W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 62/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie wskazania Zespołu do Spraw Oświaty do realizacji w imieniu Gminy Osielsko projektu pt. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” oraz powołania zespołu projektowego.
Status obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 )  oraz art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),   zarządzam co następuje: 

§ 1.  Powierzam  Zespołowi d.s  Oświaty w Osielsku, jednostce budżetowej Gminy Osielsko realizację projektu pt. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” w imieniu Gminy Osielsko”  prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA –POWER.02.10.00-00-3027/20-00 z dnia 3 września 2020 r. zwanym dalej „projektem”.
§ 2.  W celu realizacji projektu zobowiązuję Kierownika Zespołu d.s. Oświaty w Osielsku do powołania w ramach Zespołu ds. Oświaty zespołu projektowego w składzie: koordynator  projektu,  specjalista ds. finansowych oraz dwóch członków zespołu.  
§ 3.1  Zespół Projektowy zarządza projektem, o którym w mowa  § 1 i odpowiada za jego właściwą realizację do czasu jego zakończenia.
 2. Pracami Zespołu Projektowego kieruje Koordynator projektu, będący jednocześnie kierownikiem jednostki Zespół ds. Oświaty w Osielsku. Zakres prac jest zgodny z postanowieniami  umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój 2014 -2020 Nr UDA –POWER.02.10.00-00-3027/20-00 zawartej  3 września 2020 r. w zakresie obowiązków przypisanych dla Gminy Osielsko  oraz umowy o partnerstwie zawartej w dniu 7 lipca 2020 r. na rzecz realizacji tego projektu pomiędzy  Gminą Osielsko,  a firmą Euro Innowacje spółka z o.o. z siedzibą  w Poznaniu - ul. Garbary 100/11, tj. Partnerem. 
§ 4.1 Zespół wykonywać będzie wszystkie zadania i czynności  określone w umowach o  partnerstwie i o dofinansowaniu z wyłączeniem  czynności,  które z mocy prawa należą do wyłącznej kompetencji wójta.
2.  Do kompetencji Koordynatora należy zawieranie w imieniu Gminy umów cywilnoprawnych w przedmiocie zatrudnienia dyrektorów Modelowej Szkoły Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku jak również zaciąganie zobowiązań na rzecz realizacji projektu -  do wysokości uwzględnionych w planie  finansowym jednostki Zespól do Spraw Oświaty oraz z zachowaniem  terminów płatności wynikających z  harmonogramu płatności.  
§  5.  Zespół zobowiązany jest do współpracy z Urzędem Gminy, w tym ze stanowiskiem  do spraw środków europejskich i stanowiskiem do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych, Referatem Finansowym w zakresie realizacji projektu, w tym do informowania o zmianach umowy projektu, umowy o partnerstwie, harmonogramu płatności, wielkości transz,  które należy przekazać dla Partnera projektu i innych związanych z jego realizacją.
§  6.  Dla potrzeb zarządzania strategicznego Projektu w myśl zapisów umowy o partnerstwie utworzona zostaje  Grupa Sterująca. W jej skład z ramienia gminy wyznaczam:
1) P. Rafała Kubickiego – przedstawiciela Zespołu ds. Oświaty w Osielsku, pełniącego jednocześnie  funkcję koordynatora w projekcie, 
2) P. Monikę Strzyżewską – przedstawiciela Urzędu Gminy.
§  7. W zakresie rozliczeń finansowych związanych z realizacją projektu Zespół zobowiązany jest do: 
1) opracowania planu kont, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z zasadami określonymi w umowie;
2) ujmowania wydatków ponoszonych na poczet projektu w ewidencji księgowej zgodnie z planem finansowym jednostek: Szkoła Podstawowa w Niemczu i Osielsku oraz  Zespół do spraw Oświaty. Ewidencja księgowa prowadzona przez Zespół  stanowić będzie ewidencję  analityczną  do rachunku bankowego Projektu obsługiwanego przez Urząd Gminy Osielsko  
(konto 133 – budżetu);
3) kontroli, opisywania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym przez wyznaczone osoby, zatwierdzenia ich do wypłaty;
4) weryfikowania, opisywania i zatwierdzania dokumentów przez Koordynatora projektu (noty księgowe wystawione przez Partnera projektu) stanowiących podstawę wypłaty przez gminę środków dla Partnera projektu;
5) sporządzania wniosków o płatność i wszelkiej sprawozdawczości wynikającej z realizacji projektu, w tym prawidłową demonstrację danych w sprawozdaniu RB-28 S, a także opisowej informacji o stopniu realizacji projektu, w tym w celu opracowania projektu budżetu gminy, informacji z wykonania budżetu za I półrocze i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za poszczególne lata.
§ 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
W celu realizacji projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA – POWER. 02.10.00-00-3027/ 20-00 z dnia 3 września 2020 r. wskazano Zespół ds. Spraw  Oświaty w Osielsku - własną jednostkę budżetową powołaną do realizacji zadań oświatowych do  prawidłowej realizacji umów -  Umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej,  o której to mowa w §  1 i Umowy o partnerstwie zawartej z firmą  Euro Innowacje sp. z o.o. z siedzibą  w Poznaniu - ul. Garbary 100/11.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane