W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 84/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”

Status Obowiązujące

Treść

a podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozpatrzyć uwagi złożone na etapie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 14.09.2020 r. do 13.10.2020 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”, zgodnie z rozstrzygnięciem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik do Zarządzenia Nr 84
Wójta Gminy Osielsko
z dnia 17 listopada 2020 r.Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Wójt Gminy Osielsko ogłosił w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”. Określił także formę, miejsce i termin składania uwag dotyczących planu miejscowego, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. Ostateczny termin składania uwag wyznaczono na dzień 28.10.2020 r.

1. Uwagi złożone przez Pana A.K., data wpływu uwag 26.10.2020 r.

Treść uwag: 

1) „…Usunięcie dróg KD-D15 i KD-D17…”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie 
 
 Projektowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego droga KD-L2 o szerokości 20 m posiada parametry drogi lokalnej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury technicznej nie ma możliwości bezpośrednich zjazdów dla obsługi przyległych działek budowanych. Dla obsługi projektowanych działek należy wyznaczyć publiczne drogi dojazdowe.    

2) „…Zmianę drogi KD-L2 na drogę wewnętrzną bez wyjazdu na ulicę Bydgoską…”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie 

Przy projektowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego szczególnie dla tak obszernego terenu Wójt Gminy zobowiązany jest do wyznaczenia układu komunikacyjnego zawierającego, nie tylko drogi wewnętrzne lub drogi publiczne dojazdowe, ale również główne ciągi komunikacyjne w układzie dróg zbiorczych i lokalnych, na których będzie ciążył obowiązek realizacji głównego układu komunikacji lokalnej i zbiorczej oraz tranzytu wewnętrznego.  


3) „…Jeśli jest to uzasadnione szacowanym natężeniem ruchu z Maksymilianowa i Jagodowa, poszerzenie ulicy Okrężnej …”.

Uwagę rozpatrzono pozytywnie 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje się poszerzenie drogi do 15 m, co pozwala wyznaczyć w osi tej drogi charakter drogi lokalnej, dla zapewnienia należytej obsługi komunikacyjnej. 


2. Uwaga złożona przez Pana P.S. data wpływu uwagi 21.10.2020 r.

Treść uwagi: „…składam uwagę dotyczącą projektowanego układu dróg KDW12 i KDW13, które otaczają działkę 305/20 teren 57MN (…)”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie 

 Projektowane drogi są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej. Ponadto drogi te zostały wyznaczone po istniejącym podziale geodezyjnym terenów sąsiednich. 

3. Uwagi złożone przez Pana J.S., data wpływu uwag 28.10.2020 r.

Treść uwag: 

1) „…wnoszę uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…) polegające na: przyjęcia szerokości drogi dojazdowej „KD-D26” wynoszącej 10 m (dziesięć metrów), podczas gdy ustawodawca przewiduje, iż wystarczającą szerokością drogi publicznej dojazdowej z poboczami jest 5 m (pięć metrów)”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Pozostawienie szerokości 10 m w liniach rozgraniczających drogi KD-D26 pozwala na prowadzenie obsługi komunikacyjnej na odcinku 150 m i zapewnia dostęp komunikacyjny dla co najmniej 6 działek. Szerokość ta pozwala docelowo na realizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej.    


2) „…przyjęcia odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi lokalnej „KD-L1”, wynoszącej 10 m (dziesięć metrów), podczas gdy dla drogi lokalnej w terenie zabudowy minimalna odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od krawędzi drogi wynosi 6 m (sześć metrów)…”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

 Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym określa się obowiązkowo linie zabudowy. Wzdłuż drogi KD-L1 dla całości terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i bezpośrednio stykającego się z drogą KD-L1 wyznacza się linie zabudowy w odległości 10 m.  

3) „…nieregularnym poprowadzeniu trasy drogi lokalnej „KD-L1”, nie w osi teraźniejszej ulicy Ugorowej składającej się z działki ewidencyjnej numer 298, które w zróżnicowanym stopniu ingeruje we własność nieruchomości przylegających do tej drogi, co skutkuje preferowaniem właścicieli jednych nieruchomości kosztem właścicieli innych nieruchomości, w tym wnioskodawcy”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie

 Wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poszerzenie pasa drogowego KD-L1 pozwala w pełnym stopniu na ominięcie istniejącej zabudowy oraz poprowadzenie przebiegu drogi przez grunty gminne, co pozwala na maksymalne obniżenie kosztów realizacji drogi lokalnej. 

4. Uwagi złożone przez Panią S.L. oraz Pana S.L., data wpływu uwag 22.10.2020 r.

Treść uwag: 

1)  „…wnosimy o skorygowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wytyczenie przebiegu drogi gminnej KD-L1 stanowiącej ul. Ugorową w Maksymilianowie z uwzględnieniem dotychczasowego jej położenia tj. wzdłuż zagospodarowanych i ogrodzonych działek o numerach 304/3, 304/1, 301 i 300, bez przekraczania ich granic, w tym ominięcie w całości stanowiącej naszą własność działki ewidencyjnej nr 300”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

 Wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poszerzenie pasa drogowego KD-L1 pozwala w pełnym stopniu na ominięcie istniejącej zabudowy oraz poprowadzenie przebiegu drogi przez grunty gminne, co pozwala na maksymalne obniżenie kosztów realizacji drogi lokalnej. Zwracamy uwagę, że teren zajęty pod drogę KD-L1 z działki nr  300 stanowi zaledwie 5% powierzchni działki. 


2)  „…ewentualnie wytyczenie przebiegu drogi gminnej KD-L1 stanowiącej ul. Ugorową z uwzględnieniem dotychczasowego jej położenia, z jednoczesnym poszerzeniem jej granic w jednakowym stopniu kosztem działek 304/3, 304/1, 301 i 300 oraz działki 236 i 237”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie

 Wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poszerzenie pasa drogowego KD-L1 nierównomiernie z  działek 304/3, 304/1, 301 i 300  oraz  236 i 237 spowodowane jest koniecznością ominięcia istniejącej zabudowy oraz poprowadzenia  przebiegu drogi przez grunty gminne, co pozwala na maksymalne obniżenie kosztów realizacji drogi lokalnej.


5. Uwaga złożona przez Pana I.M., data wpływu uwagi 26.10.2020 r.

Treść uwagi: „…wnoszę o dokonanie zmiany lokalizacji projektowanej drogi publicznej tj. tereny oznaczone symbolami KD-L1 oraz KD-L2 w projekcie w/w planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z załącznikiem nr 1”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie 

Projektowane drogi są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej. Realizacja układu drogowego jest niezbędna do zapewnienia komunikacji zewnętrznej, musi przy tym uwzględniać interes publiczny wszystkich właścicieli gruntów objętych projektem planu miejscowego oraz zachować właściwy układ sieci komunikacji zbiorczej i lokalnej na terenie gminy. Informujemy, że do czasu realizacji dróg użytkowanie terenu dopuszcza się z zachowaniem funkcji rolnej oraz należy podkreślić, że realizacja sieci dróg lokalnych będzie następowała wyłącznie dla zrealizowanej inwestycji budowlanej na terenie objętym planem, co pozwala stwierdzić, że będzie następowała w okresie wieloletnim. 


6. Uwagi złożone przez Panią A.K., data wpływu uwag 28.10.2020 r.

Treść uwag: 

1) „… wnoszę o skorygowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wytyczenie od drogi dojazdowej KD-D12 nowej zamkniętej gminnej drogi dojazdowej położonej wzdłuż granicy działki 305/22 i działek 304/6, 304/4 i 304/3 zakończonej na wysokości zabudowań znajdujących się na działce 304/3 tj. analogicznie jak w przypadku drogi dojazdowej KD-D26”;

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Wyznaczenie przebiegu drogi według propozycji zawartej w uwadze, byłoby realizowane po terenie działki nr 304/6, dla której składający uwagę nie posiadają prawa władania terenem. Informujemy również, że zgodnie z obowiązującym prawem działki budowlane mogą mieć bezpośredni lub pośredni dostęp do dróg publicznych. Dla działek zawartych w uwadze w projekcie miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego wyznaczono pośredni dostęp do drogi publicznej.


2) „…ewentualnie wytyczenie nowej drogi gminnej łączącej drogę gminną KD-L1 stanowiącej ul. Ugorową w Maksymilianowie z drogą dojazdową KD-D12 położonej wzdłuż granicy działki 305/22 i działek 304/6, 304/4 i 304/3”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie

Wyznaczenie przebiegu drogi według propozycji zawartej w uwadze, byłoby realizowane po terenie działki nr 304/6, dla której składający uwagę nie posiadają prawa władania terenem. Informujemy również, że realizacja drogi według propozycji zawartej w uwadze kolidowałaby z istniejącą zabudową.  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane