§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 337/2 położoną w obrębie ewidencyjnym Żołędowo, zapisaną w księdze wieczystej Nr BY1B/XXX/X stanowiącą własność Gminy Osielsko na rzecz każdoczesnych właścicieli działki Nr 223/12 zapisanej w księdze wieczystej Nr BY1B/XXX/X. 
2. Służebność, o której mowa w ust. 1 będzie polegała na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 10 m, biegnącym prostopadle do południowo-zachodniej granicy działki nr 223/19 w obszarze zaznaczonym kolorem zielonym na kopii mapy ewidencyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
  Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) dla wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością wymagana jest uchwała Rady Gminy.
      Służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym, które polega na obciążeniu, jednej nieruchomości (służebnej) na rzecz właściciela innej nieruchomości (władnącej) prawem, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Służebność gruntowa jest prawem związanym z własnością nieruchomości, a nie z jej właścicielem, zatem przysługuje każdemu kolejnemu właścicielowi nieruchomości władnącej. 
      Z wnioskiem o ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez działkę Nr 337/2 wystąpił właściciel działki Nr 223/12 zapisanej w KW BY1B/XXX/X położonej w obrębie ewidencyjnym Żołędowo. Ustanowienie wnioskowanej służebności służyć ma zapewnieniu ww. nieruchomości dostępu do drogi publicznej.  
Załączniki:

Załącznik Nr 1