W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Osielsku

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Osielsku
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy IiZP.271.B.2.2012
Zamawiający Gmina Osielsko
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa poniżej progów z art. 11 ust.8 PZP
Termin składania ofert

unieważnienie

unieważnienie
Unieważnienie postępowania

Treść

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.osielsko.pl

Osielsko: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osielsku.
Numer ogłoszenia: 60847 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Osielsko , ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 324 18 00, faks 052 324 18 03. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osielsku.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Osielsku oraz remont istniejącego budynku wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacjach technicznych: i SSTWiOR a) branża budowlana - rozbudowa budynku, b) branża budowlana - zagospodarowanie terenu wraz z drogą i miejscami parkingowymi, c) branża budowlana - remont i termomodernizacja, d) branża sanitarna - C.O. i ciepło technologiczne, e) branża sanitarna - wewnętrzne instalacje sanitarne, f) branża sanitarna - wentylacja i klimatyzacja, g) branża sanitarna - przyłącza i zewnętrzne instalacje wod-kan i C.O., h) branża sanitarna - technologia kotłowni i automatyka kotłowni, i) branża elektryczna - teletechniczna, SAP, j) branża elektryczna - zewnętrzne sieci teletechniczne k) branża elektryczna - zewnętrzne sieci elektryczne l) obsługa geodezyjna Przebieg realizacji inwestycji: W związku z tym, iż praca w urzędzie gminy ma być wykonywana w obecnych godzinach, rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Osielsko ma być prowadzony w następujących etapach: I etap - Budowa nowej części wraz z termomodernizacją istniejącego budynku oraz parkingiem, II etap - Remont parteru III etap - Remont piętra. Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania II i III etapu po uzyskaniu decyzji na użytkowanie dla etapu I . Do wyceny należy wliczyć koszt przeniesienia dokumentów oraz mebli po zakończeniu I etapu aby można było przystąpić do kolejnego.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZgodnie z art. 66 PZP II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-0. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy oddział w Osielsku Nr 96 8142 1033 0002 8248 2000 0007. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w urzędzie Gminy Osielsko w sekretariacie w pok. nr 18 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. 1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 1) udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni przynajmniej 2000 m2 użytkowej. 2) potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej przynajmniej 2000m² z podaniem wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby które będą odpowiedzialne za realizację inwestycji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby które będą odpowiedzialne za realizację inwestycji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) referencje III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego , ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ustawy Pzp. 3. Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy , w przypadku siły wyższej, przez którą , na potrzeby niniejszego warunku należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej Stronie Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie skażenia. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron. c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie możną usunąć w inny sposób , a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w zakresie terminu wykonania umowy, w sytuacji gdy fakt opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn obiektywnych niezależnych od wykonawcy, o których Zamawiający powinien być na bieżąco informowany. 5. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 6.W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, b. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, c. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. d. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko pokój nr 13. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz

Link do załączników (projekty, przedmiary, specyfikacje)

http://bip.osielsko.pl/specyfikacje/Rozbudowa_urzedu


                                                                                     

                                                                                         Osielsko, 21 marca 2012 r.
 
 
    Zainteresowani Wykonawcy
 
IiZP.271.B.2.2012
 
Dotyczy: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osielsku
 
W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego zamieszczona została następująca odpowiedź
Pyt. 1
Czy Zamawiający posiada wersję edytowalną przedmiarów robót w formacie ath?
Odp. 1
Zamawiający dołączył przedmiary w formacie ath.
 
 
przedmiary 
 
 
 

                                                                                                Osielsko, 23.03.2012 r.
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
 
dot.: Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Osielsku”
  - nr sprawy IiZP.271.B.2.2012

W związku z zapytaniami Wykonawców wyjaśniamy:
Pyt 1.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda aby Wykonawca udokumentował należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej przynajmniej 2000 m2.
Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje należyte wykonanie robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej o wymaganej powierzchni użytkowej polegające na wykonaniu „remontu oraz rozbudowy”, „remontu wraz z przebudową”, „modernizacji budynku” czy „renowacji i adaptacji”.
Pytanie nasze jest uzasadnione gdyż przedmiotem zamówienia jest właśnie rozbudowa oraz remont istniejącego budynku. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.  

Odpowiedź
W związku z zapytaniem Wykonawcy zamawiający przychyla się do prośby i w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda aby Wykonawca udokumentował należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- budowy jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej  nim 1 500 m2, lub
- wykonanie rozbudowy o pow. użytkowej min. 750 m2 i remontu, przebudowy o pow. użytkowej budynku min. 750 m2 przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie i dotyczą jednego obiektu po zakończeniu robót.

