Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z  2020 r., poz. 1439) oraz § 4 Uchwały Nr IV/60/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r., poz. 2758 z dnia 4 lipca 2017 r.)


WÓJT GMINY OSIELSKO
ZARZĄDZA:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 80/2017 Wójta Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zmienionego Zarządzeniem Nr 36/2018 Wójta Gminy Osielsko z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zmienia się treść § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. PSZOK jest czynny przez cały rok w środy w godzinach 1000 - 1800 i soboty w godzinach  800 - 1600 z zastrzeżeniem postanowień § 6”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. po uprzednim ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


UZASADNIENIE:

    Dnia 16 grudnia 2020 r. wpłynął do Urzędu Gminy Osielsko wniosek z dnia 16 grudnia 2020 r. Rady Gminy Osielsko o zmianę godzin otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), aby były dogodniejsze dla mieszkańców. 
W związku z powyższym Wójt Gminy Osielsko niniejszym zarządzeniem określił, iż PSZOK będzie czynny przez cały rok w środy w godzinach 1000 - 1800  i soboty w godzinach 800 - 1600 .
   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. po uprzednim ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.