Na podstawie §5 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653) zarządzam co, następuje:

§ 1.W zarządzeniu nr 7/2023 Wójta Gminy Osielsko z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2023 w § 1 w pkt 2 w lit. k kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu:

„l) nauczanie biologii i przyrody.”.

 § 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Uzasadnienie

Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653) organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z §6 organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.