Zmienia się Rozdział 10 pkt. 1.1. podpkt 1):

było:    
1)  udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni przynajmniej 2000 m2  użytkowej.
jest:
1) udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- budowy jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej  nim 1 500 m2, lub
- wykonanie rozbudowy o pow. użytkowej min. 750 m2 i remontu, przebudowy o pow. użytkowej budynku min. 750 m2 przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie i dotyczą jednego obiektu po zakończeniu robót.
 

Pyt 2. W pkt 3 rozdziału 11 SIWZ Zamawiający pisze: ”polisa a w przypadku… we wskazanej wysokości”. Zamawiający w żadnym miejscu SIWZ nie wskazał konkretnej wysokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Jaka kwotę ubezpieczenia należy uznać za spełnienie warunku udziału w postępowaniu?
Odpowiedź
Wykonawca powinien do oferty przedstawić polisę na prowadzoną działalność na kwotę 750 000 zł
Pyt 3. Z treści załącznika ner 3 do SIWZ wynika iż, zamawiający przewiduje limit prac powierzanym przez Wykonawcę Podwykonawcą wynoszący 30% powierzonych robót? Zapisy potwierdzające powyższe  limity nie występują w siwz ani w załączonym przez Zamawiającego wzorze umowy z Wykonawcą? Prosimy o wyjaśnienie
Odpowiedź
Załącznik został poprawiony i obecnie jest zamieszczony poprawny
Pyt. 4. Z treści załącznika nr 5 do SIWZ wynika iż do oferty Wykonawca powinien załączyć dokumenty osób biorących udział w realizacji ww zamówienia, potwierdzające posiadania prze nie uprawnień, o których mowa w pkt 6.2.1 SIWZ. Proszę o wyjaśnienie jakie uprawnienia ma na myśli Zamawiający?
Odpowiedź
W załączeniu załączamy poprawiony zał. nr 5
 
poprawiony zał. nr 3 do formularza oferty

poprawiony zał. nr 5 do formularza oferty
 
Pozostałe odpowiedzi na zadane pytania biuro projektowe przekaże Zamawiającemu dnia 28.03.2012 r. i tego dnia zostaną one umieszczone na stronie internetowej. 
 

W związku z powyższym zostaje przedłużony termin składania ofert do 6 kwietnia 2012 r. do godz. 9.00., a otwarcie ofert nastąpi 6 kwietnia 2012 r. do godz. 9.15


 
  Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 60847-2012 z dnia 2012-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osielsko
Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Osielsku oraz remont istniejącego budynku wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacjach technicznych: i SSTWiOR ...
Termin składania ofert: 2012-03-30 Numer ogłoszenia: 67655 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 60847 - 2012 data 15.03.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 324 18 00, fax. 052 324 18 03.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. 1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 1) udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni przynajmniej 2000 m2 użytkowej. 2) potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania..W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. 1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 1) udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej - budowy jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nim 1 500 m2, lub - wykonanie rozbudowy o pow. użytkowej min. 750 m2 i remontu, przebudowy o pow. użytkowej budynku min. 750 m2 przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie i dotyczą jednego obiektu po zakończeniu robót. 2) potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2..W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej przynajmniej 2000m² z podaniem wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp..W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej - budowy jednego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nim 1 500 m2, lub - wykonanie rozbudowy o pow. użytkowej min. 750 m2 i remontu, przebudowy o pow. użytkowej budynku min. 750 m2 przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie i dotyczą jednego obiektu po zakończeniu robót z podaniem wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko sekretariat..W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko sekretariat..
  Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania do przetargu


  odpowiedzi
  odpowiedzi cz.1
  odpowiedz cz. 2
  odpowiedz cz. 3
  odpowiedzi cz. 4
  odpowiedzi cz. 5
  odpowiedzi cz. 6
  odpowiedzi cz. 7
 
 
 
 

                                                                                   Osielsko, dnia 28.03.2012 r.
 


Zainteresowani Wykonawcy
Postępowaniem przetargowym
 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osielsku” – znak postępowania – IiZP.271.B.2.2012, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:
 
Pyt. 1
W przedmiarze nie została ujęta rozbiórka krawężników oraz istniejącej podbudowy, a z opisu technicznego wynika, że jest przewidziana ich rozbiórka. Co należy przyjąć do wyceny? Jakie ewentualnie ilości należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź
Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywa się  w formie ryczałtu, a załączone przedmiary mają charakter poglądowy na przedmiot zamówienia  i nie stanowią podstawy do sporządzenia oferty. Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i STWiOR.
 
