W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Budowę Szkoły Podstawowej w Niemczu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowę Szkoły Podstawowej w Niemczu
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy 341B/3/10
Zamawiający Urząd Gminy Osielsko
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa powyżej 14 tys. euro
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie przetargu

Treść

Osielsko: Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu
Numer ogłoszenia: 64963 - 2010; data zamieszczenia: 24.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Osielsko , ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 324 18 00, faks 052 324 18 03. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Niemczu wraz z: - instalacjami elektrycznymi, - instalacją gazową, - instalacją oświetleniową, - instalacją wody ciepłej i zimnej i kanalizacji sanitarnej, - instalacją centralnego ogrzewania w budynku, - wentylacją mechaniczną, - kanalizację zewnętrzną deszczową wraz z przebudową istniejącego cieku wód deszczowych, - ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu, - wyposażeniem i zamontowaniem sprzętu p. poż. zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, - wyposażeniem kuchni. Przebieg realizacji inwestycji: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Niemczu przez Wykonawcę ma być prowadzona w dwóch etapach zgodnie z projektem wykonawczym. Ma to na celu prowadzenia zajęć w szkole. W celu zachowanie bezpieczeństwa dzieci przebywających w części szkoły w której nie są prowadzone roboty Wykonawca ogrodzi plac budowy szczelnym ogrodzeniem o wysokości min. 1,8 m. Budynku wydzieli stałymi przegrodami pomieszczenia, w których prowadzone są roboty od pomieszczeń, w których przebywają uczniowie i pracownicy szkoły. Ze względu na zasilanie istniejącej kotłowni olejowej mieszkań w starej szkole roboty przy instalacji c.o. jak i przy budowie kotłowni musza być wykonane poza sezonem grzewczym i powinny trwać nie dłużej niż siedem dni roboczych. Podczas prowadzenia robót związanych z instalacją elektryczną należy zachować ciągłość dostawy energii elektrycznej do sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia i do mieszkań w starej szkole. Na czas prowadzenia robót Wykonawca zabezpieczy na placu budowy pomieszczenia magazynowe dla pomocy naukowych w formie np. kontenerów o powierzchni ok. 50 m² I etap obejmuje wykonanie robót związanych z rozbudową i przebudową budynku w projektowanych osiach 6-12. Przewiduje się również wymianę poszycia dachowego i elewacji na części sali gimnastycznej. Etap ten nie zawiera wyposażenia kuchni ze względu na fakt, iż w trakcie II etapu w pomieszczeniu stołówki będą odbywać się lekcje. Wyposażenie kuchni należy dostarczyć i zamontować w II etapie. Ponadto na I piętrze z korytarza na czas II etapu należy wydzielić dodatkową salę lekcyjną w osiach 6-7 i C-D z zabudową STG lub MDF. Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania II etapu po uzyskaniu decyzji na użytkowanie dla etapu I, przeniesieniu pomocy naukowych oraz mebli. Warunki płatności Płatności będą realizowane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym z podziałem na lata - w 2010 r. do kwoty 1.520.000,00 zł - w 2011 r. pozostała wartość zadania. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZgodnie z art.67 ustawy prawo zamówień publicznych II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 60.000 sześćdziesiąt tysięcy złotych 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60.000,oo zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy oddział w Osielsku Nr 96 8142 1033 0002 8248 2000 0007. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w urzędzie Gminy Osielsko w sekretariacie w pok. nr 18 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. 1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 1) udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego obiektu użyteczności publicznej o powierzchni odpowiadającej powierzchni przedmiotu zamówienia. 2) potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1). Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego obiektu użyteczności publicznej o powierzchni przynajmniej 2000m² z podaniem wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby które będą odpowiedzialne za realizację inwestycji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby które będą odpowiedzialne za realizację inwestycji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nie jest wymagana


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należyciewykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobamiwykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacjiIII.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) nie dotyczy III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:1 - Cena - 852 - termin - 15 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmiana umowy 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego , ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ustawy Pzp. 3. Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy , w przypadku siły wyższej, przez którą , na potrzeby niniejszego warunku należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej Stronie Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie skażenia. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron. c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie możną usunąć w inny sposób , a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w zakresie terminu wykonania umowy, w sytuacji gdy fakt opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn obiektywnych niezależnych od wykonawcy, o których Zamawiający powinien być na bieżąco informowany. 5. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 6.W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, b. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, c. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. d. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędzie Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko pokój nr 13. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urzędzie Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz
architektura cz.1
architektura cz.2
architektura cz.3
c.o.
c.o 1 etap
c.o. 2 etap
drogi
elektr.wew. 1
elektr. wew.
elektryka sieć
gaz cz.1
gaz cz. 2
instal. słaboproąd.
konstrukcja cz.1
konstrukcja cz.2
konstrukcja cz. 3
konstrukcja cz.4
konstrukcja cz.5
konstrukcja cz.6
konstrukcja cz.7
opis techniczny
kosztorysy
technologia kuchni
kuchnia aktualne
war. p.poż cz.1
war. p.poż. cz.2
war. p.poż.
war. p.poż
war.p.poż 5
wentylacja
wod-kan cz.1
wod-kan. cz.2

L.dz. 341B/3/10
 
                                                                                 Wyjaśnienia Zamawiającego
 
dotyczy: Budowy Szkoły Podstawowej w Niemczu
 
 
W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:
 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz tym, ze za wykonanie przedmiotu zamówienia przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe proszę o wyspecyfikowanie wszystkich dokumentacji projektowych obejmujących to zadanie.
Jednocześnie proszę o informację czy modernizacja kotłowni z wymianą kotłów na gazowe , instalacje AKPiA są do wykonania w ramach zamówienia. Jeżeli tak, to proszę o dostąpienie dokumentacji projektowej dla tego zadania.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa która wchodzi w zakres zamówienia:
Architektura, KonstrukcjaWewnętrzne instalacje C.O.Kotłownia gazowa oraz AKPiAInstalacje wod. –kan.Przyłącza i instalacje zew kanalizacji sanitarnej i deszczowej,Wentylacyjna mechaniczna pomieszczeń kuchni i stołówki,Instalacje gazowe,Instalacje elektryczne, teletechniczne (alarmowe i sygnalizacyjne oraz multimedialne),Instalacje elektryczne wewnętrzneZagospodarowanie terenuDrogiPrzyłącze energetyczne, oświetlenie terenu,Technologia kuchniInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
Informuję że w zakres zadania inwestycyjnego wchodzi przebudowa kotłowni z wymianą kotłów wraz z AKPiA.
 
W celu realizacji zadania do wyceny należy również przyjąć koszt dzierżawy prywatnej działki na której będzie można zlokalizować zaplecze budowy w kwocie 500 zł. netto. Zaplecze budowy stanowić będzie również ul. Urocza w Niemczu . W związku z powyższym Wykonawca na własny koszt opracuje, uzgodni i wprowadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
W załączeniu przekazuję brakujące dokumentacje projektowe oraz przedmiary.
 
Ponadto do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony.
 
przedmiary
sst cz.1
sst cz.2
projekt drogi
sieć energetyczna
szkoła
architektura cz.1
architwktura cz.2
architektura cz.3
I etap
II etap
drogi
elektryka cz.1
elektryka cz.2
gaz cz.1
gaz cz.2
instal słaboprądowe
technologia kuchni
technologia kuchni
war. p.poz. 1
war.p.poż.2
war.p.poż.3
war.p.poż.
war.p.poż.
wentylacja
wod-kan cz.1
wod-kan.cz.2Numer ogłoszenia: 79469 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64963 - 2010 data 24.03.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 324 18 00, fax. 052 324 18 03.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.W ogłoszeniu powinno być: warunek ten nie jest wymagany.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko.                                                                                                   Wyjaśnienia Zamawiającego
 
Dotyczy technologii kuchni
Pytanie 1
Zgodnie z wyjaśnieniami  z dnia 31.03.2010 do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony . Czy cenę wyposażenia technologicznego w ofercie należy przedstawić zgodnie z wykazem tego i wyposażenia (plik kuchnia niemcz.xls) znajdującym się w dokumentacji przetargowej? Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie jak należy ująć wycenę technologii kuchni w ofercie.
Odp. 1 Tak
 
Pytanie 2
Prosimy o wyjaśnienie ,czy drzwi wewnętrzne aluminiowe (od Dx1 do Dx6*) maja mieć klamkę antypaniczną?
Odp.2 
Drzwi wew. alum. powinny mieć klamki antypaniczne.
 
Pytanie 3
W zestawieniu wyposażenia technologicznego w pliku kuchni a niemcz .xls występuje  zapis  drobne wyposażenie  nie ujęte  w zestawieniu –szacunkowo 10%. Czy w wycenie  wyposażenia technologicznego kuchni należy  uwzględnić tą nadwyżkę w wysokości 10%
Odp.3  Nie
 
Dotyczy Małej architektury
Pytanie 4
1. W opisie technicznym  branży  architektonicznej w punkcie 13 ujęto elementy małej architektury, do których  m.in. należą ogrodzenia i urządzenia  placu zabaw.
Czy zakres ten jest objęty przedmiotem zamówienia? jeśli tak, to prosimy o:
a)      przekazanie przedmiarów robót na ten zakres.
b)      wyjaśnienie jakie wypełnienie ogrodzenia  należy przewidzieć w ofercie-  brak takich informacji o dokumentacji  budowlanej.
Odp. 4
Mała architektura nie jest przewidziana, natomiast jest przewidziane ogrodzenie.
 
 
Pytanie 5
Wynagrodzeniem obowiązującym w przedmiotowym przetargu jest wynagrodzenie ryczałtowe za realizacje  całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający  w rozdziale  17 pkt. 2
SIWZ wskazał, że cena oferty brutto jest cena ostateczną (…) przygotowaną zgodnie z przedmiarem robót. Natomiast w umowie w par 5 jest zapis ,że
 
2 .Wynagrodzenie ryczałtowe  o którym mowa w ust 1 obejmuje  wszystkie koszty związane z realizacja robót  objętych dokumentacja  projektową oraz siwz techniczna  wykonania  i odbioru robót  w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także  oddziaływania  innych czynników  mających lub mogących mieć wpływ na  koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie  oraz brak  rozpoznania  zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą  do żądania  zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust 1  niniejszego paragrafu.
 
W związku z powyższym prosimy o stanowisko, czy przedmiary mają charakter  pomocniczy do sporządzenia wyceny i kosztorysów ofertowych?
Czy też są podstawą do przygotowania oferty? Jeśli  tak, to prosimy o stanowisko: czy podstawy wyceny, opis pozycji, jednostki miary , krotności , ilości oraz  kolejność pozycji  w kosztorysach  ofertowych załączonych do oferty mogą odbiegać  od tych danych wskazanych  w przedmiarach robót  zamieszczonych na stronie  internetowej Zamawiającego?
 
Odp. 5. Tak przedmiary są pomocnicze i ich wartości mogą odbiegać od podanych w przedmiarach.
 
 
Pytanie 6
Czy w ofercie należy uwzględnić  koszt wyposażenia zaplecza gastronomicznego?
Odp. 6
 Tak należy wycenić wyposażenie kuchni.
 
Pytanie 7
 W  poz. 20 etapu  I i poz. 10 etapu II przedmiarów i robót  budowlanych wyliczona grubość chudego betonu wynosi 0.50 m z kolei wg naszej analizy przedmiaru i projektu na grubość 0.50 m z kolei  wg naszej analizy przedmiaru i projektu na grubość  0,50 m składa się  0,40 m zagęszczonego gruntu sypkiego i 0,10 m chudego betonu B-10. Jaka jest prawidłowa gr. podk ładu  betonowego pod fundamenty, jeżeli jest inna niż w przedmiarze to prosimy o jego korektę. 
Odp. 7
Przedmiar  ma charakter pomocniczy i nie jest obowiązkowy w sytuacji gdy przewidziana jest cena ryczałtowa oraz załączony został projekt.
 
Pytanie 8
W poz.  dotyczących  ułożenia  płyt  dachowych DKZ podany obmiar jest niezgodny z zestawieniem ilości podanej na rys 4/11 projektu architektury. Według naszych obliczeń  jest mniej. Jaka jest prawidłowa ilość płyt dachowych?
Odp. 8
Jak w odpowiedzi  7
 
Pytanie 9
W pozycjach dotyczących montażu  stolarki okiennej i drzwiowej podana ilość w przedmiarze jest niezgodna z ilością podaną na rysunku. zestawienie stolari zarwno dla I jak i dla II etapu. Prosimy o dokładne podanie jakie i ile okien i drzwi wchodzi w skład poszczególnych pozycji i ewentualną korektę przedmiaru
Odp. 9           
Jak w odpowiedzi 7
 
Pytanie 10
W przedmiarze robót budowlanych etapu II podana ilość świetlików jest niezgodna  z zestawieniem podanym na rysunku. Jaka jest prawidłowa ilość świetlików ? jeżeli jest inna niż w przedmiarze to prosimy o jego korektę
Odp. 10
Jak w odpowiedzi 7
 
Pytanie 11
Brak szczegółowych informacji dotyczących okna oddymiającego O1. Prosimy o podanie szczegółów dotyczących oddymiania?
Odp.11
 
Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuszcza  zastosowanie urządzeń  innego producenta  o zbliżonych parametrach niż podanych w zestawieniu dotyczącym technologii kuchni?
Odp. 12
Tak zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń innego producenta, jednak o parametrach nie gorszych.
 
 
Pytanie 13
Brak danych dotyczących kolorystyki  stolarki drzwiowej wewnętrznej, prosimy o podanie kolorystyki i wyjaśnienie pojęcia  drzwi o podwyższonym standardzie.
Odp. 13
Kolor stolarki – okleina CPL buk
do wyceny należy przyjąć drzwi wzmocnione (trzy zawiasy) i ościeżnice metalowe
 
 
Pytanie 14
Z udzielonych informacji producenta stolarki okiennej  niemożliwe  jest do wykonania  niektórych okien o tak szerokich i wysokich skrzydłach jako otwieranych, prosimy o wyjaśnienie
Odp. 14
Wg   projektantów  taka możliwość istnieje.
 
Pytanie 15
Prosimy o uzupełnienie  materiałów przetargowych na stronie Zamawiającego o specyfikacje techniczna wykonania i o odbioru robót ?
Pytanie 15
Została załączona
 
Pytanie 16
Dotyczy ogrodzenia  i bram: prosimy o podanie, z czego ma być wypełnienie przęseł ogrodzenia oraz jakie ma być wypełnienie bramy oraz furtek (brak w projekcie rysunków).
Odp. 16
Wypełnienie przęseł ma być z płaskowników stalowych rozmieszczonych w pionie ramy ogrodzenia (również wykonanej z płaskowników stalowych).-załącza się rys. przykładowej balustrady.
 
Pytanie 17
Dotyczy elementów stalowych – rys. 10/11:
-        z jakiej stali ma być wykonana balustrada b – 2 -  zabezpieczająca okno kl. schodowej?
-        czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pozostałych balustrad i pochwytów za stali kwasoodpornej (wg projektu maja być wykonane z rur chromowanych)
Odp. 17
Dopuszcza się wykonania balustrady ze stali kwasoodpornej.
 
 
Pytanie 18
Prosimy o wyjaśnienie czy okna i drzwi zewnętrzne  maja mieć szybę  bezpieczna z obu stron?
Odp. 18
TROPS  Pkt.3 Okna w klatce schodowej 01 nie są oknami oddymiającymi.
Natomiast okna 09 w przedsionku mają funkcję oddymiającą. (Na zestawieniu stolarki oznaczono pomyłkowo że okna 01 są oknami oddymiającymi).
 
 
Pytanie nr 19
Na rzucie pietra okno 09 oznaczono jako oddymiające . Sadzimy, że ta uwaga powinna dotyczyć okna 01 w klatce schodowej. Prosimy o wyjaśnienie, czy okno 09 ma być oknem oddymiającym?
Odp. 19
Natomiast okna 09 w przedsionku mają funkcję oddymiającą. (Na zestawieniu stolarki oznaczono pomyłkowo że okna 01 są oknami oddymiającymi ).
 
Pytanie nr 20
Prosimy o podanie powierzchni czynnej oddymiania dla okien 01?
Odp. 20
Okna w klatce schodowej 01 nie są oknami oddymiającymi.
 
 
Pytanie nr 21
Prosimy o wyjaśnienie, czy okna i drzwi zewnętrzne mają mieć szybę bezpieczną z obu stron?
Odp. 21
Drzwi muszą mieć szybę bezpieczną z obu stron.
 
Pytanie nr 22
Prosimy o wyjaśnienie, czy okna podawcze OP1 i OP2 maja mieć siłowniki czy też są ręcznie blokowane?
Odp. 22
Okna podawcze nie potrzebują siłowników-otwierają się ręcznie.
 
 
 
 W związku z  zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na Budowę Szkoły Podstawowej w Niemczu
 
Pytanie 1
Czy Zamawiający udostępni aktualny przedmiar robót na kotłownię uwzględniający wymianę kotłów oraz dostawę i montaż nowych kominów, czy też należy samodzielnie opracować kosztorys na podstawie dokumentacji (zamieszczony w materiałach przetargowych przedmiar robót na kotłownię jest nieadekwatny do zakresu robót związanych z przebudową kotłowni).
Odp. 1
Kotłownię wraz z AKPIA należy wycenić zgodnie  z załączonymi przedmiarami. Brakujące elementy należy wycenić jako wycenę własną  zgonie z wykazem i dokumentacją projektową
 
Pytanie 2
Uważamy, że w punktach 30, 31, 43, 44 Przedmiaru robót – Roboty Budowlane Etap I jest błędnie oszacowana ilość izolacji przeciwwilgociowej pionowej – ABIZOL
Odp. 2
Przedmiar  ma charakter pomocniczy i nie jest obowiązkowy w sytuacji gdy przewidziana jest cena ryczałtowa oraz załączony został projekt.
 
Pytanie nr 3
W punkcie 17 Przedmiaru Robót – Roboty Budowlane Etap II jest podana zbyt mała ilość izolacji przeciwwilgociowej poziomej wykonanej z papy na lepiku na zimno.
Odp. 3
Podobnie jak odp.2
 
Pytanie 4
Brakuje w przedmiarze uwzględnionego w opisie technicznym ogrodzenia.
Odp 4
Podobnie jak odp.2
 
Pytanie 5
W punkcie 16 Przedmiaru Robót – Roboty Budowlane Etap II podana jest nieprawidłowa ilość m3 fundamentów z bloczków betonowych wym. 37*25*14.
Odp. 5
Podobnie jak odp.2
 
Pytanie 6
Na stronie internetowej Zamawiającego w zakresie technologii kuchni znajdują się dwa katalogi ( w rozszerzeniu rar):
a)      technologia kuchni 2139 kB
b)       kuchnia aktualnie (871 kB)
    W  katalogach tych występują zestawienia wyposażenia technologicznego w plikach  kuchnia niemcz.xls , które maja różną zawartość. Prosimy o przekazanie ostatecznej wersji zestawienia , na podstawie której należy wycenić wyposażenie w ofercie. 
Odp. 6
Zamawiający załączył dodatkowy plik w formacie excel

kuchnia niemcz
ogrodzenie
 
 Zainteresowani Wykonawcy
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  Budowę Szkoły Podstawowej w Niemczu
W związku z zapytaniami wykonawców, których treść znajduje się poniżej  Zamawiający wyjaśnia:
Prosimy o udostępnienie  projektów wykonawczych na instalacje:
- przyzewowo-domofonową,
- nagłośnienia,
- gniazd antenowych RTV,
- sieci komputerowej,
- sieci telefonicznej,
- instalacji sygnalizacji pożaru,
- instalacji sygnalizacji włamania,
- instalacji oddymiania
wraz z zestawieniami materiałowymi.1.      Sieć komputerowa
a/    Dlaczego sieć komputerowa  jest realizowana oddzielnie od telefonicznej. W dniu dzisiejszym realizacje się instalacje jako sieci strukturalne ( połączone sieci telefoniczne i komputerowe ) ? Brak w przyszłości możliwości podłączenia np.: telefonów IP.
b/    Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej opomiarowania sieci komputerowej. Czy sieć ma być opomiarowana i czy wymagany jest certyfikat?
2.      Instalacja telefoniczna
a/   Prosimy o podanie specyfikacji technicznej centrali telefonicznej ( rodzaj i ilość łaczy miejskich i wewnętrznych, itp. )b/    Prosimy o podanie sposobu zakończenia okablowania telefonicznego ( na przełącznicy, na patchpanelu, zarobione bezpośrednio w centrali )
c/    Czy przyłącze telefoniczne wchodzi w zakres instalacji , czy też jest po stronie dostawcy usług telefonicznych?3.      Instalacja nagłośnienia
                                                                                                           
a/    Co należy rozumieć pod pojęciem wtyczki teleinformatyczne w instalacji nagłośnienia?
4.      Instalacje RTV i SAT
a/    Prosimy o podanie rodzaju - typu kabla „teletechnicznego” użytego do podłączenia gniazd końcowych RTV-SAT. Podana ilość kabla dla 2 gniazd  w I etapie wskazuje na bardzo dużą odległość między stacją czołową a gniazdami końcowymi – co skutkuje pogorszeniem jakości obrazu telewizyjnego oraz satelitarnego ( duże tłumienie ),
 b/    Co należy rozumieć pod pojęciem wtyczki teleinformatyczne w instalacji RTV-SAT?
c/    Do czego służą wzmacniacze kanałowe typu ZG ? Brak przemienników do stacji czołowej w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie tematu. Prosimy o podanie kanałów na których ma pracować instalacja.
d/    Po co ma być zastosowana antena w paśmie VHF jeżeli nic nie jest nadawane w tym paśmie i nie będzie ?
e/    Czy czasza SAT o średnicy 80cm jest wystarczająca dla instalacji na multiswitch'ach
z zastosowaniem konwertera QUATRO?
Odp. 1.UDOSTĘPNIENIE PROJEKTÓW
Instalacje teletechniczne w zakresie: instalacji przyzewowo-domofonowej, nagłośnienia, gniazd antenowych RTV, sieci komputerowej oraz sieci telefonicznej zawarte są w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznej wewnętrznej. Omówienie sposobu wykonania poszczególnych instalacji znajduje się we właściwych podrozdziałach opisu technicznego, schematy każdej z wcześniej wymienionych instalacji teletechnicznych pokazano na rysunkach nr 9, 10, 11, 12, 13; rozmieszczenie poszczególnych instalacji pokazano na rzutach kondygnacji – rysunki nr 19, 20.
Instalacje teletechniczne (przyzewowo-domofonowa, nagłośnienia, gniazd antenowych RTV, sieci komputerowej, sieci telefonicznej) występują jako osobne elementy robót w opracowaniu kosztorysowym dotyczącym instalacji elektrycznej wewnętrznej.
Odp. 2. SIEĆ KOMPUTEROWA
a) Sieć strukturalna, telefonia IP
Ze względu na mały stopień skomplikowania, małą ilość abonentów oraz wymóg lokalizacji centrali telefonicznej w pomieszczeniu sekretariatu (oddalenie od szafy sieci komputerowej zlokalizowanej             w pracowni komputerowej na piętrze budynku) zdecydowano się na wydzielenie instalacji telefonicznej jako osobnej sieci. 

Jeśli w przyszłości użytkownik zdecyduje się na korzystanie z telefonii internetowej (telefony IP), proponowana centrala telefoniczna (MICRA Platan) po doposażeniu jej w kartę Platan VoIP (pełniącą funkcję karty LAN), umożliwia takie rozwiązanie. Ponadto do oprzewodowania instalacji telefonicznej zaplanowano przewody UTP kat. 5e.
b) Opomiarowanie, certyfikacja
Biorąc pod uwagę charakter obiektu (szkoła podstawowa), potrzeby dotyczące szybkości przesyłu informacji oraz istniejące (planowane do wykorzystania w przyszłości) podłączenie do sieci internet,             a z drugiej strony koszty wykonania sieci certyfikowanej i wykonania pomiarów zdecydowano się na standard podstawowy (oprzewodowanie UTP kat 5e, gniazda RJ45) - nie planowano pomiarów parametrów sieci i certyfikacji.
Odp. 3. INSTALACJA TELEFONICZNA
a) Specyfikacja techniczna centrali telefonicznej
Proponuje się wykorzystanie cyfrowej abonenckiej centrali telefonicznej typu MICRA produkcji „Platan”
Konfiguracja centrali:
- 2 linie miejskie analogowe;
- 1 linia cyfrowa ISDN;
- 16 linii wewnętrznych analogowych;
- 2 cyfrowe porty systemowe dla 1-portowych aparatów systemowych typu KX-T76xx (Panasonic);
- adapter do sterowania urządzeniami zewnętrznymi (sterowanie dzwonkami szkolnymi);
- obudowa standardowa (montaż na ścianie).
Centralę należy wyposażyć w zasilacz awaryjny UPS 400VA. Do współpracy z centrala zaplanowano aparat systemowy KX-T7630 Panasonic z wyświetlaczem LCD i 24 przyciskami do połączeń linii wewnętrznych.
b) Zakończenie okablowania telefonicznego
Okablowanie telefoniczne należy zarobić bezpośrednio w centrali.
c) Przyłącze
Do budynku szkolnego (część stara – rysunek nr 19) doprowadzone jest przyłącze telefoniczne napowietrzne. Szkoła posiada dwie linie analogowe miejskie w sieci NETIA. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w notatce służbowej z 19.05.2009r przyłącze telefoniczne pozostaje bez zmian.
Odp. 4. INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA
a) Wtyczki
Pozycja w kosztorysie dotycząca montażu wtyczek „teleinformatycznych” w zakresie instalacji nagłośnienia ma uwzględniać koszty związane z przygotowanie końcówek przewodów do podłączenia kolumn głośnikowych i wzmacniacza radiowęzłowego. Można zastosować złącza głośnikowe bananowe.
Odp.4 INSTALACJA RTV
a) Typ przewodu, długości
Zgodnie z opisem technicznym proponuje się zastosować przewód koncentryczny 75 Ω TRISET-113 1,13/4,8/6,8.
Realizacja prac w dwóch etapach niesie ze sobą możliwość zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych             w związku z tym ilości przewodu zaplanowane do wbudowania w I etapie prac zawierają pewną rezerwę.
b) Wtyczki
Pozycja w kosztorysie dotycząca montażu wtyczek „teleinformatycznych” w zakresie instalacji RTV ma uwzględniać koszty związane z przygotowanie końcówek przewodów do podłączenia ich do urządzeń. Stosować należy, w zależności od potrzeb, wtyki i złącza F dla kabli TRISET-113.
c) Wzmacniacze ZG
Wzmacniacze kanałowe ZG-401 maja za zadanie wzmocnienie sygnału czterech (wybranych) kanałów telewizji naziemnej, wzmacniacz ZG-201 służy do wzmocnienia pasma radiowego FM w zakresie 88-108 MHz. Wzmacniacze serii ZG-401 są urządzeniami o dużej selektywności, co pozwala w skuteczny sposób wyeliminować niepożądane sygnały pozapasmowe. Wysoki poziom wyjściowy (około 123 dB) pozwala na budowanie instalacji nawet do 200 gniazd (wg producenta) bez stosowania dodatkowych wzmacniaczy. W omawianej instalacji nie ma potrzeby stosowania przemienników kanałów.
Wzmacniacze kanałowe są strojone na dany kanał przez producenta, w związku z tym (po uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu jego wymagań w tym zakresie) przy zamówieniu należy podać numer kanału, na którym ma pracować każdy ze wzmacniaczy. Planowano odbiór kanałów telewizji naziemnej oraz pasma radiowego FM z nadajnika w Trzeciewcu.
d) Antena VHF
Proszę wykreślić z wyceny montaż tej anteny.
e) Czasza anteny satelitarnej
Proszę zastosować w wycenie antenę satelitarna 110 cm stalową ocynkowaną i malowaną.  
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 64963-2010 z dnia 2010-03-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osielsko
Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Niemczu wraz z: - instalacjami elektrycznymi, - instalacją gazową, - instalacją oświetleniową, - instalacją wody ciepłej i zimnej i kanalizacji sanitarnej, -...
Termin składania ofert: 2010-04-16 Numer ogłoszenia: 90577 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64963 - 2010 data 24.03.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 324 18 00, fax. 052 324 18 03.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko..W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko. Otwarcie ofert godz.9:15.Osielsko, dnia 22.04.2010 r.
 
 
 
 
Zainteresowani Wykonawcy
 
 
dot.: Przetarg nieograniczony na: „Budowę Szkoły Podstawowej w Niemczu”
  - nr sprawy 341B/3/10
 
 
W związku z licznymi zapytaniami wykonawców do niniejszego przetargu i po  uzyskaniu informacji od projektantów Zamawiający wyjaśnia wszystkie  problematyczne zagadnienia,  które pojawiły się w związku z postępowaniem.
 
          A. Dotyczy instalacji wentylacji
Pytanie  1
1.     W dokumentach przetargowych w zakresie instalacji wentylacji dołączone zostały dwa rysunki (dotyczące rozbudowy części kuchennej) rzut parteru i rzut dachu (błędnie opisany jako rzut parteru) oraz przedmiar robót instalacji wentylacji.
Brak opisu technicznego powoduje, że brak jest informacji między innymi, jakie kanały wentylacyjne należy izolować termicznie. Zapis w przedmiarze robót wentylacji w pozycji nr 34 o treści „Izolacja o grubości 100 mm matami z wełny mineralnej kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku” jest nieprecyzyjny.
Nie wiadomo czy mają być izolowane wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku tj. kanał czerpny, wyrzutowy, nawiewny, wywiewny oraz wywiewny z kuchni z okapu i tym samym brak jest możliwości sprawdzenia ilości izolacji przyjętej w przedmiarze robót.
Brak „Specyfikacji elementów wentylacyjnych”. Część wrysowanych kanałów wentylacyjnych nie posiada informacji o ich przekrojach, co uniemożliwia bez „Specyfikacji” sprawdzenie załączonego do przetargu przedmiaru robót.
Prosimy o uzupełnienie brakujących materiałów.
 
Odpowiedź pyt. 1
Faktycznie jest błąd w nazwie rysunku dotyczącego rzutu dachu. Opis techniczny w wersji elektronicznej stanowi jeden plik wraz z rysunkami , jak również z specyfikacją i załącznikami. Tak więc dokumentacja stanowi całość.
W układzie nawiewno-wywiewnym izolowane powinny być kanały prowadzone na zewnątrz na odcinku od budynku do centrali wentylacyjnej. W załączeniu przekazujemy opis techniczny projektu wentylacji mechanicznej kuchni.
 
Pytanie 2
2.     Przyjmując, że tylko kanały nawiewny i wywiewny prowadzony na zewnątrz budynku muszą być izolowane (wymiennik krzyżowy w centrali wentylacyjnej) to przyjęte
w przedmiarze ilości izolacji (35,0 m2) są znacznie zaniżone. Ilość izolacji nie może odpowiadać ilości kanałów wentylacyjnych przewidzianych do izolacji z uwagi na fakt, iż ilość izolacji wylicza się po zewnętrznym jej obrysie, a nie po obrysie kanałów wentylacyjnych.
Prosimy o przeanalizowanie ilości izolacji z uwzględnieniem powyższej uwagi.
 
Odpowiedź pyt. 2
Powierzchnię izolacji w/w elementów instalacji nawiewnej i wywiewnej należy przyjąć w wysokości 75 m2.
 
Pytanie 3
3.     Przedmiar robót wentylacji w pozycji nr 6 obejmuje wentylatory kanałowe EBB175T, natomiast w części rysunkowej projektu występują wentylatory kanałowe typu EB100.
Prosimy o informację, jakiego typu wentylatory kanałowe należy przyjąć do oferty.
 
Odpowiedź pyt. 3
Należy przyjąć wentylatory kanałowe EBB175T jak w wykazie elementów projektu.
 
Pytanie 4
4.     Przedmiar robót wentylacji obejmuje w pozycji nr 18 dostawę i montaż okapu kuchennego OW02-240PK”Gort”2,4*1,8*0,4 m. Natomiast „Wykaz wyposażenia technologicznego” kuchni zawiera informację o okapie kuchennym OW02-180RG
o wymiarach 1800*2000*550 mm.
Prosimy o informację, jaki okap ostatecznie należy przyjąć do oferty oraz czy należy ująć jego dostawę w kosztach wyposażenia, a w wycenie instalacji wentylacji tylko jego montaż.
 
Odpowiedź pyt. 4
Należy przyjąć okap kuchenny OW02-240PK”Gort”2,4*1,8*0,4 m jak w wykazie elementów projektu chyba, że okap ten będzie elementem wyposażenia kuchni. W projekcie technologii kuchni stanowisko obróbki termicznej ma wymiary w rzucie 2100*1500 mm – wymiary okapu uwzględniają „margines” 150 mm z każdej strony.
 
Pytanie 5
5.     Brak w przedmiarze robót wentylacji nakładów na dostawę i montaż otworów rewizyjnych na kanałach wentylacyjnych do ich czyszczenia.
Prosimy o informację, czy należy uwzględnić w wycenie i ewentualną korektę przedmiaru robót.
Odpowiedź pyt. 5
Do wyceny należy uwzględnić po 3 otwory rewizyjne na każdym ciągu kanałów (przed załamaniami).
 
Pytanie 6
6.     W przedmiarze robót wentylacji w pozycji nr 5 występują kanały wentylacyjne kołowe typu B/I z blachy stalowej ocynkowanej (odciąg z okapu kuchennego).
Prosimy o potwierdzenie, że mają być one wykonane z blachy stalowej ocynkowanej biorąc pod uwagę zaprojektowany wyciągowy wentylator dachowy w wykonaniu kwasoodpornym (Dak-250).
Prosimy o informację, czy istnieje możliwość zastosowania kanałów wentylacyjnych typu Spiro, (które są znacznie tańsze) zamiennie za kanały B/I. W przypadku wyrażenia zgody na zamianę kanałów B/I na Spiro należy zmienić podstawę wyceny ich montażu.
Odpowiedź 6
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kanałów typu „Spiro”.
 
Pytanie 7
7.     Prosimy o informację - wytyczne dla instalacji automatyki oraz o miejscu lokalizacji szafy sterującej automatyką.
Odpowiedź 7
Miejsce lokalizacji szafy sterującej zostanie uzgodniona z Inwestorem podczas prowadzenia robót. Wentylacja nawiewno-wywiewna powinna być załączana jednocześnie z wentylatorem dachowym. Jest możliwość regulowania intensywności odciągu z okapu za pomocą zestawu rozruchowego typu S‑Z/0,63/1,0/1,6/P3.
Pytanie 8
8.     Przedmiar robót wentylacji nie uwzględnia nakładów na wykonanie prób funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z próbnym uruchomieniem zmontowanych instalacji i urządzeń.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o powyższy zakres prac.
Odpowiedź pyt. 8
Prace regulacyjno-pomiarowe wraz z próbnym uruchomieniem zmontowanych instalacji i urządzeń oczywiście należy uwzględnić w przedmiarze.
 
Pytanie 9
9.     W opisie technicznym do projektu wykonawczego branży architektonicznej jest zapis o montażu nasad hybrydowych oraz o kanałach wentylacyjnych 200*200 mm dla klas. Prosimy o informację czy dostawa i montaż wyżej wymienionych elementów wentylacyjnych jest po stronie branży wentylacji ( przedmiary robót   instalacji wentylacji i robót budowlanych nie uwzględniają tego zakresu prac) i ewentualną korektę przedmiaru robót instalacji wentylacji lub robót budowlanych w przypadku konieczności ujęcia w wycenie.
Odpowiedź pyt. 9
Po rozpatrzeniu pytania informuję, że po ponownej analizie wyjaśniam zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewnej dla sal lekcyjnych poprzez higrosterowane nawiewniki firmy AERECO akustyczne EHA755(Producenta tych nawiewników podano przykładowo--decyzja jakiego
producenta wybrać należy do wykonawcy ).
Wyliczono, że dla spełnienia 3-krotnej wymiany powietrza na 1 godzinę w każdej sali lekcyjnej należy zastosować 11 sztuk tych nawiewników.
Natomiast rezygnuje się z zamontowania na dachu nasad hybrydowych, z uwagi
na to ze jest to nowość wg. informacji producenta i nie jest to sprawdzone w działaniu w szkołach w czasie co najmniej 5 lat (tworzyłoby się w salach lekcyjnych np. podciśnienie)i może następować problem w porze zimowej.
 
Pytanie 10
10. Prosimy o informację o sposobie rozwiązania wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych chłopców i dziewcząt i ewentualną korektę przedmiaru w przypadku konieczności ujęcia w wycenie.
Odpowiedź 10
W sanitariatach w kratkach wentylacyjnych-(wg. rzutu architektury) zamontowano wentylatory załączanych elektrycznie.

B. Dotyczy SIWZ
 
Pytanie 11
11.  Prosimy o potwierdzenie, że  ofertę należy sporządzić posługując się n/w wykazem przedmiarów robót - prośba nasza wynika z faktu, że niektóre z przedmiarów robót zostały  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego dwukrotnie:
a)     rozbiórki  - etap I
b) rozbiórki – etap II
c) roboty budowlane – etap I
d) roboty budowlane  - etap II
e) kotłownia
f) inst. c.o. - obieg I – pom. Nr 6
g) inst. c.o. - obieg III – etap II
h) inst. c.o. - obieg IV – etap I
i) inst. c.o. - obieg IV – etap II
j) instalacje wentylacji
k) instalacje wewnętrzne wod-kan. - etap I+II
l) przyłącza inst. kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I+II
ł) zewnętrzna i wewnętrzna inst. gazowa – etap I (w nazwie inwestycji jest I+II etap, ale przedmiar zawiera tylko roboty etapu I)
m) instalacje elektryczne wewnętrzne – etap I+II
n) przyłącze energetyczne , oświetlenie terenu
o) instalacja sygnalizacji pożaru, oddymiania, sygnalizacji włamania – etap I
p) instalacja sygnalizacji pożaru, oddymiania, sygnalizacji włamania – etap II
r) drogi
s) wyposażenie kuchni
Odpowiedź pyt. 11
Zamówienie obejmuje realizację robót zgodnie z załączoną dokumentacją projektową:
1.     Roboty budowlane etap I (konstrukcja oraz architektura),
2.     Roboty budowlane etap II (konstrukcja oraz architektura),
3.     Rozbiórki etap I
4.     Rozbiórki etap II
5.     Drogi
6.     Przyłącze energetyczne, oświetlenie terenu , II etap
7.     Inst elektryczna wew. I, II etap
8.     Inst elektryczna - Inst sygnalizacji pożaru, oddymiania i sygnalizacji włamania Etap I
9.     Inst elektryczna - Inst sygnalizacji pożaru, oddymiania i sygnalizacji włamania Etap II
10. Inst c.o. obieg c.o. nr I wariant - pom nr 6
11. Inst c.o. obieg c.o. nr IV - Etap I
12. Inst c.o. obieg c.o. nr IV - Etap II
13. Inst c.o. obieg c.o. nr III - Etap II
14. Kotłownia
15. Przyłącza i instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap I i II
16. Inst wew wod-kan - Etap I, II
17. Wentylacja mechaniczna kuchni
18. Inst elektryczna i AKPiA kotlowni gazowej
19. Zew i wew instalacja gazowa Etap I, II
20. Instalacja gazowa, z podziałem na etapy
21. Inst wew wod-kan - Etap I i II,
22. Warunki bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji dla szkoły - Ochrona przeciwpożarowa I, II etap,
23. Technologia kuchni I II etap
 
Pytanie 12
12.  Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe? -  nie ma informacji na ten temat w SIWZ. Jeśli tak, to w jakiej formie.
Odpowiedź 12
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony.
Pytanie 13
13.  Prosimy o potwierdzenie, że na etapie oferty Zamawiający nie wymaga wykonania i załączenia harmonogramu robót a dopiero wybrany wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
Odpowiedź 13
Zamawiający na etapie postępowania przetargowego nie żąda harmonogramu robót.
Pytanie 14
14.  Zamawiający wymaga załączenia do oferty „polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości”. Prosimy o sprecyzowanie sformułowania „we wskazanej wysokości” - nie ma informacji na ten temat w SIWZ.
Odpowiedź 14
Zamawiający nie określa wysokości polisy.
Pytanie 15
15.  Na planie zagospodarowania widnieją elementy, które nie zostały ujęte w żadnym z przedmiarów robót.
Są to:
- ob. nr 7 – miejsce na pojemnik na śmieci
- ob nr 8 – osiatkowany boks na opakowania wtórne
- ob. nr 9 – plac zabaw
- ogrodzenie do likwidacji
- projektowane ogrodzenie – ok. 95,00 mb
- projektowane bramy: szer. 3,0 m – 1 szt., szer. 2,0 m – 1 szt
- projektowana furtka szer. 1,20 m – 4 szt.
- projektowane krzewy iglaste,
- projektowane projektowane krzewy liściaste.
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź 15
Do ceny oferty należy ująć wykonanie obiektu nr 7, 8, likwidację ogrodzenia. W ofercie ww. elementy należy przyjąć jako wycenę własną
W zakres realizacji zadania wchodzi również ogrodzenie o łącznej długości 95 mb., bramy: szer. 3,0 m – 1 szt., szer. 2,0 m – 1 szt, oraz  projektowana furtka szer. 1,20 m – 4 szt.
Mała architektura, oraz projektowane nasadzenia nie są przedmiotem zamówienia.

Dotyczy instalacji teletechnicznychPytanie 16
16. Prosimy o udostępnienie  projektów wykonawczych na instalacje:
- przyzewowo-domofonową,
- nagłośnienia,
- gniazd antenowych RTV,
- sieci komputerowej,
- sieci telefonicznej,
- instalacji sygnalizacji pożaru,
- instalacji sygnalizacji włamania,
- instalacji oddymiania
wraz z zestawieniami materiałowymi.
Odpowiedź pyt. 16
Instalacje teletechniczne w zakresie: instalacji przyzewowo-domofonowej, nagłośnienia, gniazd antenowych RTV, sieci komputerowej oraz sieci telefonicznej zawarte są w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznej wewnętrznej. Omówienie sposobu wykonania poszczególnych instalacji znajduje się we właściwych podrozdziałach opisu technicznego, schematy każdej z wcześniej wymienionych instalacji teletechnicznych pokazano na rysunkach nr 9, 10, 11, 12, 13; rozmieszczenie poszczególnych instalacji pokazano na rzutach kondygnacji – rysunki nr 19, 20.
Instalacje teletechniczne (przyzewowo-domofonowa, nagłośnienia, gniazd antenowych RTV, sieci komputerowej, sieci telefonicznej) występują jako osobne elementy robót w opracowaniu kosztorysowym dotyczącym instalacji elektrycznej wewnętrznej.
 
Pytanie 17
17. Sieć komputerowa
a/    Dlaczego sieć komputerowa  jest realizowana oddzielnie od telefonicznej. W dniu dzisiejszym realizacje się instalacje jako sieci strukturalne ( połączone sieci telefoniczne i komputerowe)? Brak w przyszłości możliwości podłączenia np.: telefonów IP.
b/    Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej opomiarowania sieci komputerowej. Czy sieć ma być opomiarowana i czy wymagany jest certyfikat?
Odpowiedź pyt. 17
a) Sieć strukturalna, telefonia IP
Ze względu na mały stopień skomplikowania, małą ilość abonentów oraz wymóg lokalizacji centrali telefonicznej w pomieszczeniu sekretariatu (oddalenie od szafy sieci komputerowej zlokalizowanej w pracowni komputerowej na piętrze budynku) zdecydowano się na wydzielenie instalacji telefonicznej jako osobnej sieci. 
Jeśli w przyszłości użytkownik zdecyduje się na korzystanie z telefonii internetowej (telefony IP), proponowana centrala telefoniczna (MICRA Platan) po doposażeniu jej w kartę Platan VoIP (pełniącą funkcję karty LAN), umożliwia takie rozwiązanie. Ponadto do oprzewodowania instalacji telefonicznej zaplanowano przewody UTP kat. 5e.
b) Opomiarowanie, certyfikacja
Biorąc pod uwagę charakter obiektu (szkoła podstawowa), potrzeby dotyczące szybkości przesyłu informacji oraz istniejące (planowane do wykorzystania w przyszłości) podłączenie do sieci internet,  a z drugiej strony koszty wykonania sieci certyfikowanej i wykonania pomiarów zdecydowano się na standard podstawowy (oprzewodowanie UTP kat 5e, gniazda RJ45) - nie planowano pomiarów parametrów sieci i certyfikacji.
 
Pytanie 18
18. Instalacja telefoniczna
a/   Prosimy o podanie specyfikacji technicznej centrali telefonicznej ( rodzaj i ilość łaczy miejskich i wewnętrznych, itp. )b/    Prosimy o podanie sposobu zakończenia okablowania telefonicznego ( na przełącznicy, na patchpanelu, zarobione bezpośrednio w centrali )c/    Czy przyłącze telefoniczne wchodzi w zakres instalacji , czy też jest po stronie dostawcy usług telefonicznych?
Odpowiedź 18
a) Specyfikacja techniczna centrali telefonicznej
Proponuje się wykorzystanie cyfrowej abonenckiej centrali telefonicznej typu MICRA produkcji „Platan”
Konfiguracja centrali:
- 2 linie miejskie analogowe;
- 1 linia cyfrowa ISDN;
- 16 linii wewnętrznych analogowych;
- 2 cyfrowe porty systemowe dla 1-portowych aparatów systemowych typu KX-T76xx (Panasonic);
- adapter do sterowania urządzeniami zewnętrznymi (sterowanie dzwonkami szkolnymi);
- obudowa standardowa (montaż na ścianie).
Centralę należy wyposażyć w zasilacz awaryjny UPS 400VA. Do współpracy z centrala zaplanowano aparat systemowy KX-T7630 Panasonic z wyświetlaczem LCD i 24 przyciskami do połączeń linii wewnętrznych.
b) Zakończenie okablowania telefonicznego
Okablowanie telefoniczne należy zarobić bezpośrednio w centrali.
c) Przyłącze
Do budynku szkolnego (część stara – rysunek nr 19) doprowadzone jest przyłącze telefoniczne napowietrzne. Szkoła posiada dwie linie analogowe miejskie w sieci NETIA. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w notatce służbowej z 19.05.2009r przyłącze telefoniczne pozostaje bez zmian.
 
Pytanie 19
19. Instalacja nagłośnienia
                                                                                                           
a/    Co należy rozumieć pod pojęciem wtyczki teleinformatyczne w instalacji nagłośnienia?
Odpowiedź pyt. 19
a) Wtyczki
Pozycja w kosztorysie dotycząca montażu wtyczek „teleinformatycznych” w zakresie instalacji nagłośnienia ma uwzględniać koszty związane z przygotowanie końcówek przewodów do podłączenia kolumn głośnikowych i wzmacniacza radiowęzłowego. Można zastosować złącza głośnikowe bananowe.
 
Pytanie 20
20.  Instalacje RTV i SAT

a/    Prosimy o podanie rodzaju - typu kabla „teletechnicznego” użytego do podłączenia gniazd końcowych RTV-SAT. Podana ilość kabla dla 2 gniazd  w I etapie wskazuje na bardzo dużą odległość między stacją czołową a gniazdami końcowymi – co skutkuje pogorszeniem jakości obrazu telewizyjnego oraz satelitarnego ( duże tłumienie ),
b/    Co należy rozumieć pod pojęciem wtyczki teleinformatyczne w instalacji RTV-SAT?
 
c/    Do czego służą wzmacniacze kanałowe typu ZG ? Brak przemienników do stacji czołowej w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie tematu. Prosimy o podanie kanałów na których ma pracować instalacja.
 
d/    Po co ma być zastosowana antena w paśmie VHF jeżeli nic nie jest nadawane w tym paśmie i nie będzie ?
 
e/    Czy czasza SAT o średnicy 80cm jest wystarczająca dla instalacji na multiswitch'ach
z zastosowaniem konwertera QUATRO?
Odpowiedź pyt. 20

a) Typ przewodu, długości
Zgodnie z opisem technicznym proponuje się zastosować przewód koncentryczny 75 Ω TRISET-113 1,13/4,8/6,8.
Realizacja prac w dwóch etapach niesie ze sobą możliwość zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych  w związku z tym ilości przewodu zaplanowane do wbudowania w I etapie prac zawierają pewną rezerwę.
b) Wtyczki
Pozycja w kosztorysie dotycząca montażu wtyczek „teleinformatycznych” w zakresie instalacji RTV ma uwzględniać koszty związane z przygotowanie końcówek przewodów do podłączenia ich do urządzeń. Stosować należy, w zależności od potrzeb, wtyki i złącza F dla kabli TRISET-113.
c) Wzmacniacze ZG
Wzmacniacze kanałowe ZG-401 maja za zadanie wzmocnienie sygnału czterech (wybranych) kanałów telewizji naziemnej, wzmacniacz ZG-201 służy do wzmocnienia pasma radiowego FM w zakresie 88-108 MHz. Wzmacniacze serii ZG-401 są urządzeniami o dużej selektywności, co pozwala w skuteczny sposób wyeliminować niepożądane sygnały pozapasmowe. Wysoki poziom wyjściowy (około 123 dB) pozwala na budowanie instalacji nawet do 200 gniazd (wg producenta) bez stosowania dodatkowych wzmacniaczy. W omawianej instalacji nie ma potrzeby stosowania przemienników kanałów.
Wzmacniacze kanałowe są strojone na dany kanał przez producenta, w związku z tym (po uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu jego wymagań w tym zakresie) przy zamówieniu należy podać numer kanału, na którym ma pracować każdy ze wzmacniaczy. Planowano odbiór kanałów telewizji naziemnej oraz pasma radiowego FM z nadajnika w Trzeciewcu.
d) Antena VHF
Proszę wykreślić z wyceny montaż tej anteny.
e) Czasza anteny satelitarnej
Proszę zastosować w wycenie antenę satelitarna 110 cm stalową ocynkowaną i malowaną.
 
Pytanie 21
21. Instalacja oddymiania
a/    Brak projektu wykonawczego, dlatego prosimy o podanie sposobu sterowania przez centralę oddymiania chwytakami elektromagnetycznymi ( np. wydajność prądowa ). Do tego stosuje się specjalne centralki zamknięć ogniowych np.: BAZ-04 lub BAZ-2
b/    Prosimy o podanie parametrów centrali oddymiania, z rysunków można wnioskować, że jest to centrala grupowa ( sterowanie przez dwa niezależne moduły kontrolno - sterujące ) .c/ Prosimy o podanie parametrów chwytaków elektromagnetycznych w zależności od rodzaju drzwi.
 
d/ Prosimy o podanie parametrów zwór elektromagnetycznych w zależności od rodzaju drzwi.
 
e/ Prosimy o podanie typu  kontrolerów oznaczonych na schemacie ideowym jako CZ1, 2, 3.
 
f/ Prosimy o wyjaśnienie czy jako element instalacji SAP zasilacz ( zasilacz 12V z akumulatorem 38Ah do zasilania kontrolerów CZ ) do w/w kontrolerów musi posiadać atest CNBOP.
 
g/ Prosimy o podanie typu  konsolek do siłowników ( okna otwierane do wewnątrz, czy też na zewnątrz ).
Odpowiedź
odp. na pyt. 21.a. Chwytaki elektromagnetyczne sterowane przez centralkę oddymiania obsługiwać winny wyłącznie użytkowane jedno skrzydło drzwi wejściowych do klatki schodowej na piętrze oraz drzwi wyjściowych z tej klatki na hol parteru. Drzwi te wyposażone z mocy przepisów w samozamykacze nie wymagają żadnego dodatkowego osprzętu sterującego.
W odniesieniu do dwuskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych do przedsionka przeciwpożarowego na piętrze oraz obydwu drzwi dymoszczelnych projektant przewidział utrzymywanie w stanie otwartym jednego skrzydła. Drzwi te podobnie jak w przypadku wyżej opisanym winny obligatoryjnie być wyposażone w samozamykacze.
 
odp. na pyt. 21.b.
W projekcie przyjęto centralę oddymiania firmy D+H model RZN-4416M
Centrala umożliwia podłączenie - 2 linie sterujące , 3 grupy siłowników,  czujki deszcz/wiatr,  linii trzymaczy elektromagnetycznych (max 500mA),  linii czujek, przycisków oddymiania i przewietrzania – karta katalogowa na stronie D+H
odp. na pyt. 21.c. Parametry chwytaków elektromagnetycznych zależą od rodzaju zastosowanych, przez wykonawcę drzwi przeciwpożarowych oraz drzwi dymoszczelnych, a ich montaż naruszać wydanych certyfikatów i atestów. Biuro projektowe nie powinno wskazywać określonego wykazu typów drzwi, gdyż jest to w kolizji z ustawą o zamówieniach publicznych
odp. na pyt 21.d.
Drzwi na boisko wyposażone w zwory są otwierane na zewnątrz, można zastosować
zwory proponowane w projekcie typu MCX300M z sygnalizacją otwarcia, z odpowiednimi kątownikami stanowiącymi uchwyt zwory lub inne o parametrach identycznych lub lepszych.
odp. na pyt. 21.e.
Projektowane kontrolery CZ1,CZ2,CZ3  są wyrobem firmy Roger model PR201V2.
Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych można zastosować inne  urządzenia o parametrach co najmniej  równoważnych.
odp. na pyt. 21.f. Problematykę tę reguluje Polska Norma PN-E-08350 „Systemy sygnalizacji pożarowej" Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej; Część 3: Pożarowe sygnalizatory akustyczne; Część 4: Zasilacze;
odp. na pyt. 21.g.  Dobór  siłowników do otwierania okien oddymiających jak i napowietrzających leży po stronie wykonawcy, który podejmując się realizacji zadania w budową „urządzeń przeciwpożarowych”, a takowymi z pewnością jest system oddymiania powinien znać rodzaje i parametry siłowników dla zapewnienia normatywnego czasu otwarcia powierzchni oddymiającej jak i napowietrzającej przy uwzględnieniu masy tej powierzchni. Natomiast po stronie projektanta zostało określone, aby okna oddymiające jak i napowietrzające otwierały się na zewnątrz z tym wskazaniem, że w przypadku zastosowania okien uchylnych, okna te dla oddymiania odchylały się górą, a dla napowietrzających odchylały się dołem

Pytanie 22
22. Instalacja sygnalizacji pożaru

a/    Czy można zamiast czujek izotopowych zastosować czujki optyczne o podobnych parametrach?  Jest to również dobre rozwiązanie dla Użytkownika, gdyż zwalnia go ze szczególnej troskliwości dopełnienia wszystkich czynności dla czujek izotopowych w przyszłości.
Odpowiedźpyt.22
Do wyceny proszę przyjąć czujki izotopowe.
 
Pytanie 23
23. Na rysunku nr 15 – instalacja oświetleniowa piętra w wykazie  opraw występują oprawy oświetleniowe TCW 116 1x36W/840 HF  oznaczone literką „H”.
Nie ma takich opraw  na rzutach ani w przedmiarach robót. Prosimy o komentarz w tej sprawie i ewentualną korektę przedmiaru.
Odpowiedź pyt. 23
Oprawa TCW116 1x36W/840 HF znalazła sie omyłkowo w wykazie opraw
oświetleniowych umieszczonym na rysunkach i w opisie technicznym - nie
jest wykorzystana w niniejszym opracowaniu. Proszę nie brać jej pod uwagę przy rozpatrywaniu projektu i wycenie robót.
 
Pytanie 24
24. Czy koszty zorganizowania zaplecza placu budowy takie jak : dzierżawa działki, szczelne ogrodzenie wys. 1,8 m, tymczasowe wydzielenia pomieszczeń, kontenery o pow. ok. 50 m2  na pom. magazynowe pomocy naukowych  należy ująć w kosztach ogólnych oferty, czy też w kosztorysie ofertowym  jako dodatkową  pozycję?
Odpowiedź 24
W kosztorysie proszę przyjąć dodatkową pozycje.
 
Pytanie 25
25. Czy oznakowanie ewakuacyjne budynku, gaśnice, koce gaśnice należy ująć w kosztach ogólnych oferty, czy też w kosztorysie ofertowym jako dodatkową  pozycję?
Odpowiedź pyt. 25
W kosztorysie ofertowym proszę przyjąć dodatkową pozycje.
 
        Dotyczy robót budowlanych
 
Pytanie 26
26. Dotyczy ogrodzenia i bram: prosimy o podanie, z czego ma być wypełnienie przęseł ogrodzenia oraz jakie ma być wypełnienie bramy oraz furtek (brak w projekcie rysunków).
Odpowiedź 26
Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiaru – siatka ocynkowanej powlekanej w ramkach z kątownika walcowanego,  bramy typowe z pasem dolnym 15 cm z blachy. Ogrodzenie ma nawiązywać się do istniejącego ogrodzenia przy parkingu od strony ul. Uroczej.
 
Pytanie 27
27. Dotyczy elementów stalowych – rys. 10/11:
- z jakiej stali ma być wykonana balustrada b-2 – zabezpieczająca okno kl. schodowej?
- czy Zamawiający dopuszcza wykonanie  pozostałych balustrad i pochwytów  ze stali kwasoodpornej  (wg projektu mają być wykonane z rur chromowanych).
Odpowiedź 27
Do wyceny proszę przyjąć wszystkie balustrady jak w przedmiarach malowane proszkowo.
 
Pytanie 28
28.  Na rzucie piętra okno 09 oznaczono jako oddymiające. Sądzimy, że ta uwaga powinna dotyczyć okna 01 w klatce schodowej. Prosimy o wyjaśnienie, czy okno 09 ma być oknem oddymiającym?
Odpowiedź 28
Okna w dok.ozn.09 -usytuowane w przedsionku kl. schodowej spełniają swą GŁÓWNĄ FUNKCJĘ jako napowietrzające. Natomiast okno 01 spełnia funkcję oddymiającą-i tak to powinno być oznaczone .
 
Pytanie 29
29. Prosimy o podanie powierzchni czynnej oddymiania dla okien 01.
Odpowiedź 29
Powierzchnia czynna oddymiania zgodnie z Polską Normą PN-B-02866 wynosić powinna 5 % powierzchni rzutu klatki schodowej, lecz nie mniej niż
1 m2, dla okna „o1” klatki schodowej w prawym skrzydle budynku powinna wynosić 1.3 m2, a dla okna klatki schodowej w lewym skrzydle budynku – 1,1 m2. Dolne partie okna „o1” w obrębie parteru, w obydwu klatkach schodowych pełnią funkcję okien napowietrzających dla których wymagana powierzchnia czynna napowietrzania winna wynosić 130% powierzchni czynnej oddymiania. Powyższe okna napowietrzania podobnie jak okno napowietrzania przedsionka winny być sterowane centralkami oddymiania klatek schodowych.
 
Pytanie 30
30. Prosimy o wyjaśnienie, czy okna i drzwi zewnętrzne mają mieć szybę bezpieczną z obu stron?
Odpowiedź 30
Tak
 
Pytanie 31
31. Prosimy o wyjaśnienie, czy okna podawcze OP1 i OP2  mają mieć siłowniki czy też są ręcznie blokowane?
Odpowiedź 31
Do oferty należy przyjąć okna podawcze bez siłowników. Blokowanie ręczne.
 
Pytanie 32
32. Prosimy o wyjaśnienie, czy drzwi wewnętrzne aluminiowe (od  Dx1 do  Dx6* ) mają mieć  klamkę antypaniczną?
Odpowiedź 32
Tak

        Dotyczy kotłowni
 
Pytanie 33
33.  W nawiązaniu do Państwa wyjaśnień zamieszczonych na stronie internetowej – pismo L.dz.341B/3/10 – informujących, że  w zakres zadania inwestycyjnego wchodzi przebudowa kotłowni z wymianą kotłów wraz z AKPiA  prosimy o informację,  czy Zamawiający udostępni aktualny przedmiar robót na kotłownię uwzględniający wymianę kotłów oraz dostawę i montaż nowych kominów,  czy też należy samodzielnie opracować kosztorys na podstawie dokumentacji (zamieszczony w materiałach przetargowych przedmiar robót na kotłownię jest nieadekwatny do zakresu robót związanych z przebudową  kotłowni).
Odpowiedź 33
Kotłownię wraz z AKPIA należy wycenić zgodnie  z załączonymi przedmiarami. Brakujące elementy należy wycenić jako wycenę własną  zgonie z wykazem i dokumentacją projektową
 
Pytanie 34
34. Czy w ofercie należy uwzględnić koszt wyposażenia zaplecza gastronomicznego?
Odpowiedź pyt 34
Tak w ofercie należy ująć koszt wyposażenia zaplecza gastronomicznego.
 
Pytanie 35
35.   W  poz. 20 etapu  I i poz. 10 etapu II przedmiarów i robót  budowlanych wyliczona grubość chudego betonu wynosi 0.50 m z kolei wg naszej analizy przedmiaru i projektu na grubość 0.50 m z kolei  wg naszej analizy przedmiaru i projektu na grubość  0,50 m składa się  0,40 m zagęszczonego gruntu sypkiego i 0,10 m chudego betonu B-10. Jaka jest prawidłowa gr. podkładu  betonowego pod fundamenty, jeżeli jest inna niż w przedmiarze to prosimy o jego korektę. 
Odpowiedź pyt. 35
Przedmiar  ma charakter pomocniczy i nie jest obowiązkowy w sytuacji gdy przewidziana jest cena ryczałtowa oraz załączony został projekt.

Pytanie 36
36. W poz.  dotyczących  ułożenia  płyt  dachowych DKZ podany obmiar jest niezgodny z zestawieniem ilości podanej na rys 4/11 projektu architektury. Według naszych obliczeń  jest mniej. Jaka jest prawidłowa ilość płyt dachowych?
Odpowiedź 36
Przedmiar  ma charakter pomocniczy i nie jest obowiązkowy w sytuacji gdy przewidziana jest cena ryczałtowa oraz załączony został projekt.
 
Pytanie 37
37. W pozycjach dotyczących montażu  stolarki okiennej i drzwiowej podana ilość w przedmiarze jest niezgodna z ilością podaną na rysunku. zestawienie stolarki zarówno dla I jak i dla II etapu. Prosimy o dokładne podanie jakie i ile okien i drzwi wchodzi w skład poszczególnych pozycji i ewentualną korektę przedmiaru
Odpowiedź 37           
Przedmiar  ma charakter pomocniczy i nie jest obowiązkowy w sytuacji gdy przewidziana jest cena ryczałtowa oraz załączony został projekt.
 
Pytanie 38
38. W przedmiarze robót budowlanych etapu II podana ilość świetlików jest niezgodna  z zestawieniem podanym na rysunku. Jaka jest prawidłowa ilość świetlików ? jeżeli jest inna niż w przedmiarze to prosimy o jego korektę
Odpowiedź 38
Przedmiar  ma charakter pomocniczy i nie jest obowiązkowy w sytuacji gdy przewidziana jest cena ryczałtowa oraz załączony został projekt.

Pytanie 39
39. Brak szczegółowych informacji dotyczących okna oddymiającego O1. Prosimy o podanie szczegółów dotyczących oddymiania?
Odpowiedź 39
Powierzchnia czynna oddymiania zgodnie z Polską Normą PN-B-02866 wynosić powinna 5 % powierzchni rzutu klatki schodowej, lecz nie mniej niż
1 m2, dla okna „o1” klatki schodowej w prawym skrzydle budynku powinna wynosić 1.3 m2, a dla okna klatki schodowej w lewym skrzydle budynku – 1,1 m2. Dolne partie okna „o1” w obrębie parteru, w obydwu klatkach schodowych pełnią funkcję okien napowietrzających dla których wymagana powierzchnia czynna napowietrzania winna wynosić 130% powierzchni czynnej oddymiania. Powyższe okna napowietrzania podobnie jak okno napowietrzania przedsionka winny być sterowane centralkami oddymiania klatek schodowych.

 
Pytanie 40
40. Czy Zamawiający dopuszcza  zastosowanie urządzeń  innego producenta  o zbliżonych parametrach niż podanych w zestawieniu dotyczącym technologii kuchni?
Odpowiedź 40
Tak zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń innego producenta, jednak o parametrach nie gorszych.
 
Pytanie 41
41. Brak danych dotyczących kolorystyki  stolarki drzwiowej wewnętrznej, prosimy o podanie kolorystyki i wyjaśnienie pojęcia  drzwi o podwyższonym standardzie.
Odpowiedź 41
Kolor stolarki drzwiowej – okleina CPL buk, do wyceny należy przyjąć drzwi wzmocnione (trzy zawiasy) i ościeżnice metalowe
   
Pytanie 42
42. Z udzielonych informacji producenta stolarki okiennej  niemożliwe  jest do wykonania  niektórych okien o tak szerokich i wysokich skrzydłach jako otwieranych, prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź 42
Wg   projektantów  taka możliwość istnieje.

Pytanie 43
43. Prosimy o uzupełnienie  materiałów przetargowych na stronie Zamawiającego o specyfikacje techniczna wykonania i o odbioru robót ?
Odpowiedź 43
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została załączona na stronie internetowej.
 
Pytanie 44
44. Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 31.03.2010 r. „do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony”. Czy cenę wyposażenia technologicznego w ofercie należy przedstawić zgodnie z wykazem tego wyposażenia (plik kuchnia niemcz.xls) znajdującym się w dokumentacji przetargowej? Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie jak należy ująć wycenę w technologii kuchni w ofercie
Odpowiedź 44
Wycenę technologii kuchni należy dołączyć do oferty w załączonym pliku kuchnia.niemcz.xls.
 
Pytanie 45
45. Na stronie internetowej Zamawiającego w zakresie technologii kuchni znajdują się dwa katalogi ( w rozszerzeniu rar):
a)      technologia kuchni (2139 kB)
b)       kuchnia aktualnie (871 kB)
    W  katalogach tych występują zestawienia wyposażenia technologicznego w plikach  kuchnia niemcz.xls , które maja różną zawartość. Prosimy o przekazanie ostatecznej wersji zestawienia , na podstawie której należy wycenić wyposażenie w ofercie. 
Odpowiedź 45
Zamawiający załączył dodatkowy plik w formacie Excel który jest obowiązujący do sporządzenia wyceny.
 
Pytanie 46
46. W zestawieniu wyposażenia technologicznego kuchni w pliku kuchnia niemcz.xls występuje zapis” drobne wyposażenie nie ujęte w zestawieniu – szacunkowo – 10%.
Czy w wyceni wyposażenia technologicznego kuchni należy uwzględnić tę nadwyżkę w wysokości 10%?
Odpowiedź 46
Nie
 
Pytanie 47
47. W opisie technicznym  branży  architektonicznej w punkcie 13 ujęto elementy małej architektury, do których  m.in. należą ogrodzenia i urządzenia  placu zabaw.
Czy zakres ten jest objęty przedmiotem zamówienia? jeśli tak, to prosimy o:
a)      przekazanie przedmiarów robót na ten zakres.
b)      wyjaśnienie jakie wypełnienie ogrodzenia  należy przewidzieć w ofercie-  brak takich informacji o dokumentacji  budowlanej.
Odpowiedź 47
Mała architektura nie jest przewidziana w zakresie zamówienia, natomiast jest przewidziana jest realizacja ogrodzenia o łącznej długości 95 mb., bramy: szer. 3,0 m – 1 szt., szer. 2,0 m – 1 szt
oraz  projektowana furtka szer. 1,20 m – 4 szt.
 
Pytanie 48
48. Wynagrodzeniem obowiązującym w przedmiotowym przetargu jest wynagrodzenie ryczałtowe za realizacje  całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający  w rozdziale  17 pkt. 2
SIWZ wskazał, że cena oferty brutto jest cena ostateczną (…) przygotowaną zgodnie z przedmiarem robót. Natomiast w umowie w par 5 jest zapis ,że
 
2 .Wynagrodzenie ryczałtowe  o którym mowa w ust 1 obejmuje  wszystkie koszty związane z realizacja robót  objętych dokumentacja  projektową oraz siwz techniczna  wykonania  i odbioru robót  w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także  oddziaływania  innych czynników  mających lub mogących mieć wpływ na  koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie  oraz brak  rozpoznania  zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą  do żądania  zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust 1  niniejszego paragrafu.
 
W związku z powyższym prosimy o stanowisko, czy przedmiary mają charakter  pomocniczy do sporządzenia wyceny i kosztorysów ofertowych?
Czy też są podstawą do przygotowania oferty? Jeśli  tak, to prosimy o stanowisko: czy podstawy wyceny, opis pozycji, jednostki miary , krotności , ilości oraz  kolejność pozycji  w kosztorysach  ofertowych załączonych do oferty mogą odbiegać  od tych danych wskazanych  w przedmiarach robót  zamieszczonych na stronie  internetowej Zamawiającego?
Odpowiedź  pyt. 48
Tak przedmiary są pomocnicze i ich wartości mogą odbiegać od podanych w przedmiarach.
 
Pytanie 49
49. Uważamy, że w punktach 30, 31, 43, 44 Przedmiaru robót – Roboty Budowlane Etap I jest błędnie oszacowana ilość izolacji przeciwwilgociowej pionowej – ABIZOL
Odpowiedź 49
Przedmiar  ma charakter pomocniczy i nie jest obowiązkowy w sytuacji gdy przewidziana jest cena ryczałtowa oraz załączony został projekt wykonawczy i sst.
 
Pytanie 50
50. W punkcie 17 Przedmiaru Robót – Roboty Budowlane Etap II jest podana zbyt mała ilość izolacji przeciwwilgociowej poziomej wykonanej z papy na lepiku na zimno.
Odpowiedź  50
Przedmiar  ma charakter pomocniczy i nie jest obowiązkowy w sytuacji gdy przewidziana jest cena ryczałtowa oraz załączony został projekt wykonawczy i sst.
 
Pytanie 51
51. Brakuje w przedmiarze uwzględnionego w opisie technicznym ogrodzenia.
Odpowiedź 51
Do wyceny należy przyjąć 95 mb ogrodzenia zgodnie z odpowiedzią nr 15 i  47.
 
Pytanie 52
52. W punkcie 16 Przedmiaru Robót – Roboty Budowlane Etap II podana jest nieprawidłowa ilość m3 fundamentów z bloczków betonowych wym. 37*25*14.
Odpowiedź 52
Przedmiar  ma charakter pomocniczy i nie jest obowiązkowy w sytuacji gdy przewidziana jest cena ryczałtowa oraz załączony został projekt wykonawczy i sst.
 
Pytanie 53
53. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, rozdziałem 2 „Opis przedmiotu zamówienia”, przedmiot zamówienia obejmuje „wymianę poszycia dachowego i elewacji na części sali gimnastycznej”.
Czy zakres ten należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak, to:
a)                             prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o dane umożliwiające obliczenie zakresu robót, które obejmowałyby między innymi: przekroje przez salę gimnastyczną (przez dach), rzut dachu i informację na temat projektowanych warstw dachu;
b)                             prosimy o precyzyjne określenie zakresu robót odnośnie elewacji (np. malowanie, obłożenie płytami ceramicznymi, wymiana parapetów itp.).
Ponadto przedmiar nie uwzględnia w/w zakresu robót.
Odpowiedź 53
W załączeniu przekazujemy przedmiary na salę gimnastyczną oraz rzut dachu oraz przekrój I i II. Do wyceny należy przyjąć geowłókninę oraz blachę systemową do łączenia opierzeń z membraną.
 
Pytanie 54
54.                       Prosimy o podanie parametrów żaluzji podnoszonej w sklepiku;  z jakiego materiału należy przewidzieć, podnoszona ręcznie czy mechanicznie. Prosimy także
o potwierdzenie, że żaluzję tę należy uwzględnić w przedmiarze etapu pierwszego.
Odpowiedź 54
Żaluzje aluminiowe malowane proszkowo podnoszone ręcznie.
 
Pytanie 55
55.                       Prosimy o jednoznaczną informację w jakich pomieszczeniach należy przewidzieć sufity podwieszane. Z opisu technicznego do projektu architektury wynika, że sufity należy ująć w salach lekcyjnych na piętrze natomiast z przekrojów wynika, że występują również w innych pomieszczeniach np. z przekroju II-II wynika, że sufit podwieszony zastosowano w sanitariatach.
Odpowiedź 55: 

Do wyceny proszę przyjąć jak w przedmiarach ilość stropów podwieszanych zgodnie z załączonym rysunkiem. W pozostałych pomieszczeniach należy przyjąć szpachlowanie płyt stropowych oraz ich malowanie.
 
Pytanie 56
56.                       Prosimy o wyjaśnienie jakie tynki należy przewidzieć w poszczególnych pomieszczeniach. W opisie technicznym występują rozbieżności; punkt piąty (myślnik trzeci)  mówi o tynku gipsowym w  salach lekcyjnych  natomiast myślnik piaty mówi o tynku cementowo-wapiennym w salach.
Odpowiedź 56
Do wyceny należy przyjąć tynki gipsowe w klasach i świetlicy, natomiast w pozostałych pomieszczeniach tzw. mokrych i komunikacji jaki cem-wap. Ponadto należy w wycenie ująć wykonanie gładzi gipsowych.
 
Pytanie 57
57.                       Prosimy o informację w jakich pomieszczeniach należy przewidzieć okładzinę z płytek na ścianach. Czy tylko w sanitariatach?
Odpowiedź 57
Płytki należy wycenić w pomieszczeniach: sanitariatów, kuchni, mag. prod. suchych, zmywalnia, pom. 43 do 46 oraz 48 do 52 .
 
 
 
Pytanie 58
58.                       Prosimy o potwierdzenie, że jako warstwę tynku na elewacji należy uwzględnić tynk  cienkowarstwowy a nie jak jest w przedmiarach tynk zwykły.
Odpowiedź 58
W wycenie należy uwzględnić tynk cienkowarstwowy.
 
Pytanie 59
59.                       Prosimy o potwierdzenie, że nowe tynki należy przewidzieć wyłącznie na nowoprojektowanych ścianach oraz zamurowaniach.
Odpowiedź 59
Wykonanie nowych tynków należy przewidzieć również na elementach po przebiciach, co uwzględnia przedmiar. Oferta również musi zawierać uzupełnienia posadzek, oraz malowanie pomieszczeń sal, korytarzy w części parteru nad którymi będzie rozbudowa.
 
Pytanie 60
60.                       Prosimy o potwierdzenie, że należy uwzględnić ścianki działowe gr. 6 i 8 cm widoczne na rzucie parteru. W przedmiarach brakuje pozycji na ten element robót.
Odpowiedź 60
W przedmiarze policzono jako 1/2c. i tak proszę przyjąć (sztywność).
 
Pytanie 61
61.                       W odpowiedziach na stronie internetowej Zamawiającego brakuje odpowiedzi na pytanie nr 11 dotyczące okna oddymiającego, prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź 61
Odpowiedź na pyt. 11 została zamieszczona powyżej.
 
Pytanie 62
62. W wyjaśnieniach zamawiającego, które ukazały się na stronie internetowej Zamawiającego są zamieszczone następujące przedmiary:
Roboty budowlane etap IRoboty budowlane etap IIRozbiórki etap IRozbiórki etap II DrogiPrzyłącze energetyczne, oświetlenie terenuInst elektryczna wewInst elektryczna - Inst sygnalizacji pożaru, oddymiania i sygnalizacji włamania Etap IInst elektryczna - Inst sygnalizacji pożaru, oddymiania i sygnalizacji włamania Etap IIInst c.o. obieg c.o. nr I wariant - pom nr 6Inst c.o. obieg c.o. nr IV - Etap IInst c.o. obieg c.o. nr IV - Etap IIKotłowniaPrzyłącza i instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap I i IIInst wew wod-kan - Etap I i IIWentylacjaInst elektryczna i AKPiA kotlowni gazowejWyposażenie kuchni
Natomiast we wstępnych materiałach przetargowych oprócz ww. były również przedmiary:
Zew i wew instalacja gazowa Etap IInst c.o. obieg c.o. nr III - Etap IIKotłowniaPrzyłącza i instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap I i IIInst wew wod-kan - Etap I i II
Proszę o potwierdzenie, które przedmiary stanowią komplet i należy uwzględnić w ofercie.
Czy tylko te załączone w wyjaśnieniach, czy również te pominięte przedmiary.
Odpowiedź 62
Zamówienie obejmuje realizację robót zgodnie z załączoną dokumentacją projektową:
1.     Roboty budowlane etap I (konstrukcja oraz architektura),
2.Roboty budowlane etap II (konstrukcja oraz architektura),
2.     Rozbiórki etap I
Rozbiórki etap II DrogiPrzyłącze energetyczne, oświetlenie terenu , II etapInst elektryczna wew. I, II etapInst elektryczna - Inst sygnalizacji pożaru, oddymiania i sygnalizacji włamania Etap IInst elektryczna - Inst sygnalizacji pożaru, oddymiania i sygnalizacji włamania Etap IIInst c.o. obieg c.o. nr I wariant - pom nr 6Inst c.o. obieg c.o. nr IV - Etap IInst c.o. obieg c.o. nr IV - Etap IIInst c.o. obieg c.o. nr III - Etap IIKotłowniaPrzyłącza i instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Etap I i IIInst wew wod-kan - Etap I, IIWentylacja mechaniczna kuchni Inst elektryczna i AKPiA kotlowni gazowejZew i wew instalacja gazowa Etap I, II Instalacja gazowa, z podziałem na etapyInst wew wod-kan - Etap I i II,Warunki bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji dla szkoły - Ochrona przeciwpożarowa I, II etap,Technologia kuchni I II etap
 
Pytanie 63. W związku z zastrzeżeniami do siwz jakie zostały skierowane do Zamawiającego, treść przedstawiona poniżej,
„W świetle udzielonych odpowiedzi na pytania wykonawców oraz przeprowadzonej analizy załączonych przedmiarów, stwierdzamy, iż został naruszony art. 29 punkt 1 i 2 PZP.
Powołując się na w/w artykuł, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny             i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, oraz zamówienie nie może być opisane w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję.
Mnogość rozbieżności pomiędzy przedmiarami a projektem wykonawczym (przykłady poniżej) utrudnia jednoznaczną wycenę wszystkim wykonawcom.
Nie zgadamy się ze stwierdzeniem, że przedmiary robót są jedynie pomocnicze.
Stanowią one ważną część dokumentacji projektowej i pełnią ważną funkcję dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej w sposób możliwy do jej porównania pomiędzy wykonawcami – więc powinny być jednakowe dla wszystkich.
Prosimy o ujednolicenie dokumentacji przedmiarowej.
Przykładowe rozbieżności:
 W przedmiarze robót budowlanych etapu I w poz. 20 dotyczącej podkładów betonowych pod ławy fundamentowe podana ilość betonu wynosi 48,787m3. Wg naszej analizy rzutu fundamentów jak i poszczególnych typów ław ilość ta powinna wynosić 60,036m3. Ponadto Zamawiający w załączonym przedmiarze wylicza ilość chudego betonu  przyjmując jego grubość 0,50m, z kolei projekt podaje zarówno gr.0,50m jaki 0,10m.W przedmiarze robót budowlanych etapu II w poz. 77 dotyczącej stolarki okiennej zewnętrznej podana ilość okien wynosi 316,76m2. Analizując wyliczoną ilość okien dopatrzyliśmy się błędu rachunkowego polegającego na zastosowaniu iloczynu pomiędzy różnym typem okien zamiast sumy. Prawidłowy obmiar tej poz. to 122,71m2.W poz. 30 przedmiaru etapu I i II robót budowlanych wyliczona ilość izolacji pionowej przeciwwilgociowej wynosi odpowiednio 118,392m2(etap I) i 57,76m2 (etap II). Jest ona błędna z uwagi na fakt że została powielona z poz. wcześniejszej dotyczącej docieplenia ścian fundamentowych. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z projektem docieplenie ścian jest jednostronne, a izolacja pionowa dwustronnie. Obmiar w obu poz. powinien zatem zostać powiększony dwukrotnie. Błąd ten występuje również w pozostałych poz. przedmiaru dotyczących tego rodzaju robót.W poz. 85 przedmiaru robót budowlanych etapu I podana ilość płyt stropowych to 832,4m2 a w  poz. 49 robót budowlanych etapu II 600,20m2.
Analizując ilość podaną na rysunku wraz z załączonym na nim zestawieniem ilość ta wynosi odpowiednio: dla etapu I: 992,09m2 a dla etapu II: 961,05m2.”
 
Odpowiedź 63
Zamawiający odnosząc się do  powyższych zarzutów wskazuje iż przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i z pewnością nie został naruszony art. 29 cytowanej ustawy. Zamawiający zawsze ma na celu dbałość o zasady uczciwej konkurencji  oraz o zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych, ponadto przedmiot zamówienia na roboty budowlane został opisany zgodnie z art. 31 ustawy prawo zamówień publicznych, którego treść znajduje się poniżej
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
 
Ponadto Zamawiający informuje iż, do wyceny kosztów związanych z budową i przebudową Szkoły Podstawowej w Niemczu należy wziąć pod uwagę dane zamieszczone w dokumentacji projektowej. Załączone przedmiary mają jedynie pomóc w wycenie prac Wykonawcy i przedmiar nie jest obowiązkowy z uwagi na przyjętą w umowie formę rozliczenia ryczałtowego. Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz 2072 z późniejszymi zmianami) jeśli zamówienie na roboty budowlane, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

W związku z powyższym przy dokonaniu wyceny należy odnieść się do dokumentacji projektowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Wyjaśnienia Zamawiającego
 
64. Informujemy, że ul. Pogodna jest droga publiczną. W związku z powyższym w ofercie należy przewidzieć koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas robót budowlanych zgodnie z uchwałą nr VIII/93/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29.12.2003 r.  wysokość opłaty za 1 dobę wynosi:
- za zajęcie pow. 50% szerokości jezdni stawka w wysokości 4 zł/m kw,
- za pozostałe elementy zajętego pasa drogowego (pobocze, chodnik, pas zieleni) 2 zł/m kw.
 
 
 
 sp niemcz elewacja sali
kuchnia wentylacja opis
  przekrój 1
przekrój 2
rzut dachu 
 Zainteresowani Wykonawcy
341B/3/10
 
 W związku z zapytaniami wykonawców do przetargu  nieograniczonego na  „Budowę Szkoły Podstawowej w Niemczu” Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie 1
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu”  prosimy o odpowiedź na następujące pytania
1. Czy w ofercie należy ująć modernizację części sal lekcyjnych na parterze (sale 18 i 19) oraz korytarza wejściowego przyległego do sal, zwłaszcza w zakresie:
- wykonania stropu podwieszonego STG o odporności ogniowej EI-60 (wg opisu rzutu parteru)
- wymiany wykładziny PCV na Tarkett
- wstawienia 2 szt. drzwi D7 o odporności p-poż. EI 30 ( brak w zestawieniu stolarki drzwiowej)
- prac wykończeniowych typu np.: tynkowanie, szpachlowanie ścian, malowanie.- wymianę istniejących okien
- wymiany pokrycia dachowego
Odpowiedź pytanie 1
Tak, wymienione elementy  w pytaniu należy ująć w ofercie
 
Pytanie 2
2.      Na pytanie nr 9 z dnia 22.04.2010 Zamawiający  odpowiada:
„.....Wyliczono, że dla spełnienia 3-krotnej wymiany powietrza na 1 godzinę w każdej sali lekcyjnej należy zastosować 11 sztuk tych nawiewników..”
Czy zgodnie z tą odpowiedzią 11 szt. nawiewników ma być:
- w każdej sali lekcyjnej niezależnie od metrażu sali?
- w salach lekcyjnych, w których  pozostają istniejące okna, zgodnie z dokumentacją, np.: sale 6-10, 18-9.?
- w przypadku konieczności zamontowania nawiewników w istniejących oknach, które nie podlegają wymianie, proszę o podanie parametrów tych okien, w celu potwierdzenia, że istnieje techniczna możliwość zamontowania w nich nawiewników.
Odpowiedź  pytanie 2
W każdej nowo budowanej sali należy do wyceny przyjąć 11 sztuk nawiewników.
W istniejących  już  oknach  nie należy wyceniać nawiewników.sst gaz
 
sst kan

sst kan zew
 
specyfikacja wentylacja
kuchnia wentylacja wykonawczy
ss niemcz pop
st
st niemcz
 
 
 OGŁOSZENIE
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. przetargu nieograniczonego na:  Budowę szkoły podstawowej w Niemczu
 
 
W dniu 28 kwietnia 2010 r. o godzinie 9:00 upłynął termin składania ofert przetargowych.
Zamawiający zgodnie z terminem zamieszczonym w specyfikacji przystąpił do otwarcia ofert tego samego dnia o godzinie 9:15.
 
I . Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że Komisja  Przetargowa po zatwierdzeniu decyzji przez kierownika Zamawiającego wybrała ofertę Konsorcjum firm:
P.W. „EBUD” Przemysłówka Sp. z o.o.
ul. Biskupińska 11
85-375 Bydgoszcz
cena brutto:  5.463.679,37 zł, termin 30 marca 2011 r.
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt.  obliczonych w oparciu o kryterium cena gdzie wykonawca uzyskał  85 pkt. oraz w kryterium termin gdzie Wykonawca uzyskał 15 pkt. zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.               
 
W  prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PRZEMBUD” sp. z o.o.
ul. Olchowa 4
86-300 Grudziądz
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PUBR” sp. z o.o.
Ul. Toruńska 109
85-844 Bydgoszcz
Oferta nr 3
Konsorcjum
Lider – P.W „KOM-BUD” s.c.
86-011 Wtelno ul. Nowa Ruda 3
Partner – „Schron-Went”
ul. Nowa Ruda 3
86-011 Wtelno
Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech Sp. z o.o.
Ul. Smoleńska 1a
85-833 Bydgoszcz
Oferta nr 5
P.W. „EBUD” Przemysłówka Sp. z o.o
ul. Biskupińska 11
85-375 Bydgoszcz
Oferta nr 6
EUROBUD Zbysław Kotowski
Pawłówek 62
86-014 Sicienko 
Oferta nr 7
WIMAR” sp. z o.o.
Ul. Nadrzeczna 24
86-010 Koronowo
Firma Korbud Józef Korczak
ul. Przemysłowa 9
86-010 Koronowo
Oferta nr 8
Konsorcjum
Lider – Zakład Remontowo-Budowlany
i Ślusarski „MISTA” Janusz Antoniak
86-014 Mochle 25
Partner – „SKORBUD” Zygmunt Skorupiński
ul. Moniuszki 7
85-092 Bydgoszcz
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (liczba punktów w kryterium cena) :
 

Nr oferty       Liczba pkt. w kryt.  cena   Liczba pkt w kryterium  termin      suma
1                         68,85                               10,35                              79,20
2                         83,30                                8,40                               91,7
3                         77,35                                9,15                               86,50
4                         66,30                               8,40                                74,70
5                          85                                    15                                  100
6                         76,50                               9,60                                 86,1
7                     odrzucona                         odrzucona                          odrzucona
8                     odrzucona                         odrzucona                          odrzucona

 
 
II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  odrzucono dwie oferty.
 
IIIa. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono  wykonawcę:
1.  Konsorcjum
Lider – Zakład Remontowo-Budowlany
i Ślusarski „MISTA” Janusz Antoniak
86-014 Mochle 25
Partner – „SKORBUD” Zygmunt Skorupiński
ul. Moniuszki 7
85-092 Bydgoszcz
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 24 ust . 2  pkt  4 ustawy Pzp Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w siwz zażądał  zgodnie z § 1 pkt. 2 Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r.  w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane doświadczenia polegającego na wybudowaniu obiektu użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 2000m² potwierdzonego referencjami, protokołami odbioru. Wykonawca przedstawił referencje na budowę hali magazynowej, której zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie można potraktować jako obiekt użyteczności publicznej, w związku z powyższym Wykonawca został wykluczony a oferta odrzucona.
 
IIIb. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono  wykonawcę:
2. WIMAR” Sp. z o.o.
Ul. Nadrzeczna 24
86-010 Koronowo
Firma Korbud Józef Korczak
ul. Przemysłowa 9
86-010 Koronowo
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 89 ust . 1  pkt  2 ustawy Pzp oferta Wykonawcy została odrzucona, z uwagi na fakt iż treść oferty nie odpowiada treści siwz. Wykonawca  ustalając termin wykonania zamówienia, który był kryterium oceny ofert wskazał w formularzu oferty iż, zakończenie pierwszego etapu 31.12.2011 r. nastąpi później niż zakończenie drugiego etapu 30.06.2011 r., co zgodnie z ustawą Pzp oraz zasadami uczciwej konkurencji w zakresie kryterium oceny nie mogło być potraktowane jako oczywista omyłka pisarska.  

 
 
IV. Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej zdefiniowane w ustawie Prawo Zamówień Publicznych dział VI.
 
 
Zgodnie z art. 24 ust 4 ust. Pzp oferta wykonawcy wykluczonego traktowana jest jako odrzucona
 
 
O terminie podpisania umowy zostaną Państwo powiadomieni
 

 
 
OGŁOSZENIE
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. przetargu nieograniczonego na:  Budowę szkoły podstawowej w Niemczu
 
W związku z wniesieniem odwołania,  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,  na odrzucenie oferty konsorcjum firm, gdzie liderem jest – Zakład Remontowo-Budowlany i Ślusarski „MISTA” Janusz Antoniak, 86-014 Mochle 25, Partnerem konsorcjum firma – „SKORBUD” Zygmunt Skorupiński  ul. Moniuszki 7, 85-092 Bydgoszcz zostało wydane orzeczenie przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w którym zostało uznane  za wystarczające zakwestionowane przez Zamawiającego  oraz przez firmę. P.W.  Ebud Przemysłówka sp. z o. o doświadczenie konsorcjum firm Mista i Skorbud oraz unieważniona została czynność wykluczenia tego  wykonawcy. W związku z powyższym oferta konsorcjum firm Mista i Skorbud  została przywrócona do ponownej oceny.
 
 
I.  Zamawiający  działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że Komisja  Przetargowa po zatwierdzeniu decyzji przez kierownika Zamawiającego wybrała ofertę konsorcjum firm gdzie :
Liderem jest – Zakład Remontowo-Budowlany
i Ślusarski „MISTA” Janusz Antoniak
86-014 Mochle 25
Partnerem – „SKORBUD” Zygmunt Skorupiński
ul. Moniuszki 7
85-092 Bydgoszcz
Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 95,95 obliczonych w oparciu o kryterium cena gdzie wykonawca uzyskał 85 oraz w kryterium termin gdzie Wykonawca uzyskał 10,95 zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.          
 
W  prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PRZEMBUD” sp. z o.o.
ul. Olchowa 4
86-300 Grudziądz
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PUBR” sp. z o.o.
Ul. Toruńska 109
85-844 Bydgoszcz
Oferta nr 3
Konsorcjum
Lider – P.W „KOM-BUD” s.c.
86-011 Wtelno ul. Nowa Ruda 3
Partner – „Schron-Went”
ul. Nowa Ruda 3
86-011 Wtelno
Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech Sp. z o.o.
Ul. Smoleńska 1a
85-833 Bydgoszcz
Oferta nr 5
P.W. „EBUD” Przemysłówka Sp. z o.o
ul. Biskupińska 11
85-375 Bydgoszcz
Oferta nr 6
EUROBUD Zbysław Kotowski
Pawłówek 62
86-014 Sicienko 
Oferta nr 7
WIMAR” sp. z o.o.
Ul. Nadrzeczna 24
86-010 Koronowo
Firma Korbud Józef Korczak
ul. Przemysłowa 9
86-010 Koronowo
Oferta nr 8
Konsorcjum
Lider – Zakład Remontowo-Budowlany
i Ślusarski „MISTA” Janusz Antoniak
86-014 Mochle 25
Partner – „SKORBUD” Zygmunt Skorupiński
ul. Moniuszki 7
85-092 Bydgoszcz
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (liczba punktów w kryterium cena) :
Numer oferty         Liczba pkt. w kryterium cena          Termin          Suma punktów
 1                        64,60                                           10,35              74,95
 2                        78,20                                             8,40                86,6
 3                        72,25                                             9,15               81,40
 4                        62,05                                             8,40               70,45
 5                       79,90                                              15                  94,90
 6                       72,25                                           9,60                  81,85
 7                    odrzucona                                    odrzucona           odrzucona
 8                         85                                             10,95                 95,95
 
    
II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę firmy:
WIMAR” Sp. z o.o.
Ul. Nadrzeczna 24
86-010 Koronowo
Firma Korbud Józef Korczak
ul. Przemysłowa 9
86-010 Koronowo
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 89 ust . 1  pkt  2 ustawy Pzp oferta Wykonawcy została odrzucona, z uwagi na fakt iż treść oferty nie odpowiada treści siwz. Wykonawca  ustalając termin wykonania zamówienia, który był kryterium oceny ofert wskazał w formularzu oferty iż, zakończenie pierwszego etapu 31.12.2011 r. nastąpi później niż zakończenie drugiego etapu 30.06.2011 r., co zgodnie z ustawą Pzp oraz zasadami uczciwej konkurencji w zakresie kryterium oceny nie mogło być potraktowane jako oczywista omyłka pisarska.  
 
 
O terminie podpisania umowy zostaną Państwo powiadomieni
 
 
 
 
 
 
 

 Załączniki

c.o. rar, 224 kB
c.o 1 etap rar, 1.46 MB
c.o. 2 etap rar, 2.59 MB
drogi rar, 2.7 MB
elektr.wew. 1 rar, 4.77 MB
elektr. wew. rar, 3.61 MB
elektryka sieć rar, 1.15 MB
gaz cz.1 rar, 4.77 MB
gaz cz. 2 rar, 971 kB
kosztorysy rar, 193 kB
war. p.poż. rar, 4.77 MB
war. p.poż rar, 4.77 MB
war.p.poż 5 rar, 3.57 MB
wentylacja rar, 474 kB
wod-kan cz.1 rar, 4.77 MB
wod-kan. cz.2 rar, 2.9 MB
siwz doc, 333 kB
przedmiary rar, 1.85 MB
sst cz.1 rar, 131 kB
sst cz.2 rar, 533 kB
projekt drogi rar, 7.88 MB
szkoła rar, 4.67 MB
I etap rar, 1.46 MB
II etap rar, 2.59 MB
drogi rar, 1.52 MB
elektryka cz.1 rar, 4.77 MB
elektryka cz.2 rar, 4.35 MB
gaz cz.1 rar, 4.77 MB
gaz cz.2 rar, 1007 kB
war. p.poz. 1 rar, 4.77 MB
war.p.poż.2 rar, 4.77 MB
war.p.poż. rar, 4.77 MB
war.p.poż.3 rar, 4.77 MB
war.p.poż. rar, 3.57 MB
wentylacja rar, 433 kB
wod-kan cz.1 rar, 4.77 MB
wod-kan.cz.2 rar, 3.02 MB
ogrodzenie pdf, 5.27 MB
przekrój 1 jpg, 699 kB
przekrój 2 jpg, 650 kB
rzut dachu jpg, 452 kB
sst gaz rar, 164 kB
sst kan rar, 190 kB
sst kan zew rar, 213 kB
st pdf, 186 kB
st niemcz log, 1 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane