W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 31/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy

z dnia

w sprawie ogłoszenia o sposobie załatwiania Obywateli w Urzędzie Gminy Osielsko w związku ze stanem epidemii

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie §21Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.1356 ze zm.) ogłaszam, co następuje:

§ 1.1.Interesanci(strony postępowania administracyjnego), którzy zamierzają skorzystać z prawa czynnego udziału w postępowaniu, w związku ze stanem epidemii, są proszeni o:
1) umówienie wizyty w Urzędzie Gminy Osielsko – z urzędnikiem prowadzącym daną sprawę lub kierownikiem właściwej w sprawie komórki/referatu - telefonicznie lub e-mailowo (numery telefonów i adresy e-mail są także podane w Biuletynie Informacji Publicznej);
2) korzystania z dzwonka przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy.
2. W zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Osielsko, do odwołania wykonywanie tej obsługi podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sprawach:
1) rejestracji stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych;
2) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293, 471, 782 i 1086),
3) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322 i471),
4) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 i 471).
3. Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów nie dotyczy osób/interesantów realizujących prawo zapoznania się w wyłożonymi do publicznego wglądu dokumentami, 
w tym projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie obwieszczeń wydanych w oparciu o ustawę, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, a także z innymi dokumentami na podstawie odnośnych obwieszczeń Wójta – w terminie na zasadach określonych w obwieszczeniach.
4. Osoby/interesanci, o których mowa w ust. 3 są proszone do zastosowania się do zasad określonych w ust. 1.

§ 2.1. Interesanci i pracownicy są obowiązani do stosowania określonych w powołanym Rozporządzeniu Rady Ministrów środków profilaktycznych, przede wszystkim są obowiązani do zakrywania ust i nosa, o ile przepisy nie stanowią inaczej. 
2. Ze względów zapewnienia bezpieczeństwa, wejście do Urzędu Gminy Osielsko będzie możliwe pojedynczo:
1) wejście główne od ul. Szosa Gdańska – w sprawach:
a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
c) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów;
2) wejście B od ul. Kolonijnej – w sprawach rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
§ 3.1. W sprawach nie wymienionych w § 1zadania będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W wyjątkowych przypadkach, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta po uprzednim telefonicznym uzgodnieniuz właściwą komórką merytoryczną(kierownikiem referatu lub pracownikiem w przypadku stanowisk samodzielnych) daty i godziny osobistej wizyty.
3. Na zasadzie, jak w ust. 2, można w wyjątkowych przypadkach, za pośrednictwem sekretariatu, umówić przyjęcie przez Wójta Gminy lub Zastępcę Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.
4. Dopuszczalność bezpośredniej obsługi interesanta, o której mowa w ust. 2 i 3 dotyczy spraw, które nie mogą być załatwione korespondencyjnie lub telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko (Kierownika Urzędu Gminy) Nr 23/2020.
§ 5.Zarządzenie o niniejszym ogłoszeniu wchodzi w życie z dniem 7 października br. 
i obowiązuje do odwołania.


Uzasadnienie
W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID-19 wprowadza się dodatkowe środki ostrożności w sposobie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Osielsko, które mogą zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Umawianie się telefonicznie bądź e-mailowo na wizyty w Urzędzie oraz korzystanie z dzwonka przy wejściu do Urzędu nie ograniczy prawa interesanta do czynnego udziału w postępowaniu, a jednocześnie pozwoli na regulację obsługi w celu zminimalizowania tworzenia się kolejek przy wejściach do Urzędu.W związku z koronawirusem, zachęcam, aby sprawy, które nie wymagają osobistego uczestnictwa były załatwiane  korespondencyjnie bądź za pośrednictwem profilu zaufanego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane