Na podstawie art. 30 i art. 31 w związku z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), § 11 Uchwały Nr III/23/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko oraz uchwały Nr VIII/82/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1079 oraz z 2021 r., poz. 4609) (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1079 oraz z 2021 r., poz. 4609) oraz przepisami uchwały Nr VIII/83/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 4610 oraz z 2022 r., poz. 3324) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki konsultacji w przedmiocie projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022 – 2030, które były prowadzone w terminie od dnia 5 sierpnia do dnia 9 września 2022 r., o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wyniki konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Uzasadnienie

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy Osielsko Nr 60/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030”.  Załączniki:

Opinia Prezydenta Bydgoszczy
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektyora Sanitarnego