W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 39/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2021 rok
Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.)  oraz art. 12 ust. 4 lit. a  uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zarządzam  co następuje: 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zmienionej uchwałą Nr III/27/2021 z dnia 12 marca 2021 r., Nr IV/37/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr V/44/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., VI/52/2021 z dnia 22 czerwca 2021 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., Nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 25 marca 2021 r.,  Nr 24/2021 z dnia 25 maja 2021 r. oraz Nr 29/2021 z 1 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu w wysokości 123.045.038,56 zł,  zwiększa się o 99.976,69 zł, po zmianie 123.145.015,25 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  111.936.795,88 zł
b) dochody majątkowe w kwocie  –  11.208.219,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 142.345.038,56 zł, zwiększa się o 99.976,69 zł, po zmianie 142.445.015,25 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 97.418.062,30 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości –  45.026.952,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 21.990.056,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokonał zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej, w tym:
1) decyzją z dnia 14 czerwca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2021 - zadania zlecone:
a) o kwotę 30,69 zł – dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – z przeznaczeniem na realizację zadań  związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, 
b) o kwotę 689,00 zł – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) decyzją z dnia 25 czerwca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2021 o kwotę 95.000,00 zł – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80148  z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;
3) decyzją z dnia 30 czerwca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.40.40.2021 o kwotę 4.257,00 zł, dział  855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje się zmiany kwot wydatków w ramach działu 926 Kultura fizyczna pomiędzy rozdziałami 92601 Obiekty sportowe  i 92695 Pozostała działalność.
3. Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i kierownika Zespołu d.s. Oświaty  dokonuje się zmiany w planach wydatków w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy  rozdziałami  85401 Świetlice szkolne i 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz pomiędzy paragrafami w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe  i w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.
4. Zmiany wydatków  w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów  miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,  pomiędzy paragrafami.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane