Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 7, art. 11, art. 13a i art. 14 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz postanowień Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze (Zarządzenie Nr 16/05 Wójta Gminy Osielsko / Kierownika Urzędu Gminy / z dnia 30 września 2005 r. ze zm.)

zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze (0,25 etatu)  – podinspektor ds. dowodów osobistych i obsługi obywateli w Ref. SO
zatwierdzam skład komisji:
1) Maria Domańska – przewodnicząca komisji,
2) Violetta Dąbrowska – zastępca przew. Komisji,
3) Justyna Ściesińska – członek komisji,
4) Izabela Bulińska-Wachulec - członek komisji.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.