W związku z § 21, § 22 oraz § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c, d i ust. 4 pkt 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W terminach określonych w powołanym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Osielsko podlega ograniczeniu w zakresie kontaktów bezpośrednich z Obywatelami. W kontakcie bezpośrednim będzie udzielana niezbędna pomoc Obywatelom w zakresie określonym w § 21 ust. 4 Rozporządzenia:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) świadczenia usług komunalnych;
4) planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dot. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 i 784),
5) ochrony środowiska, w tym:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 i 784),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378),
c) wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 i 784).
W celu zachowania optymalnych środków bezpieczeństwa w związku z epidemią należy, w miarę możliwości, uzgadniać daty i godziny osobistego załatwiania przez Obywateli spraw w Urzędzie.   
2. W sprawach nie wymienionych w ust. 1 zadania będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Obywateli. W wyjątkowych przypadkach, dopuszcza się bezpośrednią obsługę Obywateli po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną (kierownikiem referatu lub pracownikiem w przypadku stanowisk samodzielnych) daty i godziny osobistej wizyty.
3. Na zasadzie, jak w ust. 2, można w wyjątkowych przypadkach, za pośrednictwem pracownika sekretariatu, ustalić przyjęcie przez Wójta Gminy lub Zastępcę Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.

4. Ograniczenie bezpośredniej obsługi Obywateli nie dotyczy przypadków, w których Obywatele realizują prawo zapoznania się z dokumentami, na podstawie odnośnych zawiadomień i obwieszczeń Wójta – w terminie i na zasadach w nich określonych. 

§ 2. 1. W związku z § 22 powołanego Rozporządzenia, w przedmiocie pracy zdalnej, Kierownicy Referatów w porozumieniu z Sekretarzem Gminy są obowiązani przygotowywać harmonogramy form pracy dla poszczególnych pracowników na okres wskazujący w Rozporządzeniu polecanie pracy zdalnej, wziąwszy pod uwagę konieczność zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w § 1 i innych zadań wynikających z potrzeb Urzędu oraz realną możliwość wykonywania pracy przez danego pracownika w formie pracy zdalnej. 
2. W sprawach kierowania na pracę zdalną, jej organizacji oraz dokumentowania, obowiązujące są postanowienia Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Osielsko (Kierownika Urzędu Gminy) z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ramowych zasad pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Osielsko.  
3. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 poprzez bezpośrednie kontakty między pracownikami, dopuszczalna jest zmiana godzin pracy pracownika przy czym nie zmienia się godzin pracy Urzędu w rozumieniu godzin urzędowania.
§ 3. 1. W Urzędzie Gminy Osielsko nakazuje się pracownikom zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w przypadkach:
1) bezpośredniej obsługi interesanta w czasie jej wykonywania;
2) poruszania się w przestrzeniach wspólnych (np. korytarzach);
3) braku możliwości zachowania odległości co najmniej 1,5 m w biurach.
2. Niezastosowanie się do postanowień ust.1 będzie traktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować zastosowaniem kary porządkowej.
3. Maseczki dla pracowników są dostępne w Referacie Organizacyjnym.
§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Osielsko oraz Kierownikom Referatów Urzędu Gminy Osielsko.
2. Tracą moc poprzednie zarządzenia Kierownika Urzędu Gminy w przedmiocie pracy w Urzędzie Gminy Osielsko w czasie epidemii za wyjątkiem Zarządzenia Nr 33/2020, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego zarządzenia. 
3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powołanego Rozporządzenia oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Uzasadnienie
Powołane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.) określa terminy poszczególnych ograniczeń, nakazów i zakazów poprzez Rozporządzenia zmieniające (ostatnie: Dz. U. z dnia 28 stycznia 2022 r. poz. 210 obowiązujące od 31 stycznia br.). Niniejszym zarządzeniem, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, określono ogólne zasady ograniczeń w tym dot. kontaktów bezpośrednich w obsłudze Obywateli w Urzędzie Gminy Osielsko w okresach wskazanych w Rozporządzeniu. 
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powołanego Rozporządzenia oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).
W związku z epidemią zachęcam, aby sprawy, które nie wymagają osobistego uczestnictwa były załatwiane  korespondencyjnie i za pośrednictwem profilu zaufanego.