 4
projekt budowlany cz. 5
projekt budowlany cz. 6
projekt budowlany cz.7
projekt budowlany cz. 8
projekt budowlany cz. 9
projekt budowlany cz. 10
projekt budowlany cz. 11
projket budowlany cz. 12
projekt budowlany cz. 13
projekt budowlany cz. 14
projekt budowlany cz. 15
projekt wykonawczy cz. 1
projekt wykonawczy cz.2
projket wykonawczy cz.3
projekt wykonawczy cz.4
projekt wykonawczy cz.5
projekt wykonawczy cz. 6
projekt wykonawczy cz.7
projekt wykonawczy cz.8
projekt wykonawczy cz.9
projekt wykonawczy cz.10
projekt wykonawczy cz.11
projekt wykonawczy cz. 12
projekt wykonawczy cz. 13
projekt wykonawczy cz.14
projekt wykonawczy cz. 15
projekt wykonawczy cz.16
projekt wykonawczy cz.17
projekt wykonawczy cz.18
projekt wykonawczy cz.19
projekt wykonawczy cz.20
STWIOR.rar
lan zagospodarowania terenu
Inne opracowania.part1.rar
Inne opracowania.part2.rarIiZP.271.B.11.2013                                                                                                           Osielsko, dnia 04.10.2013r.
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
dot.  Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku. Znak postępowania: IiZP.271.B.11.2013
 
W związku z pytaniami wyjaśniam:
 
