W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 1/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 8 oraz art. 18³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 1119 ze zm.) oraz art. 45-65 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.   
2. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku zostaną upoważnieni do przeprowadzenia na terenie Gminy Osielsko, kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
3. Wzór upoważnienia imiennego, do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia 
§ 2. 1. Kontrole będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, sporządzonym corocznie przez Przewodniczącego  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenie prawa, w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
2. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku, realizujący planowane kontrole przedsiębiorców, w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenie prawa, we własnym zakresie. 
3. Analiza winna obejmować identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia prawa jest największe i winna uwzględnić w szczególności:
1) wyniki dotychczasowych kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych członków GKRPA w poprzednich latach w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w których stwierdzono nieprawidłowości;
2) punkty sprzedaży napojów alkoholowych na które wpływają skargi lub miały miejsce w nich interwencje;
3) nowopowstałe punkty sprzedaży;
4) punkty sprzedaży, które nie były w roku poprzednim kontrolowane;
5) inne dostępne informacje, raporty  np. dostępne raporty z badań społecznych.
4. Analizę  o której mowa w § 2 pkt 3, należy przeprowadzić raz w roku i stanowi ona podstawę do ustalenia harmonogramu kontroli na dany rok kalendarzowy.  
5. Harmonogram kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,  na dany rok kalendarzowy zawierający wykaz punktów sprzedaży i terminy kontroli, zatwierdza Wójt Gminy Osielsko.   
6. W uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców, kontrola może zostać przeprowadzona mimo braku jej wcześniejszego zaplanowania w harmonogramie.
§ 3. Z kontroli sporządza się protokół zawierający informacje z faktycznych ustaleń, według wzoru określonego w załączniku Nr 4, do niniejszego zarządzenia.
§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku 
§ 5. Traci moc zarządzenie z dnia 8 maja 2014 r. Nr 28/2014
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021 poz. 1119 ze zm.) Wójt Gminy Osielsko może upoważnić członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W niniejszym zarządzeniu Wójt Gminy upoważnił członków ww. Komisji do kontroli przestrzegania zasad 
i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określił szczegółowe zasady przeprowadzenia tych kontroli.

Załączniki

Powiadom znajomego