§ 1. 1. Uzgadnia się zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, które zostaną przeprowadzone przy pomnikach przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Osielsko, zgodnie z następującym opisem: 

Lp.
 
 
Gatunek drzewa Obwód pnia na wys. 130 cm  Lokalizacja  
Zakres prac
1   Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanumL.) 
            
            
        
312 cm dz. ewid 292/1, 
ul. Leśna 19, miejscowość Czarnówczyn

 
Usunięcie obumarłych, chorych oraz  połamanych gałęzi i konarów, cięcia korekcyjne korony, oczyszczenie        i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc ubytków powierzchniowych powstałych po usunięciu konarów, oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa
2 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)  447 cm
 
dz. ewid. 98/5, 
 ul. Bydgoska 56, miejscowość Niemcz

 
 
Założenie wiązań typu Cobra 4t, usunięcie obumarłych, chorych oraz połamanych gałęzi i konarów, cięcia korekcyjne korony, oczyszczenie  i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc ubytków powierzchniowych powstałych po usunięciu konarów,  oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa
3 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) 

 345 cm 

 
 


dz. 113/29, ul. Sienkiewicza 9, miejscowość Niemcz
 
Usunięcie obumarłych, chorych oraz połamanych gałęzi i konarów, cięcia korekcyjne korony, oczyszczenie  i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc ubytków powierzchniowych powstałych po usunięciu konarów,  oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa  
4             
Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)

404 cm

360 cm

 

dz. ewid 298/2, 
ul. Leśna 9, miejscowość Czarnówczyn
Założenie wiązań typu Cobra 4t, usunięcie obumarłych, chorych oraz połamanych gałęzi i konarów, cięcia korekcyjne korony, oczyszczenie  i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc ubytków powierzchniowych powstałych po usunięciu konarów,  oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa
5 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)    400 cm dz. ewid 138/67, 
ul. Centralna 33, miejscowość Osielsko
Założenie wiązań typu Cobra 4t, usunięcie obumarłych, chorych oraz połamanych gałęzi i konarów, cięcia korekcyjne korony, oczyszczenie        i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc ubytków powierzchniowych powstałych po usunięciu konarów,  oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa

2. Prace pielęgnacyjne pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1 należy przeprowadzić  w terminie do 31 grudnia 2023 r., przy spełnieniu następujących warunków:
1)      zabiegi winny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
2)      wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody;
3)      przy wykonywaniu cięć korony drzew należy dążyć do zachowania ich naturalnego pokroju.                                                               
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.