Projekt, UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY OSIELSKO 
z dnia … grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  oraz art. 211, 212,  214 ust. 1 i 3,  art. 215,  art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1,  art. 236 ust. 1, 3, 4,  art. 237, art. 239, art. 242 ust.1,  art. 243 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869,  z 2018 r. poz. 2245, z2019 r. poz. 1649, z 2020 r.  poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1Załacznik Nr 1 do uchwały w wysokości 117 511 170,04 zł,  w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie –  110 327 911,04 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie  – 7 183 259,00 zł. 

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 Załacznik Nr 2 do uchwały w wysokości 136 811 170,04 zł,  w tym: 
1) wydatki bieżące w wysokości – 97 481 220,26zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości – 39 329 949,78 zł. 

§ 3. 1.Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 19 300 000,00 zł.
   2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu  będzie kredyt w kwocie – 19 300 000,00zł.

§ 4. Określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 Załacznik Nr 3 do uchwały. 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu: 
1) przychody w wysokości 26 350 100,00 zł;
2) rozchody w wysokości 7 050 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 Załacznik Nr 4 do uchwały. 

§ 6.  Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 7 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu  gminy – w kwocie 19 300 000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  – w kwocie 5 700 000,00 zł. 

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń - w wysokości18 900,00 zł.

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
1) dochody w wysokości 360.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości280 000,00 zł i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 80 000,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 Załacznik Nr 5 do uchwały; 
2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane 
z tych opłat w wysokości  8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 Załacznik Nr 6 do uchwały;
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości 3 780 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 Załacznik Nr 7 do uchwały;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21 622 832,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8Załacznik Nr 8 i nr 8aZałacznik Nr 8A do uchwały; 
5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 17 300,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 9 Załacznik Nr 9 do uchwały; 
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 Załacznik Nr 10 do uchwały; 
7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 
a) dochody – 52 134,00 zł,
b) wydatki – 4 896 055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11Załacznik Nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 445 391,43 zł w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 Załacznik Nr 12 do uchwały.
 
§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11 890 599,50 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –4 791 000,00 zł, zgodnie 
z  załącznikiem nr 13Załacznik Nr 13 do uchwały.

§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody – 16 044 300,00 zł,
2) koszty –15 924 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 Załacznik Nr 14 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy: 
1) do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7 000 000,00 zł,
2) do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 19 300 000,00 zł,
3) do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie  5 700 000,00 zł;
4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na: 
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących łącznie  z wydatkami  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych;
5) do lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 13.  Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 1 272 895,25 zł, w tym:
1) ogólną w wysokości –  264 905,25 zł;
2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości –  335 000,00 zł;
3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej –300 000,00 zł;
4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne –372 990,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.Załączniki:

Załacznik Nr 1
Załacznik Nr 2
Załacznik Nr 3
Załacznik Nr 4
Załacznik Nr 5
Załacznik Nr 6
Załacznik Nr 7
Załacznik Nr 8
Załacznik Nr 8A
Załacznik Nr 9
Załacznik Nr 10
Załacznik Nr 11
Załacznik Nr 12
Załacznik Nr 13
Załacznik Nr 14