W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 15/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Osielsko
Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Osielsko - stanowiące załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 kształtuje się następująco:

1. Dochody
1) Planowane dochody budżetu w kwocie 108.098.180,93 zł zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 9.870.042,10 zł i po zmianach wynoszą 117.968.223,03zł. W tym:
a) planowane dochody bieżące – 108.018.901,98 zł,
b) planowane dochody majątkowe – 9.949.321,05 zł. 
2) Dochody zostały zrealizowane w kwocie 116.849.776,00 zł, co stanowi 99,1 % planu. 
W  tym:
a) dochody bieżące – 109.463.608,06 zł, co stanowi 101,3 % planu.
b) dochody majątkowe – 7.386.167,94 zł, co stanowi 74,2 % planu.

2. Wydatki 
1) Planowane wydatki budżetu w kwocie 124.798.180,93 zł zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 14.412.594,10 zł. Po zmianach wynoszą 139.210.775,03 zł. W tym:
a) planowane wydatki bieżące – 94.352.671,50 zł,
b) planowane wydatki majątkowe – 44.858.103,53 zł. 
2) Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 128.464.159,69 zł co stanowi 92,3 % planu. 
W tym:
a) wydatki bieżące – 88.339.181,08  zł, co stanowi 93,6 % planu,
b) wydatki majątkowe – 40.124.978,61 zł, co stanowi 89,4 % planu.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 16.700.000,00 zł w ciągu roku zwiększony został 
o kwotę 4.542.552,00 zł do wysokości – 21.242.552,00 zł. Wynik budżetu to deficyt w kwocie – 11.614.383,69 zł.

4. Wydatki na inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 39.644.825,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o 5.213.278,53 zł do kwoty 44.858.103,53 zł. Wykonanie wyniosło 40.124.978,61 zł, co stanowi 89,4 % planu.

5. Przychody i rozchody budżetu
1) Uchwalone przychody budżetu w kwocie 22.588.000,00 zł zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 4.542.552,00 zł. Po zmianach wynoszą 27.130.552,00 zł. Przychody wykonane zostały w kwocie 28.569.663,09 zł.
2) Uchwalone rozchody budżetu w kwocie 5.888.000,00 zł pozostały bez zmian. Stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów. Rozchody wykonane zostały w kwocie 5.888.000,00 zł.

6. Zaplanowano na rok 2020 limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 7.000.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 16.700.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 
w kwocie 3.500.000,00 zł.
W ciągu roku limit na finansowanie planowanego deficytu budżetu został zmniejszony do kwoty 12.000.000,00 zł, limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł został wykreślony. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 7.000.000,00 zł nie został wykorzystany.

7. Ustalone plany dochodów i wydatków budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:
1) Ustalono dochody w kwocie 340.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 340.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ciągu roku planowane dochody i wydatki zostały zwiększone o 24.000,00 zł do kwoty – 364.000,00 zł. 
Realizacja dochodów wynosiła 355.311,17 zł –97,6 % planu. Realizacja wydatków wynosiła 355.311,17 zł. co stanowi 97,6 % planu.
2) Ustalone dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 28.000,00 zł. W ciągu roku  planowane dochody i wydatki zostały zmniejszone o 24.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 3.191,63 zł, co stanowi 79,8 % planu. 
3) Ustalono dochody w kwocie 3.610.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3.610.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. W ciągu roku planowane dochody i wydatki nie uległy zmianie. Realizacja dochodów wynosiła – 3.253.956,29 zł – 90,1 % planu. Realizacja wydatków wynosiła – 3.579.416,77 zł co stanowi 99,2 % planu.
4) Ustalone dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 18.200,00 zł. W ciągu roku  uległy zmniejszeniu o 2.900,00 zł. Po zmianie – 15.300,00 zł. Wykonanie dochodów wynosiło – 146.706,60 zł, co stanowi 958,9 % planu.
5) Ustalone dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 18.644.981,00 zł zwiększone zostały o kwotę – 7.556.510,06 zł. Po zmianie wynoszą – 26.201.491,06 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 26.131.150,84 zł  co stanowi 99,7 % planu i wydatki zostały wykonane w kwocie -  26.131.150,84 zł co stanowi 100 % planu.
6) Ustalony plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostał bez zmian i wynosił 1.000,00 zł. Wykonany został w 100 %.
7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały w kwotach:
a) planowane dochody w kwocie 222.546,02 zł zostały zmniejszone o 294,00 zł; po zmianie plan wynosił 222.252,02 zł; wykonanie wynosiło 172.019,32 zł, co stanowi 77,4 % planu;
b) planowane wydatki w kwocie – 3.999.150,02 zł zostały zmniejszone o 225.816,00 zł; 
po zmianach planowane wydatki wynosiły – 3.773.334,02 zł; wykonane zostały w kwocie – 3.426.695,80 zł co stanowi – 90,8 %. 

8. Ustalone wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 396.210,86 zł. Wykonanie wynosiło 368.331,24 zł, co stanowi 93  % planu.

9. Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 16.136.314,86 zł zostały zwiększone  o 494.426,47 zł. i wyniosły po zmianie 16.630.741,33 zł. W tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11.597.805,33 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.032.936,00 zł. 
W ciągu roku przekazano dotacje na ogólną kwotę – 14.957.941,29 zł, co stanowi 89,9 % planu. W tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 10.104.857,64 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.853.083,65 zł.

10. Określone przychody samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 17.030.300,00 zł. zwiększone zostały o 1.371.700,00 zł i wyniosły po zmianie – 18.402.000,00 zł. Koszty w kwocie 17.154.400,00 zł zwiększone zostały o 1.083.000,00 zł i wyniosły –  18.237.400,00 zł. 
1) przychody zostały wykonane w kwocie 15.791.095,77 zł, co stanowi 85,8 % planu.
2) koszty zostały wykonane w kwocie 15.898.001,64 zł, co stanowi 87,2 % planu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                   Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Osielsko w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2020 i informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane