Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 29 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 165 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§.1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku w następującym składzie:
1) Marzena Żychlińska – Przewodniczący Komisji
2) Krystyna Lachowska  – Członek Komisji
3) Danuta Stachowska  – Wronko – Członek Komisji
4) Robert Szyszler – Członek Komisji
5) Anna Wolf – Członek Komisji
6) Magdalena Wojciechowska - Członek Komisji
7) Tomasz Spyra  – Członek Komisji
§ 2. Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji. 
§ 3. Członkom Komisji nadaje się upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w sprawach obejmujących zakres działania Komisji. 
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 55/20222 Wójta Gminy Osielsko, z dnia 30 czerwca 2022 r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Uzasadnienie

Na podstawie powołanego przepisu Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego