W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 1/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert najlepiej służących realizacji zadania z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu w 2021 roku.

Treść

§ 1.1. Komisja jest zespołem pomocniczym dla Wójta Gminy Osielsko, powołanym do oceny spełnienia przez składających oferty warunków udziału w postępowaniu konkursowym.
2. Komisja w szczególności ocenia złożone oferty pod kątem zgodności z przepisami uchwały nr IX/87/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego sportu oraz ogłoszeniem konkursu.
§ 2.1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie osobowym:
1) Justyna Janicka,
2) Krzysztof Lewandowski,
3) Maciej Makara,
4) Piotr Wizimirski.
2. Członkowie komisji na pierwszym spotkaniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, kierującego pracami komisji oraz Sekretarza, opracowującego dokumentację konkursową z posiedzeń komisji.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji ustala jej Przewodniczący.
4. Dla ważności podejmowanych decyzji konieczna jest obecność co najmniej połowy jej członków. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Obsługę administracyjno- biurową komisji zapewnia Wójt Gminy Osielsko, działając na wniosek Przewodniczącego.
§ 3. Do zadań komisji, bez względu na liczbę złożonych ofert, należy w szczególności:
1) ocena formalna złożonych ofert, zgodnie z treścią ogłoszenia, sporządzenie dla każdej oferty karty oceny formalnej, a gdyby wystąpiła taka potrzeba- informacji o popełnionych błędach formalnych i możliwości iformie ich usunięcia;
2) ocena merytoryczna ofert spełniających wymagania formalne, biorąc pod uwagę kryteria opracowane dla konkursu, sporządzenie dla każdej oferty karty oceny merytorycznej;
3) sporządzenie protokołu z prac komisji zawierającego m.in. propozycję podziału środków na poszczególne oferty;
4) sporządzenie rekomendacji wybranych ofert.
§ 4.1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno- prawnych lub innych wad oferty Wójt, na wniosek komisji konkursowej, wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a termin rozstrzygnięcia konkursu może ulec przesunięciu, o czym wszyscy wnioskodawcy zostają powiadomieni.
2. Oferta, której wad nie usunięto lub która nie została uzupełniona nie jest rozpatrywana.
3. Oferta złożona po terminie nie może być uzupełniona i podlega odrzuceniu.
§ 5.1.Komisja konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji.
2. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu prac i przekazuje go Wójtowi.
§ 6. Komisja powinna przedstawić oceny ofert konkursowych w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert.
§ 7. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.
§ 8. Komisja rozwiązuje się z chwilą dokonania wyboru Wnioskodawcy bądź Wnioskodawców przez Wójta.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane