§ 1. 1. Uzgadnia się zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, które zostaną przeprowadzone przy pomnikach przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Osielsko, zgodnie z następującym opisem: 

Lp.
 
 
Gatunek drzewa Obwód pnia na wys. 130 cm  Lokalizacja  
Zakres prac
1   Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanumL.) 
            
            
        
     
2 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)       
3 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)       
4             
Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)
     
5 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)         

2. Prace pielęgnacyjne pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1 należy przeprowadzić  w terminie do 31 grudnia 2023 r., przy spełnieniu następujących warunków:
1)      zabiegi winny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
2)      wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody;
3)      przy wykonywaniu cięć korony drzew należy dążyć do zachowania ich naturalnego pokroju.                                                               
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.