Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), § 2 pkt 2 oraz § 4 pkt 2 Uchwały Nr III/23/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1079 ze zm.) oraz przepisów Uchwały nr VIII/83/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021r., poz. 4610) zarządzam, co następuje:
§ 1.Zawiadamiam mieszkańców gminy Osielsko o przeprowadzaniu konsultacji w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Osielsko, które posłużą do sporządzenia diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
w związku z pracami nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030.
2. Konsultacje będą prowadzone poprzez ankiety w okresie od dnia 3 grudnia do dnia 31 grudnia 2021 r.
3. Ankieta stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Ankieta edytowalna
§ 2.1. Ankiety można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko w terminie od dnia 3 grudnia do dnia 31 grudnia 2021 r.w godzinach pracy Urzędu, albo doręczyć w tym terminie do Urzędu Gminy Osielsko:
1)  drogą korespondencyjną poprzez dowolnego operatora pocztowego, albo 
2)  drogą elektroniczną https://www.osielsko.pl/ankieta.html- link do ankiety będzie aktywny w dniach od 3 do 31 grudnia 2021 r.
2. Ustala się terminy przyjmowania formularzy na terenie sołectw w godz. 1600-1800: 
1) w Bożenkowie         –  13 grudnia  2021 r.-  w świetlicy w  Bożenkowie,
2) w Jarużynie              –  8 grudnia 2021 r. - w świetlicy w Jarużynie,
3) w Maksymilianowie –  9 grudnia 2021 r. – w świetlicy w Maksymilianowie,
4) w Niemczu                – 9 grudnia 2021 r. - w świetlicy w  Niemczu,
5) w s. Niwy-Wilcze     – 14 grudnia 2021 r. - w świetlicy w  Wilczu,
6) w Osielsku                – 7 grudnia 2021 r.– w GOK-u w Osielsku, 
7) w Żołędowie             -  7 grudnia 2021 r. - w świetlicy w  Żołędowie.
3. W okresie od 3 do 31 grudnia 2021 r.konsultacje w formie ankiet będą przeprowadzane także przez ankieterów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i jako zawiadomienie 
o konsultacjach podlega:
1) publikacji na stronach:  www.bip.osielsko.pl oraz www.osielsko.pl , 
2) ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko i w sołectwach.

Uzasadnienie
Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 4 pkt 2 Uchwały Nr III/23/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1079 ze zm.) oraz Uchwały nr VIII/83/2021Rady Gminy Osielsko z dnia 14 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021r., poz. 4610) zdecydowano o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w formie ankiet.Celem przeprowadzenia konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Osielsko. Wyniki ankiet posłużą do sporządzenia diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, która jest niezbędna do opracowania Strategii i Planu Rozwoju Gminy Osielsko.  
Ankiety są anonimowe, zgodnie z  § 8 powołanej Uchwały Rady Gminy Osielsko: „Każdy mieszkaniec ma prawo wyrazić opinię w danej sprawie poddanej konsultacjom wyłącznie jednokrotnie.”  Załączniki:

Ankieta
Ankieta edytowalna