Pyt. 2
Wg opisu technicznego należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej w następujących ilościach:
- Nawierzchnia dróg i jezdni manewrowych z kostki betonowej gr. 8 cm - 1359,7 m2
- Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. 8cm - 640,7 m2
- Nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 cm - 715,5 m2
natomiast w przedmiarze branży drogowej jest tylko jedna pozycja:
- Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm - 2.789,79 m2
Jakie ilości i rodzaje kostek należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź
Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywa się  w formie ryczałtu, a załączone przedmiary mają charakter poglądowy na przedmiot zamówienia i nie stanowią podstawy do sporządzenia oferty. Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i STWiOR.
 
Pyt. 3
W przedmiarze nie zostały ujęte obrzeża betonowe do obramowania chodników, a wg projektu występują? Jak należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź
Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywa się  w formie ryczałtu, a załączone przedmiary mają charakter poglądowy na przedmiot zamówienia i nie stanowią podstawy do sporządzenia oferty. Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i STWiOR.
 
Pyt. 4
W przedmiarze nie zostały ujęte krawężnik wtopione, a wg projektu występują? Jak należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź
Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywa się  w formie ryczałtu, a załączone przedmiary mają charakter poglądowy na przedmiot zamówienia i nie stanowią podstawy do sporządzenia oferty. Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i STWiOR.
 
Pyt. 5
W przedmiarze branży drogowej ujęto wykonanie krawężników prostych w ilości 400 mb, a wg planu sytuacyjnego wynika, iż należałoby ustawić ok. 480 mb krawężnika. Jak należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź
Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywa się  w formie ryczałtu, a załączone przedmiary mają charakter poglądowy na przedmiot zamówienia i nie stanowią podstawy do sporządzenia oferty. Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i STWiOR.
 
Pyt. 6
W związku z rozbieżnościami z przedmiarami, opisem technicznym i przekrojami normalnymi, proszę o uściślenie konstrukcji dróg, parkingów i chodników.
Odpowiedź
Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywa się  w formie ryczałtu, a załączone przedmiary mają charakter poglądowy na przedmiot zamówienia i nie stanowią podstawy do sporządzenia oferty. Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i STWiOR.
 
Pyt. 7
W przedmiarze nie zostały ujęte roboty ziemne obejmujące zdjęcie humusu oraz wykopy pod nawierzchnie. Jak należy przyjąć do wyceny?   
Odpowiedź      
Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywa się  w formie ryczałtu, a załączone przedmiary mają charakter poglądowy na przedmiot zamówienia i nie stanowią podstawy do sporządzenia oferty. Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i STWiOR.
           
Pyt. 8
Prosimy o podanie wymiaru płytek ściennych, wraz z określeniem przykładowego typu spełniającego oczekiwania Zamawiającego pod względem standardu wykończenia.
Odpowiedź
Do wyceny należy przyjąć następujące przybliżone wymiary płytek:
Posadzki holi: 45 x 45 cm
Łazienki, kuchnie:
Ściany: 30 x 60 cm
Posadzki: 33,3 x 33,3 cm
 

  siwz
 
 
 
 
 

                                                                                      Osielsko, dnia 02.04.2012 r.
 
Zainteresowani Wykonawcy
Postępowaniem przetargowym
 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osielsku” – znak postępowania – IiZP.271.B.2.2012, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:
 
1. W odpowiedzi na pytanie 54 g) Zamawiający odpowiedział , że w ofercie należy ująć „rzutnik i ekran wg zamawiającego”.  Prosimy ponownie o podanie danych technicznych rzutnika i ekranu sterowanego elektrycznie  w celu prawidłowej wyceny.
Odpowiedź
Rzutnik o parametrach nie gorszych niż np. Sony VPL-CX155.
Ekran o parametrach nie gorszych niż np. Ekran ADEO Motorized Elegance 300x233,
2. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 35 prosimy o szczegółowe podanie wyposażenia pomieszczeń socjalnych i zapleczy kuchennych  - pomieszczenia nr nr 1.05.A, 2.04.A, 2.07, 2.13, 2.14).
Odpowiedź
Pomieszczenia socjalne i kuchnia (1.05.A, 2.04.A):
- meble kuchenne – z białej płyty MDF akrylowanej w wysokim połysku, o parametrach nie gorszych niż np. KAM, system KAMMODUŁ, w kolorze frontów – biały LU, blat – F275, zał_9.1
- zlew z baterią – ze stali szlachetnej, jednokomorowy z ociekaczem, nie gorszy niż np. DANTE, Deante Ekotek Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem ZEE 0113, bateria np. Deante KOSTEL Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką "U", BFK 062M
3. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 18 ponownie prosimy o jednoznaczne podanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi D6 – informacje zawarte w projekcie są sprzeczne.
Odpowiedź
Drzwi D6 należy przyjąć jak w zestawieniu stolarki – drewniane, pełne o powierzchni fornirowanej , kolorystyka, wzór i parametry techniczne  wg. zestawienia stolarki i opisu technicznego.
4. W załączonych przedmiarach na zagospodarowanie terenu nie ujęto krawężnika drogowego 15x30x100 cm w ilości 439,0 m. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź
Załączone przedmiary są informacja dodatkową. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie załączonej dokumentacji projektowej i sst. Kosztorys ofertowy nie musi być sporządzony na podstawie załączonych przedmiarów. Kosztorys będzie służył jedynie do rozliczeń z Wykonawca podczas robót budowlanych.
5. W załączonych przedmiarach na zagospodarowanie terenu  w poz. 20 ujęto 8,268 m3 ław betonowych (brak ław pod krawężnik 15x30x100 cm w ilości 439,0 m). Prosimy o korektę przedmiaru do ilości 33,00 m3.
Odpowiedź
Załączone przedmiary są informacja dodatkową. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie załączonej dokumentacji projektowej i sst. Kosztorys ofertowy nie musi być sporządzony na podstawie załączonych przedmiarów. Kosztorys będzie służył jedynie do rozliczeń z Wykonawca podczas robót budowlanych.
6. Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie na technologię kotłowni należy ująć palnik gazowy dla kotła Wissmann Paromat-Simplex PS022 moc 225 kW, który ma zastąpić dotychczasowy olejowy?
Odpowiedź
Wymianę palnika z olejowy na gazowy typu Wissmann Paromat-Simplex PS022 moc 225 kW należy ując w ofercie przetargowej na technologię kotłowni.
7. Branża sanitarna.
W  materiałach przetargowych Urząd Gminy Osielsko  brak projektu i przedmiaru  instalacji gazowej - kotłownia.
Prosimy o uzupełnienie na stronie internetowej projektu oraz obmiarów.
odpowiedź
W dniu dzisiejszym zamieszczono dokumentację projektową na stronie internetowej.
8. W materiałach przetargowych Zamawiający zamieścił przedmiar "zbiornik retencyjny na deszczówkę V=10m3" natomiast brak projektu określającego lokalizację, posadowienie oraz parametry zbiornika. Proszę o informację czy zbiornik jest przedmiotem przetargu,  a jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź

Zbiornik jest objęty zamówieniem. Lokalizacja jego przedstawiona jest na projekcie zagospodarowania terenu.
 
9.  Czy w ofercie należy wycenić rolety wewnętrzne? Jeżeli tak to proszę podać ilość.
Odpowiedź
Rolety wewnętrzne nie są objęte zamówieniem. W związku z powyższym nie należy ujmować ich w wycenie.


 
 
gaz
projekt zagospodarowania terenu
TP
 
 
 
 

                                                                                         Osielsko, dnia 04.04.2012 r.
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
 
dot.: Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Osielsku”
  - nr sprawy IiZP.271.B.2.2012

W związku z zapytaniami Wykonawców wyjaśniamy:
Pytanie
Branża : Teletechniczna
Działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp zwracamy się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Dnia 03.04.2012r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej dodatkowy przedmiar robót w formacie pdf dotyczący przebudowy i uzbrojenia kabla telefonicznego. Ze względu na wymagane przez Zamawiającego jako załącznik do oferty mają stanowić kosztorysy uproszczone odpowiedź z dnia 28.03.2012r. , prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w celu weryfikacji przedmiaru robót z projektem wykonawczym oraz sporządzenia dodatkowego kosztorysu.
Zwracamy się o załączenie na stronie internetowej odpowiedzi na zadane pytanie.

W związku z zamieszczeniem dodatkowych odpowiedzi, uzupełniających przedmiarów oraz nowej dokumentacji technicznej dla części robót (bez przedmiarów) w dniu 3 kwietnia 2012 r., (będące objęte zakresem oferty przetargowej), a następnie zmianą ich treści bez dodatkowej informacji, co może prowadzić u niektórych wykonawców do mylnego określenia zakresu robót objętych przetargiem, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert, co wynika jednoznacznie z treści art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto wykonawcy muszą posiąść również dodatkowy czas nie tylko na skosztorysowanie dodatkowego zakresu robót, ale również na stwierdzenie, że poprzednie odpowiedzi nie zostały przez Zamawiającego jednostronnie zmienione bez odpowiedniej informacji o wprowadzonych zmianach. Pod jedna datą i liczbą porządkową pisma nie można wprowadzać różnych treści bez ostrzeżenia wykonawców o zaistniałych zmianach.


Odpowiedź
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawców i termin otwarcia ofert zostaje bez zmian tj. 06.04.2012 r.
Zamawiający nie widzi potrzeby przesunięcia terminu ze względu na następujące czynniki:
- dokumentacja projektowa branża teletechniczna zamieszczona została w dniu ogłoszenia postępowania przetargowego,
- rozliczenie przedmiotu zamówienia jest w formie ryczałtu, w związku z powyższym przedmiary  robót traktowane są jako informacje dodatkowe,

- w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 02.04.2012 r. Wykonawca nie musi zamieścić uproszczonego kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie załączonego przedmiaru.
- Zamawiający uważa że zostały zachowane formy powiadomienia potencjalnych Wykonawców umieszczając odpowiedzi na stronie internetowej. Ponadto większość przedmiarów została zamieszczona w formacie ath co również ułatwiło Wykonawcom sporządzenie oferty – kosztorysów ofertowych.
- Zamawiający powiadamia zainteresowanych Wykonawców o każdej zmianie siwz w momencie gdy dokona rejestracji.
Do sporządzenia oferty należy przyjąć wyjaśnienia zamieszczone w dniu 03.04.2012 o godz.  12:56:09.
 
 


                                                                                         Osielsko, 12 kwiecień 2012 r.
 
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

IiZP.271.B.2.2012

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Osielsku”.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 kierownik Zamawiającego w porozumieniu z komisją przetargową  ogłasza  unieważnienie przetargu nieograniczonego na w/w postępowanie z uwagi na znacznie przewyższającą wartość złożonych ofert od środków w budżecie, które Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym.
 
                                                   Uzasadnienie
Zgodnie z ustaleniem wartości zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę na wykonanie zamówienia w wysokości 2.152.845,53 zł netto, co stanowi 535.587,01 euro.
W  postępowaniu przetargowym zostało  złożonych 16 ofert.
1. Usługi ogólnobudowlane Roman Dziubiński, Ul. Reymonta 8h/8 64-800 Chodzież
2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe BUDOPOL S.A. Ul. Fordońska 199  85-739     Bydgoszcz
3. WEZAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Władysław i Zbigniew Springer S.C.
Ul. Wyczółkowskiego 1a  88-400 Żnin
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PUBR” Ul. Toruńska 109   85-844 Bydgoszcz
5. „Kontbud” Sp. z o.o. Ul. Smoleńska 17a   85-833 Bydgoszcz
6. Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Ul. Harfowa 34 80-298 Gdańsk
7. KWK Construction Sp. z o.o. Ul. Produkcyjna 15 85-792 Bydgoszcz
8. PPB Prefabet – Białe Błota S.A. Ul. Betonowa 1  86-005 Białe Błota
9. Wimar Sp. z o.o. Ul. Nadrzeczna 24  86-010 Koronowo
10. Konsorcjum KORBUD Ul. Przemysłowa 9  86-010 Koronowo
11. Lewandowski i Wspólnicy S.J. Ul. Fordońska 14   85-085 Bydgoszcz
12. Firma Budowlana DOLMAR Jasiński Grzegorz Ul. Kościuszki 30/13 87-400 Golub-Dobrzyń
13. Baupol Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 14a   85-758 Bydgoszcz
14. STAWBUD Krzysztof Stawski Jedwabno 91  87-162 Lubicz
15. ALSTAL grupa Budowlana Sp. z o.o. Spółka komandytowa Macewo 76  88-100 Inowrocław
16. Zakład Remontowo-Budowlany i Ślusarski „MISTA” Janusz Antoniak
Mochle 25  86-014 Sicienko
 
Wszystkie oferty przewyższają kwotę, jaką zamawiający ma przeznaczoną w budżecie na w/w inwestycje.  

W związku z zaistniałym stanem faktycznym - postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp z uwagi na fakt iż, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa znacząco kwoty, które Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 
 
 


 
 
Załączniki

siwz doc, 320 kB
przedmiary rar, 91 kB
odpowiedzi doc, 163 kB
odpowiedzi cz.1 rar, 5.72 MB
odpowiedz cz. 2 rar, 5.72 MB
odpowiedz cz. 3 rar, 5.72 MB
siwz doc, 328 kB
gaz zip, 96 kB
TP rar, 151 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane