Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9, art. 233 i 238 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.),  zarządzam co następuje:

§ 1.  Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z załącznikami i objaśnieniami oraz przedłożyć Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania.

§ 2.  Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024 – 2037 wraz z załącznikami i objaśnieniami i przedłożyć Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.