1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji ath. wraz z nakładami. Ułatwi to znacznie przygotowanie oferty „uwalniając” wykonawcę od przepisywania i budowania pozycji katalogowych.
Odpowiedź:
W załączeniu przekazujemy przedmiary w wersji ath.
2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej okresu gwarancji. W spisie treści SIWZ wskazano załącznik nr 5 – „Oświadczenie o udzieleniu 3 letniej gwarancji na roboty budowlane”, w załącznikach z kolei (załącznik nr 6 dotyczy okresu gwarancji) przywołany jest okres 5 lat na roboty budowlane i urządzenia.  W załączniku nr 1 do umowy również wskazano 5 lat (60 miesięcy).
Odpowiedź:
Wykonawca ma udzielić gwarancji na roboty budowlane i urządzenia na okres 60 miesięcy. W załączeniu zamieszczono poprawione Oświadczenie o udzieleniu 5 letniej gwarancji na roboty budowlane i zamontowane urządzenia.
3. Prosimy o wskazanie terminu wizji lokalnej terenu inwestycji.
Odpowiedź:
Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w godzinach pracy szkoły, po wcześniejszym zgłoszeniu się do Dyrektora Szkoły.
4. Prosimy o podanie parametrów platformy dla niepełnosprawnych przewidzianej w budynku.
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć platformę dla niepełnosprawnych o wymiarach wewnętrznych kabiny 1,1x1,4m, szerokość drzwi 0,9m, udźwig 630kg. Napęd elektryczny.
5. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej izolacji termicznej ścian fundamentowych. Zgodnie z opisem należy ująć styropian ekstrudowany gr.8cm, z kolei wg detalu B (rys.17), należy ująć styropian EPS 038 gr.10cm.
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć izolację termiczną ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 10cm.
6. Prosimy o udostępnienie przekroju przez ścianki boczne lukarny wraz z opisem warstw.
Odpowiedź:
Lukarny należy wykonać zgodnie z załączonym detalem.
7. Prosimy o przekazanie dokumentacji archiwalnej budynku B przeznaczonego do rozbiórki. W projekcie rozbiórek jest wyłącznie rzut przyziemia, z którego nie można określić głębokości posadowienia  budynku, przekroju ław, ścian fundamentowych itp.
Odpowiedź:
W załączeniu przekazujemy rysunki i opis techniczny.  
8. Zgodnie z opisem konstrukcji „poziom fundamentów przy budynkach A i C należy dostosować do istniejących fundamentów…”. Prosimy o potwierdzenie, że projekt konstrukcji i posadowienia budynku B uwzględnia to założenie.
Odpowiedź:
Rzeczywistą głębokość fundamentów budynków A i C należy ustalić na etapie rozbiórki budynku B. W przypadku gdy fundamenty w budynkach A i C są płytsze, należy wykonać przyległe ławy fundamentowe w budynku B na tym samym poziome.
9. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej zabezpieczenia ścian fundamentowych. Zgodnie z opisem należy przewidzieć izolację z dysperbitu i folii kubełkowej. Wg detalu B nie ma folii.
Odpowiedź:
Sposób izolacji ścian i ław fundamentowych został zmieniony. Zaktualizowano opis i szczegół B przyziemia budynku.
10. Zgodnie z dokumentacją w ofercie należy ująć izolację lekką (dysperbit). Naszym zdaniem jest to rozwiązanie niewystarczające biorąc pod uwagę występowanie wody w poziomie 0,7-1,40m p.p.t. Prosimy o informację jakie rozwiązanie należy ująć w ofercie.
Odpowiedź:
Sposób izolacji ścian i ław fundamentowych został zmieniony. Zaktualizowano opis i szczegół B przyziemia budynku.
11. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć  30cm podsypki piaskowej w posadzce parteru, w przedmiarze ujęto tylko 10cm.
Odpowiedź:
W ofercie należy ująć 30cm podsypki piaskowej w posadzce parteru.
12. Proszę o potwierdzenie, że pod ścianami parteru (na ścianach fundamentowych) należy ująć izolację z papy.
Odpowiedź:
Pod ścianami parteru należy ująć izolację z papy termozgrzewalnej zgodnie z uzupełnionym opisem technicznym architektury.
13. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących ścian z bloczków Silka. Z opisu wynika, że ściany mają być murowane na zaprawie M15. W przedmiarze ujęto murowanie na zaprawie klejowej. Proszę o potwierdzenie, że należy ująć wykonanie ścian zgodnie z projektem. Jeśli natomiast należy ująć na zaprawie klejowej – prosimy o dodanie pozycji na murowanie pierwszej warstwy.
Odpowiedź:
Wykonanie ścian z bloczków Silka zgodnie z projektem – na zaprawie M15.
14. Proszę o informację czy ścianki działowe gr. 12cm należy ująć zgodnie z projektem z gazobetonu czy zgodnie z przedmiarem z bloczków z Silki.
Odpowiedź:
Ścianki działowe należy przyjąć zgodnie z projektem – z betonu komórkowego. 
15.Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć 2 warstwy papy termozgrzewalnej w posadzce parteru. W przedmiarze ujęto ułożenie 1 warstwy folii.
Odpowiedź:
Do wyceny proszę przyjąć 2 warstwy papy termozgrzewalnej.  
16. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć pasy z wełny mineralnej na elewacji. W przedmiarze uwzględniono wykonanie elewacji wyłącznie na styropianie, pominięto pas wysokości 1,0m pod okapem oraz pasy szerokości 4,0m przy istniejących budynkach.
Odpowiedź:
Do wyceny proszę przyjąć wykonanie docieplenia z wełny i styropianu zgodnie z projektem technicznym.
17. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć tynk silikatowo-silikonowy a nie akrylowy jak ujęto w przedmiarze.
Odpowiedź:
Należy ująć tynk zgodnie z projektem silikatowo-silikonowy.
18. Proszę o potwierdzenie, że okna i witryny ppoż. należy ująć jako aluminiowe. W przedmiarze cały zakres stolarki okiennej ujęto jako PCV.
Odpowiedź:
Witryny i okna p.poż. należy wykonać jako  aluminiowe.
19. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć ścianki z pustaków szklanych zwykłych i EI15. W przedmiarze, wszystkie te ścianki występują w jednej pozycji.
Odpowiedź:
Należy ująć ścianki z pustaków szklanych zwykłych i EI15.
20. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć wylewki monolityczne w stropach. W przedmiarze zakres ten nie występuje.
Odpowiedź:
Należy ująć wylewki monolityczne w stropach.
21. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć marki pod oparcie belek stalowych, w przedmiarze ujęto tylko kształtowniki.
Odpowiedź:
W ofercie należy ująć marki pod oparcie belek stalowych podciągów.
22. Proszę o potwierdzenie, że beton podkładowy należy ująć z odsadzką. W przedmiarze założono wykonanie równo z ławami.
Odpowiedź:
Należy ująć wykonanie odsadzek pod ławami fundamentowymi.
23. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć wykonanie ław szerokości 70cm, w przedmiarze ujęto tylko ławy szer.120 cm i 30cm.
Odpowiedź:
Należy ująć wykonanie ław szerokości 70cm.
24. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć ściany fundamentowe grubości 38cm, w przedmiarze ujęto wyłącznie ściany grubości 25cm.
Odpowiedź:
Należy uwzględnić ściany fundamentowe szer. 38cm.
25. W związku z tym, iż zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych, a jednocześnie nie określił jaką funkcje mają one pełnić prosimy o odpowiedz czy muszą one odpowiadać załączonym do SIWZ przedmiarom? Czy Wykonawca budując cenę oferty może samodzielnie sporządzić kosztorysy nie trzymając się „układu” przedmiarów?
Odpowiedź:
Wykonawca może samodzielnie sporządzić kosztorysy .  
26. Proszę o informację czy wieszaki szatniowe wchodzą w zakres oferty. Jeśli tak, prosimy o szczegółowe zestawienie wieszaków wraz z detalami montażowymi.
Odpowiedź:
Wieszaków szatniowych oraz wyposażenia nie uwzględniano w projekcie.
27. Czy ze względu na występowania w podłożu gliny zwałowej, którą należy chronić przed rozmakaniem oraz przemarzaniem Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu realizacji. Zmiana terminu realizacji zadania może wystąpić  jedynie w nieprzewidzianych okolicznościach przez projektanta w dokumentacji projektowej.
 
a-17 zmieniony.pdf 
Lukarna.pdf
OPIS TECHNICZNY zmiany.pdf
oświadczenie o 5 letniej gwarancji.doc
Budowlanka.zip
Elektryka.zip
Instalacje sanitarne.zip
Teletechnika.zip


Osielsko, dnia 07.10.2013 r.
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
 
dot.: Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę szkoły podstawowej w Osielsku”
  - nr sprawy IiZP.271.B.11.2013

W związku z pytaniami wyjaśniam:

1. Jakie kosztorysy ofertowe należy załączyć do oferty: uproszczone czy szczegółowe?
Odpowiedź:
Do oferty proszę załączyć kosztorysy uproszczone z tabelami zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu.  
2. Czy w zakresie oferty jest wyposażenie obiektu w meble, wieszaki itp. - brak tych elementów w przedmiarach. Jeśli tak, to prosimy o podanie szczegółów technicznych (brak informacji w projekcie).
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia nie jest wyposażenie obiektu w meble. Wykonawca w celu dokonania rozbiórki istniejącego budynku zobowiązany jest do wyniesienia mebli i pomocy dydaktycznych w wskazane miejsce przez dyrekcję szkoły oraz do kontenerów, które Wykonawca ma dostarczyć na teren szkoły, zgodnie z zapisami siwz.
3. Prosimy o podanie danych technicznych projektowanej windy (platformy dla osób niepełnosprawnych) – brak jakichkolwiek informacji w materiałach przetargowych. Prosimy również o podanie z czego ma być wykonany szyb windy i czy ma być wykonany jako konstrukcja samonośna. W przypadku konstrukcji samonośnej szybu - czy obudowa szybu ma być z paneli pełnych (stalowych) czy z paneli przeszklonych. Informacje te są niezbędne dla prawidłowej wyceny.
Odpowiedź:
W załączeniu przekazuję przykładową kartę informacyjną do platformy.
Dopuszcza się wykonanie innej platformy o równoważnych parametrach.
4. Prosimy o udostępnienie rys. S-5  - Budynek C - Rzut parteru – instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej (na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono dwukrotnie rysunek S-1).
Odpowiedź:
W załączeniu przekazuję rysunek S-5.
5. Prosimy o udostępnienie przedmiarów branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w wersji edytowalnej (z rozszerzeniem ath.).
Odpowiedź:
W odpowiedziach z dnia 04.10.2013 zamieszczono przedmiary z rozszerzeniem ath.
6. Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczono w materiałach przetargowych n/w  przedmiary robót:
- roboty budowlane,
- inst. sanitarne -  c.o. i c.t.,
- instalacje sanitarne - kotłownia gazowa,
- inst. sanitarne -  wentylacja,
- inst. sanitarne - wod-kan.,
- inst. sanitarne zewnętrzne,
- inst. elektryczne wewnętrzne,
- inst. elektryczne zewnętrzne,
- inst. teletechniczne – nagłośnienie,
- inst. teletechniczne – CCTV,
- inst. teletechniczne – dzwonek szkolny,
- inst. teletechniczne – IT,
- inst. teletechniczne – TV/SAT
Odpowiedź:
Potwierdzamy zamieszczenie ww. przedmiarów.
7. W poz. 6 przedmiaru Wywiezienie i utylizacja papy 823,86 m2 przyjęto Krotność = 3.
Z czego to wynika?
Odpowiedź:
Projektant założył, że na dachu budynku wyburzanego mogą występować 3 warstwy papy.  
8. W poz 184 i 283 ujęto rusztowania do robót elewacyjnych. Brakuje pozycji związanych z kosztami najmu tych rusztowań. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią z dnia 04.10.2013 Wykonawca może sam modyfikować przedmiar robót poprzez np. dodawanie pozycji. Należy usunąć pozycję krat stalowych K1 i K2.  
9. W poz. 211 omyłkowo ujęto powierzchnię krat stalowych K1 i K2. Pozycja ta powinna zawierać przedmiar w ilości: 47,255-18,90=28,355 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią z dnia 04.10.2013 Wykonawca może sam modyfikować przedmiar robót poprzez np. korektę obmiaru. Kraty K1 i K2 zostały zamienione na luksfery o tych samych wymiarach o odporności ogniowej EI15.  
10. W poz. 212 nie ujęto krat stalowych K1 i K2. Pozycja ta powinna zawierać przedmiar w ilości: 10,461+18,90=29,361 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią z dnia 04.10.2013 Wykonawca może sam modyfikować przedmiar robót poprzez np. korektę obmiaru.
11. W poz. 39 ujęto izolację termiczną ścian fundamentowych budynku „B” ze styropianu gr. 10 cm.
W opisie do architektury -  pkt 6.3.1.2 Izolacje termiczne -  mowa jest o styropianie ekstrudowanym gr. 8 cm (np. Termo Organika XPS), natomiast na rys. A-17 występuje stryropian EPS 038 10 cm. Prosimy o jednoznaczne podanie jaki stryropian przyjąć w poz. 39 kosztorysu ofertowego?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytania z dnia 04.10.2013 r. do wyceny należy przyjąć styropian ekstrudowany o grubości 10 cm. Zaktualizowano również opis i szczegół B przyziemia budynku.
 
12. W poz. 48 przedmiaru przyjęto 10 cm podsypki piaskowej pod posadzkę budynku „B”, tj. 79,610 m3. Wg przekrojów i rys. A-17 powinno być 30 cm podsypki piaskowej. Prosimy o korektę ilości przedmiaru na 238,83 m3.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytania z dnia 04.10.2013 r. do wyceny należy przyjąć podsypkę o grubości 30 cm.
 
13. W poz. 51 przedmiaru ujęto izolację pod posadzkę budynku „B” z folii polietylenowej zamiast z 2 warstw papy termozgrzewalnej (zgodnie z przekrojami i rys. A-17). Prosimy o korektę przedmiaru  - zmianę podstawę wyceny i zamianę materiału izolacyjnego z folii na papę termozgrzewalną.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytania z dnia 04.10.2013 r. do wyceny należy przyjąć izolację z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Zaktualizowano również opis i szczegół B przyziemia budynku.  
14. W poz. 56 ujęto pogrubienie posadzki cementowej  o 2,5 cm do łącznej grubości 5 cm – przyjmująć krotność = 2,5. Wg przekrojów i rys. A-17 posadzka cementowa na parterze  budynku „B” powinna mięć łączna grubość 4 cm, więc krotność powinna wynosić 1,5. Prosimy o korektę przedmiaru – zmianę krotności z 2,5 na 1,5.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią z dnia 04.10.2013 Wykonawca może sam modyfikować przedmiar robót poprzez np. korektę obmiaru. W ofercie należy ująć wykonanie posadzki o grubości zgodnej z projektem 4cm, w tym przypadku krotność powinna wynosić 1,5.
15. W poz. 58, 114, 146 ujęto warstwę niwelująco-wyrównawczą cementową gr. 2 mm zatartą na gładko pod posadzki budynku „B” . Wg przekrojów i rys. A-17 nie występuje taka  warstwa. Czy należy ją ująć w kosztorysie ofertowym?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią z dnia 04.10.2013 Wykonawca może sam modyfikować przedmiar robót poprzez np. korektę obmiaru. W ofercie należy ująć warstwę niwelująco-wyrównującą cementową gr. 2mm zatartą na gładko pod posadzki budynku „B”.  
16. W poz. 233 ujęto izolację termiczną ścian fundamentowych budynku „D” ze styropianu gr. 10 cm.
W opisie do architektury -  pkt 6.3.2.2 Izolacje termiczne -  mowa jest o styropianie ekstrudowanym gr. 8 cm (np. Termo Organika XPS). Prosimy o jednoznaczne podanie jaki styropian przyjąć w poz. 233 kosztorysu ofertowego?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytania z dnia 04.10.2013 r. do wyceny należy przyjąć styropian ekstrudowany o grubości 10 cm.  Zaktualizowano opis i szczegół B przyziemia budynku.
17. W poz. 250 ujęto pogrubienie posadzki cementowej  o 2,5 cm do łącznej grubości 5 cm – przyjmując krotność = 2,5. Wg przekroju E-E posadzka cementowa na parterze budynku „D” powinna mieć łączna grubość 4 cm, więc krotność powinna wynosić 1,5. Prosimy o korektę przedmiaru – zmianę krotności z 2,5 na 1,5.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią z dnia 04.10.2013 Wykonawca może sam modyfikować przedmiar robót poprzez np. korektę obmiaru. W ofercie należy ująć wykonanie posadzki o grubości zgodnej z projektem 4cm, w tym przypadku krotność powinna wynosić 1,5.
 
18. W przedmiarze nie ujęto 450,63 kg stali wg rys. K-23 projektu konstrukcji (szczegół oparcia podciągów HEB 300). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią z dnia 04.10.2013 Wykonawca może sam modyfikować przedmiar robót poprzez np. dodanie pozycji. W ofercie należy ująć stal do wykonania podciągów HEB 300.  
19. W opisie do planu zagospodarowania mowa jest o ustawieniu 2 kontenerów do gromadzenia odpadów stałych. Brak tego zakresu w przedmiarze. Czy oferta obejmuje ten zakres robót? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru i podanie danych technicznych kontenerów.
Odpowiedź:
Nie, dostawa kontenerów nie jest objęta zamówieniem.  
20.  Czy okna są wykonane jako jedno całe skrzydło (na wysokości) z poziomą imitacją podziału czy są to okna z podziałem na górne skrzydło i dolne skrzydło?
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć stolarkę okienną jako całe skrzydło z poziomą imitacją podziału, każde skrzydło uchylne.
21.  Jakiej klasy ochrona akustyczna ma być przyjęta dla nawiewników (35, 38, 39 czy 40 dB) i czy okna też mają mieć podwyższoną izolacyjność akustyczną?
Odpowiedź:
W projekcie przyjęto odporność akustyczną do 40dB. Okna o standardowej odporności akustycznej.
22.  Prosimy o odpowiedź w jakim celu w formularzu oferty należy podać numer konta?
Odpowiedź:
Po zakończeniu postępowania Zamawiający zwraca wadium na numer konta wskazany w formularzu ofertowym.  
23.  Wnosimy o dokonanie zmiany zapisu § 9 ust.4 lit.d) na zapis o treści :
„d) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz do odkupienia od wykonawcy materiałów, urządzeń oraz wyposażenia, jakie zostały przez Wykonawcę zakupione dla realizacji przedmiotu Umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający w części przychyla się do prośby wykonawcy i proponuje zapis § 9 ust.4 lit.d) o treści:
d) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót prawidłowo wykonanych  oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia realizacji przedmiotu Umowy”  
24.  Zwracamy uwagę, iż  zapis § 10 ust.10 stanowiący, iż:
„ W umowie z podwykonawcą powinno być umieszczone ponadto postanowienie, że w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podwykonawca uprawniony będzie do dochodzenia swoich roszczeń solidarnie od Zamawiającego i Wykonawcy, podwykonawca zobowiązany będzie w pierwszej kolejności wystąpić z takimi roszczeniami wobec Wykonawcy i dopiero gdy egzekucja roszczeń wobec Wykonawcy będzie bezskuteczna wówczas będzie mógł wystąpić z roszczeniami wobec Zamawiającego.”
jest ex lege nieważny wobec jego sprzeczności z treścią przepisów art. 647¹ § 1- 5 kodeksu cywilnego. Zapis  § 10 ust.10 Umowy wprowadza bowiem de facto, w sposób naruszający zapisy ustawowe, ograniczenie odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego.  W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu  § 10 ust.10.  
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i wykreśla z projektu umowy zapis § 10 ust.10.  
25.  Prosimy o informację jaki rodzaj dachówki należy przewidzieć w ofercie, karpiówkę czy dachówkę zakładkową?
Odpowiedź:
W ofercie należy przyjąć dachówkę ceramiczną zakładkową nawiązującą wyglądem do istniejącego budynku zabytkowego.  
26.  Prosimy o udostępnienie uwarstwienia dla dachu budynków A i C dla wykonania ocieplenia ze styropianu RE30.
Odpowiedź:
Charakterystyka budynków A i C:  
A – Szkoła Podstawowa klasy 1-3, budynek zabytkowy od 1,5 do 2,5 kondygnacji z łącznikiem parterowym zawierającym wejście główne do szkoły. Ściany murowane z cegły pełnej, stropu drewniane belkowe, dach drewniany dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Funkcja pomieszczeń: parter funkcja dydaktyczna (4 sale lekcyjne), piętro i poddasze funkcja mieszkalna (mieszkania prywatne). Obecnie mieszkania ogrzewane są z kotłowni szkolnej. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej pełnej, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Dach łącznika masywny betonowy, kryty papą termozgrzewalną (brak danych na temat istniejącego ocieplenia dachu).  
C – Szkoła Podstawowa klasy 4-6, istniejący budynek 1- 1,5 kondygnacyjny sali gimnastycznej wraz z parterowym budynkiem z zapleczami oraz 3 salami lekcyjnymi, do którego projektuje się rozbudowę o 2 sale lekcyjne  w kierunku wschodnim, część rozbudowaną nazwano umownie budynkiem D. Ściany murowane z bloczków gazobetonowych, strop Ackermanna z płytami korytkowymi, dach płaski o nachyleniu 3%, kryty papą asfaltową.  
27.  Prosimy o potwierdzenie, że izolację dachów budynków A i C należy wykonać wyłącznie w zakresie wskazanym kreskowaniem na rzucie piętra.
Odpowiedź:
Potwierdzam, że izolację dachów budynków A i C należy wykonać w w zakresie wskazanym kreskowaniem na rzucie piętra.  
28.  Prosimy o wskazanie grubości ocieplenia styropianem RE30.
Odpowiedź:
Grubość styropianu do wykonania na dachach budynków A i C 10cm.
29.  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej ścianek z luksferów. W dokumentacji PDF ścianki z pustaków oznaczone są jako L1, L2, L3, L4 natomiast w dokumentacji DWG dodatkowo oznaczono luksferami K1 i K2 i tak też ujęto w przedmiarze. Ponadto na rysunkach PDF nie wskazano by luksfery były EI15.
Odpowiedź:
Zarówno L1-L4 jak i K1-K2 są to luksfery. Projektowana jest wyłącznie jedna krata K3 na klatkach schodowych – 2szt. Potwierdzamy, że część luksferów projektuje się jako EI15, zachowując zasadę że wszystkie przeszklenia z luksferów w ciągach ewakuacyjnych (korytarzach) należy wykonać o klasie EI15.  
30.  Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących oddzieleń szatni. Wg rysunków DWG są to luksfery EI15 z kolei wg rzutu PDF krata.
Odpowiedź:
W szatni należy wykonać luksfery o odporności EI15, powyższe wynika z zaprojektowania wentylacji mechanicznej w szatniach oraz przepisów p.poż.
31. Według projektu „Instalacje elektryczne zewnętrzne”, zgodnie z punktem 1.5 opisu oraz rysunkami E-3, E-4, E-5 należy zamontować złącze kablowo – pomiarowe dla budynku gimnazjum. Przedmiar robót tego nie ujmuje. Czy przetarg obejmuje ten zakres robót?
Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Tak, przetarg obejmuje budowę złącze kablowo – pomiarowe dla budynku gimnazjum. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 04.10.2013 Wykonawca może sam modyfikować przedmiar robót poprzez  dodanie pozycji.  
32. W SIWZ w opisie do przedmiotu zamówieniu -  punkt  4.1.4  widnieje zapis  „ Branża elektryczna, wraz z ich rozdziałem pomiędzy poszczególnymi obiektami i montażem baterii kondensatorów”. W projekcie „Instalacje elektryczne wewnętrzne” bateria kondensatorów nie występuje. Gdzie i o jakich parametrach ma być zamontowana bateria kondensatorów?
Odpowiedź:
Parametry baterii kondensatorów podane są w projekcie sieci elektrycznych, bateria kondensatorów jest tylko dla budynku basenu.

S-5.pdf
karta katalogowa platforma dla niep. cibes_2.pdf
 
                                                                                                                     


Osielsko, dnia 09.10.2013 r.
 
zainteresowani Wykonawcy
 
 
dot.: Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę szkoły podstawowej w Osielsku”
  - nr sprawy IiZP.271.B.11.2013W związku z pytaniami wyjaśniam:
 
1. Czy tymczasowe podgrzewacze wody 30l (2 szt są na rysunkach) wchodzą w zakres przetargu?
Odpowiedź:
Tak tymczasowe podgrzewacze wody 30l  wchodzą w zakres przetargu.
2. Dot. sieci zewnętrznych. wg opisu technicznego część zewnętrznej instalacji c.o., c.t., c.w.u. ma być wykonana przewiertem sterowanym - odcinek w drodze pożarowej. Proszę o wskazanie drogi pożarowej z podaniem długości odcinak do wykonania przewiertem.
Odpowiedź:
Odcinki do wykonania przewiertem sterowanym w drodze pożarowej to odcinki drogi wzdłuż granic opracowania B C przy budynku C i D. Decyzję o długości przewiertu podejmie sam wykonawca. W przypadku decyzji prowadzenia robót metodą rozkopową Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia jezdni. Zamawiający nie dopuszcza wykonania robót metodę rozkopową placu manewrowego oznaczonego na PZT jako j.bet.
3. Proszę o określenie sposobu likwidacji sieci sanitarnych, czy tylko zaślepić czy usunąć z gruntu (w projekcie brak takich informacji).
Odpowiedź:
Likwidację sieci należy wykonać poprzez zaślepienie bez usuwania z gruntu.
4. Proszę o podanie przykładowego typu i producenta zlewozmywaka oraz baterii natryskowych.
Odpowiedź:
W budynku należy zamontować zlewozmywak typu Franke jedwab a baterie natryskowe zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.  
Dotyczy instalacji gazu:
5. Czy w zakres przetargu wchodzi zewnętrzna instalacja gazu od budynku C do budynku A (brak w przedmiarach, a jest projekt).
Odpowiedź:
Tak zamówienie obejmuje wykonanie zewnętrznej instalacji gazu.
6. Czy w zakres przetargu wchodzi stacja redukcyjno - pomiarowa wspomniana w opisie technicznym gazu? Jeśli tak proszę o rysunek.
Odpowiedź:
Nie, stacja redukcyjno – pomiarowa nie jest przedmiotem postępowania przetargowego.
7. Proszę o warunki z Gazowni.
Odpowiedź:
W załączeniu przekazujemy warunki z gazowni.
8. Czy gazomierze G-4 oraz G25 zostaną dostarczone przez Gazownię czy należy ująć je w wycenie.
Odpowiedź:
Gazomierze G-4 oraz G25 zostaną dostarczone przez Gazownię i nie należy ich ujmować w ofercie.
9. Czy kuchenki gazowe w mieszkaniach wchodzą w zakres przetargu?
Odpowiedź:
Kuchenki gazowe w mieszkaniach nie są przewidziane do wymiany. Wykonawca dostarczać jedynie dysze do kuchenek reguluje pracę i podłącza do instalacji gazowej.  
Dotyczy robót budowlanych:
10. Prosimy o informację czy w ofercie należy przewidzieć uchwyty dla niepełnosprawnych przy wc? W przedmiarze brakuje tego zakresu.
Odpowiedź:
Tak należy wycenić uchwyty dla niepełnosprawnych w pomieszczeniach wc.
11. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć przewody wentylacyjne poziome wraz z obudową G-K. W przedmiarze brakuje tego zakresu.
Odpowiedź:
Tak do wyceny należy przyjąć przewody wentylacyjne poziome wraz z obudową G-K.
 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą  o przesunięcie terminu składania ofert.
Z materiałów przetargowych wynika, że wynagrodzenie w postępowaniu jest ryczałtowe Wykonawcy w związku z tym muszą dokładnie przeanalizować dokumentację w celu uwzględnienia całkowitego zakresu prac.
 
Wiąże się to również z pozyskaniem ofert i wycen od wielu podwykonawców i poddostawców, ich zweryfikowanie i porównanie oraz sprawdzenie kompletności oferty.
 
Dlatego też prosimy o dodatkowy czas w celu przygotowania dla Państwa rzetelnej i kompletnej oferty.
 
Zamawiający przychyla się do prośby wykonawcy i przesuwa termin składania ofert na dzień 16.10.2013 r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.10.2013 r. o godz 14.15.


Oseilsko IE - Zagospodarowanie - Opis.pdf
Rys. E-6.pdf
warunki gaz.pdf

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 197497-2013 z dnia 2013-09-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osielsko
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej w Osielsku. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlanym, wykonawczym, SSTWiOR oraz przedmiarach robót: 1. Branża...
Termin składania ofert: 2013-10-14 Numer ogłoszenia: 209155 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 197497 - 2013 data 26.09.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 324 18 00, fax. 052 324 18 03.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko (sekretariat)..W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2013 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko (sekretariat)..


 
 
                                                                                                                                         Osielsko, dnia 10.10.2013r.
 
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
 
Dotyczy postępowania przetargowego pn.  Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku. Znak postępowania: IiZP.271.B.11.2013
 
W związku z pytaniami wyjaśniam:
 
1. W związku z ukazaniem się wyjaśnień – prosimy o doprecyzowanie informacji o windzie. Prosimy o informację jaki ma być szyb windy, jak wykończony, jak kotwiony do stropów pośrednich, jaka ma być wysokość podnoszenia itp., z której strony przewiduje się drzwi?
Odpowiedź
Szyb windy z trzech stron przeszklony, kotwiony zgodnie z DTR producenta. Wysokość podnoszenia, przystanki na wszystkich trzech  kondygnacjach, wysokość podnoszenia 7,30 m. Drzwi przewiduje się na  jednym krótszym boku.  
2. Z odpowiedzi zamieszczonych dnia 07.10.2013r. w odpowiedzi na pytanie nr 7 Zamawiający odpowiedział, że zamieszcza rysunki archiwalne budynku B.  Niestety w załącznikach do wyjaśnień jest wyłącznie opis natomiast rysunków (szczególnie przekrojów) nie ma. Prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada rysunku przekroju budynku B.
3. Prosimy o zamieszczenia detali obudowy przewodów C.O. pod stropem, czy ma to być tylko obudowa z płyt na stelażu czy także warstwa wełny mineralnej ? W przedmiarach, które zostały umieszczone na stronie 07.10.2013r. w nakładach nie ma wełny.
Odpowiedź
Należy wycenić tylko obudowę z płyt GK na stelażu.
4. Z informacji uzyskanej na wizji lokalnej od dyrektora szkoły wynika, że pomiędzy budynkami A i C musi być przejście na czas realizacji budynku B. Prosimy o informację w jaki sposób należy je wykonać mając na uwadze rozbiórkę budynku B (który w chwili obecnej stanowi łącznik pomiędzy przywołanymi częściami A i C).
Odpowiedź
Wzdłuż drogi pożarowej należy wydzielić ogrodzeniem bezpieczne przejście pomiędzy budynkami a placem budowy.
5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: wg rysunku należy wykonać przyłącze wody dn90 długości ok 11m, natomiast w przedmiarze jest: 156m rury dn90 oraz 11m rury dn32. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem przetargu jest wykonanie tylko przyłącza średnicy 90 długości 11m.
Odpowiedź
Przedmiotem postępowania jest wykonanie przyłącza zgodnie z projektem budowlanym.
6. W związku z odpowiedzią na pytanie 2 prosimy o szczegółowy wykaz mebli i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do wyniesienie z budynku rozbieranego. Ponadto prosimy o informację na jaką odległość należy przewidzieć przeniesienie wyposażenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie przekaże wykazu mebli z rozbieranego budynku. Odległość na którą będzie należało wynieść meble będzie zależna od organizacji placu budowy przez Wykonawcę. Podana ilość kontenerów wystarczy do zmieszczenia mebli oraz pomocy dydaktycznych.
7. Prosimy o pilną odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 08.10.2013 czy szyb ma być szklany czy z paneli stalowych. Brak tej informacji uniemożliwia prawidłową wycenę. Różnica w cenie pomiędzy wariantami to około 25% ceny.
Odpowiedź
Szyb windy ma być z trzech stron przeszklony.
8. Prosimy o informację jaka jest wysokość ścian budynku przeznaczonego do rozbiórki. W przedmiarze ujęto wysokość 2,82m, z kolei na rzucie rozbiórek wskazano poziom parapetów na 85cm + wysokość okna 215cm, co już daje 3,0m.
Odpowiedź
Wysokość budynku wynosi 4,50 m
9. Z opisu technicznego rozbiórek budynku wynika, że budynek jest ocieplony. Prosimy o podanie grubości ocieplenia, a także o potwierdzenie, że należy ująć utylizację styropianu, gdyż w przedmiarze tego nie ujęto.
Odpowiedź
Istniejący budynek przewidziany do rozbiórki jest częściowo ocieplony styropianem o grubości 10 cm. Docieplone są ściany o długości 29,81 m i 12,31 m. W ofercie należy uwzględnić również utylizację styropianu.
10. Zgodnie z odpowiedzią nr 7 z dnia 08.10.2013r. Zamawiający potwierdził, że założono wywiezienie 3 warstw papy, prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć także rozbiórkę 3 warstw, przedmiar uwzględnia rozbiórkę jednej warstwy.
Odpowiedź
W ofercie należy ująć rozbiórkę wywiezienie i utylizację papy znajdującej się na poszyciu dachowym. Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami Wykonawca może dokonać modyfikacji przedmiaru.
 
Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywa się  w formie ryczałtu, a załączone przedmiary mają charakter poglądowy na przedmiot zamówienia.
 


    Osielsko, dnia 11.10.2013r.
 
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
 
Dotyczy postępowania przetargowego pn.  Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku. Znak postępowania: IiZP.271.B.11.2013
 
W związku z pytaniami wyjaśniam:
 
W dokumentacji wentylacji rysunek S5 przedstawia to samo co rysunek S1, czy Zamawiający uzupełni dokumentację o brakujący rysunek S5.
Odpowiedź
Uzupełniono rysunek.
 
Zgodnie z opisem do projektu wentylacji  instalacja wentylacji zaprojektowana jest w budynku B, C,D natomiast zgodnie z rysunkami są to budynki A i C, prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź
Załączono rysunki z poprawioną tabelką. Informuje że wystąpił błąd w tytule tabelki, wentylacja zgodnie z opisem oraz częścią rysunkową ( i legendą w górnym prawym rogu) zaprojektowana jest w budynkach B, C i D.

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6


                                 
                                                                         Osielsko, dnia 6 listopada 2013 r.
IiZP.271.B.11.2013
 
OGŁOSZENIE
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę szkoły podstawowej w Osielsku
 
W dniu 16 października 2013 r. o godzinie 14:00 upłynął termin składania ofert przetargowych. Zamawiający zgodnie z terminem zamieszczonym w specyfikacji przystąpił do otwarcia ofert tego samego dnia o godzinie 14:15.
 
I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że Komisja  Przetargowa po zatwierdzeniu decyzji przez kierownika Zamawiającego wybrała ofertę  firmy:
PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k. (dawniej Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” – S.j.)
Rudki 10, 62-240 Trzemeszno
Kwota brutto: 5.658.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
 
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt. obliczonych w oparciu o kryterium cena, zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.   
 
W  prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MEGA” Sp. z o.o.
    Ul. Cicha 15A, 88-100 Inowrocław
2. Konsorcjum KORBUD: Firma „Korbud” Józef Korczak
    Ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo
    „Instalco” Tomasz Kątny
    Ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo
3. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa i Instalacji „KOMA”
    Ul. Chrobrego 14, 87-100 Toruń
4. PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k. (dawniej Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi     
    Budownictwa „WEGNER” – S.j.
    Rudki 10, 62-240 Trzemeszno
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD”- Przemysłówka Sp. z o.o.
    Ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz
6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o.
    Ul. Smoleńska 1A, 85-833 Bydgoszcz
7.   „BAUPOL” Sp. z o.o.
    Ul. Przemysłowa 14A, 85-758 Bydgoszcz
8. Przedsiębiorstwo Przemysłu Batonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
    Ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota
9. „KONTBUD” Sp. z o.o.
    Ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (liczba punktów w kryterium cena)
              
Nr oferty   1         2          3         4        5          6          7           8          9
pkt       85,82   79,89   88,46     100   87,74   91,67    82,20    82,27    82,61
 
 
II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie odrzucono żadnej oferty.
III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
IV. Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej zdefiniowane w ustawie Prawo Zamówień Publicznych dział VI.
 
 
 
Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku niezłożeni odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Załączniki

siwz doc, 355 kB
STWIOR.rar rar, 2.1 MB
Lukarna.pdf pdf, 169 kB
S-5.pdf pdf, 664 kB
Rys. E-6.pdf pdf, 220 kB
warunki gaz.pdf pdf, 1.41 MB
S-1 pdf, 1.07 MB
S-2 pdf, 1.02 MB
S-3 pdf, 1.04 MB
S-4 pdf, 374 kB
S-5 pdf, 803 kB
S-6 pdf, 315 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane