W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 33/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy

z dnia

w sprawie ramowych zasad pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Osielsko

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)oraz § 24a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 ze zmianami w 2020 roku, poz.: 1797, 1829, 1871, 1917 i 1931), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku § 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r., (Dz. U. z dnia 2 listopada 2020 r., poz. 1931), poleca się wykonywanie pracy pracownikom Urzędu Gminy Osielsko w formie pracy zdalnej, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.
2. Wyłącza się z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w sprawach, o których mowa w § 24Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 1758 ze zm.)lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby Urzędu, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.
3. Kierownicy Referatów w porozumieniu z Sekretarzem Gminy są obowiązani  przygotować harmonogramy formy pracy dla poszczególnych pracowników wziąwszy pod uwagę konieczność zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i realną możliwość wykonywania pracy przez danego pracownika w formie pracy zdalnej. Opinia na temat możliwości wykonywania pracy zdalnej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Opinia nt. pracy zdalnej.

§ 2. 1.Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu świadczenia pracy zdalnej podejmuje Wójt, 
a w razie jego nieobecności Zastępca Wójta lub Sekretarz Gminy, wydając pracownikowi na piśmie Polecenie pracy zdalnej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Polecenie pracy zdalnej.
2. Szczegółowe warunki świadczenia pracy zdalnej zostaną ustalone w Poleceniu pracy zdalnej. 
3. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u Pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.
4. Pracownik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz informowania bezpośredniego przełożonego o wykonywanych czynnościach z częstotliwością ustaloną w Poleceniu pracy zdalnej.Wzór ewidencji czasu pracy pracownika, któremu polecono pracę zdalną, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia  Ewidencja pracy zdalnej.
5. Ewidencja czasu pracy jest potwierdzana przez bezpośredniego przełożonego pracownika.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Osielsko oraz Kierownikom Referatów Urzędu Gminy Osielsko.
§ 4. 1. Polecenie pracy zdalnej wydane pracownikowi w dacie przed dniem niniejszego zarządzenia jest ważne na okres wskazany w tym poleceniu lub zatwierdzonym harmonogramie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2020 roku i obowiązuje do odwołania.Uzasadnienie
Na podstawie § 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r., (Dz. U. z dnia 2 listopada 2020 r., poz. 1931),zostało zmienione Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.). Po § 24 dodano § 24a w brzmieniu:
„§ 24a. 1. Do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).2. Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.”Przepis § 24a rozporządzenia w brzmieniu nadanym rozporządzeniem dnia 2 listopada 2020 r., (Dz. U. z dnia 2 listopada 2020 r., poz. 1931), stosuje się także do pracowników, którym wydano zgody/polecenia wykonywania pracy zdalnej przed dniem wejścia w życie powołanego rozporządzenia - pracownicy ci świadczą pracę zdalną po tym dniu na podstawie dotychczasowych poleceń.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane