Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), § 10 oraz § 11 Uchwały Nr III/23/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1079 ze zm.) oraz przepisów Uchwały nr VIII/83/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021r., poz. 4610) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu i wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Osielsko, w związku z pracami nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wyniki konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie
Konsultacje z mieszkańcami, w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Osielsko, prowadzono w związku z pracami nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030, zgodnie z powołanymi uchwałami Rady Gminy Osielsko. Wyniki konsultacji posłużą do sporządzenia diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
Na podstawie Zarządzenia Wójta Nr 77/2021 z dnia z dnia 25 listopada 2021 r. konsultacje były prowadzone poprzez ankiety w okresie od dnia 3 do 31 grudnia 2021 r. Konsultacje były przeprowadzane przez ankieterów, a ponadto można było ankiety składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko w godzinach pracy Urzędu, albo doręczyć w tym terminie do Urzędu Gminy Osielsko drogą korespondencyjną, albo drogą elektroniczną https://www.osielsko.pl/ankieta.html  
Ponadto odbyły się dyżury umożliwiające składanie ankiet na terenie sołectw:
1) w Bożenkowie         – 13 grudnia  2021 r.  -  w świetlicy w  Bożenkowie,
2) w Jarużynie             –  8 grudnia 2021 r. - w świetlicy w Jarużynie,
3) w Maksymilianowie  –  9 grudnia 2021 r. – w świetlicy w Maksymilianowie,
4) w Niemczu               –  9 grudnia 2021 r. - w świetlicy w  Niemczu,
5) w s. Niwy-Wilcze     –  14 grudnia 2021 r. - w świetlicy w  Wilczu,
6) w Osielsku               – 7 grudnia 2021 r. – w GOK-u w Osielsku, 
7) w Żołędowie            -  7 grudnia 2021 r. - w świetlicy w  Żołędowie.
  Wyniki Konsultacji zostały opracowane przez BIA Consultor Rybka-Ciurzyńska, Ciurzyński Spółkę jawną z siedzibą w Rzeczenicy – Wykonawcę projektu Strategii.Załączniki:

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji z mieszkańcami