W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 73/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez sprzęt będący w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko oraz kontroli i obiegu dokumentów w tym zakresie.
Status obowiązujące

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 14 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art.32 ust 1 ustawy z dnia 31 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 poz.2490)

zarządzam :

§ 1. W celu zapewnienia w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Osielsko racjonalnej gospodarki paliwami płynnymi i materiałami eksploatacyjnymi przez pojazdy samochodowe i posiadany sprzęt  napędzany silnikami spalinowymi biorącymi udział w działaniach zgodnie z przeznaczeniem wprowadzam normy zużycia paliw płynnych, a także zasady obiegu dokumentów i kontroli.

§ 2. Podstawą realizacji wydatków z budżetu gminy na utrzymanie gotowości bojowej jednostki będzie przygotowane przez Zarząd OSP zapotrzebowanie złożone do Urzędu Gminy w Osielsku w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 3. Faktury z zakupu materiałów pędnych i usług składane przez OSP do zapłaty w Urzędzie Gminy w Osielsku opłacane będą bezgotówkowo w formie przelewu na konto. Jako nabywcę na fakturze należy umieścić:
Gmina Osielsko
86 – 031 Osielsko
ul. Szosa Gdańska 55A
NIP: 554 – 28 – 32 – 610

a jako odbiorcę:
Ochotniczą Straż Pożarną Osielsko
ul. Żurawia 10
86 – 031 Myślęcinek
NIP : 554 – 29 – 76 - 912

§ 4. W zarządzeniu (zał. nr.1) jako podstawę do określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia przyjęto:
1) dane producenta z instrukcji obsługi;
2) udokumentowane analizy zużycia przez jednostki OSP posiadające ten sam model i typ sprzętu.

§ 5. 1. Podstawą do rozliczania zużycia paliw płynnych w pojazdach pożarniczych i w sprzęcie z napędem silnikowym będącym na wyposażeniu OSP będą miesięczne karty drogowe i kwartalne karty pracy prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.
2. Wzór miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego określa załącznik nr 2 do zarządzenia, a miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego załącznik nr 3.
3. Karty drogowe rozliczane są w cyklu miesięcznym, a karty pracy rozliczane są w cyklu kwartalnym. Zużycie paliw należy rozliczać w zaokrągleniu do 0,5 litra.
W kartach należy odnotować datę zakupu paliwa, jego rodzaj, nr faktury oraz ilość zakupionego paliwa.
4. Miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i kwartalne karty pracy sprzętu silnikowego biorącego udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach potwierdza dowódca (dysponent) pojazdu (sprzętu). Za prawidłowe prowadzenie i rozliczanie kart drogowych i kart pracy odpowiada naczelnik OSP.
5. Rozliczone wg norm zużycia miesięczne karty drogowe i kwartalne karty pracy należy składać w Urzędzie Gminy Osielsko do 5 - go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.
6. Ustalam możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia paliw płynnych podczas akcji ratowniczych i innych działań pracy silnika na postoju w następujących uzasadnionych sytuacjach:
1) oświetlenia terenu w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub innej interwencji prowadzonej w warunkach ograniczonej widoczności lub w porze nocnej;
2) ogrzewania kabiny podczas akcji ratowniczej  lub  interwencji w okresie niskich temperatur;
3) podtrzymania właściwej temperatury silnika w czasie prowadzenia akcji ratowniczej lub interwencji w niskich temperaturach.
7. W karcie drogowej pojazdu i karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisywać wszystkie wyjazdy, rozruchy pojazdów i pracę sprzętu silnikowego.
8. W sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym sprzęt silnikowy nie pracował kwartalne karty pracy należy zdać i pobrać nowe.
9. Dopuszcza się posiadanie na stanie jednostki OSP zapasu paliw płynnych 
w kanistrach o pojemności 5 l do każdego sprzętu silnikowego posiadającego zbiornik paliwa nie większy niż 4 litry.
10. Dokumenty finansowe oraz karty drogowe pojazdów i karty pracy sprzętu silnikowego należy przechowywać przez okres 5 lat.

§  6. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego:
1. Wydaje i ewidencjonuje miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i kwartalne karty pracy sprzętu silnikowego dla poszczególnych rodzajów sprzętu.
2. Sprawdza poprawność wypełnienia kart i rozliczenia zużycia zakupionych materiałów pędnych i smarów.
3. Przechowuje przez okres 5 lat karty drogowe pożarniczych pojazdów samochodowych i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego. Po upływie tego okresu zdaje je do Archiwum Zakładowego.
4. Przeprowadza każdego roku według stanu na dzień 31 grudnia inwentaryzację stanu paliwa w pojazdach samochodowych i sprzęcie z napędem silnikowym będącego w ewidencji OSP.

§ 7. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego należy każdorazowo uzupełnić stan paliwa po powrocie z wyjazdu gdy jego stan zużycia wynosi ok. 1/2 pojemności zbiornika.

§ 8. Wprowadzenie do eksploatacji w jednostce OSP Osielsko pojazdu samochodowego lub sprzętu napędzanego silnikiem spalinowym nie ujętego 
w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, winno być zgłoszone 
do Urzędu Gminy celem umieszczenia w ewidencji i ustalenia norm zużycia paliwa.
§  9. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.
§ 10. Traci moc Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: norm zużycia paliw płynnych przez sprzęt będący w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej Bydgoszcz z siedzibą w Myślęcinku oraz kontroli i obiegu dokumentów w tym zakresie.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki

Powiadom znajomego