W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 69/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczenia rzeczowego
Status obowiązujące

Treść

Na  podstawie art.  30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 

zarządzam, co następuje:

§ 1.W celu ułatwienia mieszkańcom spłaty zadłużenia z tytułu  należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy,  przyjmuje  się  możliwość  uregulowania  zaległości w formie świadczenia  rzeczowego  (świadczenie  w   miejsce   wypełnienia   w rozumieniu art. 453 kc).

§ 2.Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Osielsko;
2) lokalu - rozumie się przez to lokal mieszkalny wchodzący w  skład mieszkaniowego    zasobu Gminy; 
3) dłużnikach - rozumie  się  przez  to:  posiadające  zaległości  w opłatach  za  używanie lokalu osoby będące najemcami lokali, bądź osoby, zajmujące lokal bez tytułu prawnego  z wyjątkiem  osób, które  samowolnie  zajęły  lokal  - a także osoby zamieszkujące z najemcą i zobowiązane solidarnie z nim do  zapłaty  czynszu  oraz innych opłat niezależnych od właściciela;
4) opłatach - rozumie się przez to opłaty  za  używanie  lokalu  tj. czynsz  najmu,     odszkodowanie  za  zajmowanie  lokalu  bez tytułu prawnego oraz  opłaty  niezależne  od właściciela  w  rozumieniu ustawy z  dnia  21  czerwca  2001 r.  o ochronie praw    lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.); 
5) należności - rozumieć  należy przez to zaległe opłaty za używanie lokalu tj.  czynsz najmu,odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty niezależne od właściciela  oraz  ustawowe odsetki za opóźnienie w regulowaniu opłat;

§ 3.1. Świadczenie  rzeczowe  będzie  wykonywane   przez   dłużnika   na podstawie umowy dotyczącej zamiany  formy  zapłaty  zadłużenia  z tytułu   należności  za  korzystanie z lokali,  ze  świadczenia pieniężnego   na   świadczenie   rzeczowe,   zawartej  z Gminą.
2. Przedmiotem świadczenia  rzeczowego  mogą  być  wyłącznie  drobne prace  porządkowe,drobne  prace  remontowo-konserwatorskie oraz  usługowe świadczone  na  rzecz Gminy,które nie są realizowane w ramach zawartych przez Gminę umów z innymi podmiotami.
3. Zakres świadczeń rzeczowych obejmuj, między innymi:
    1) Prace porządkowe:
         a) przy utrzymaniu zieleni, w tym:
 - grabienie terenów zielonych,
 - pielenie klombów
 - zgrabianie i workowanie opadłych liści
         b) przy utrzymaniu czystości, w tym:
 - zamiatanie chodników i przynależnych do posesji parkingów,
 - prace porządkowe w zakresie przygotowania nieczystości stałych do wywózki,
 - odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i parkingów,
 - porządkowanie części wspólnych posesji (strychy, piwnice),
 - mycie okien, drzwi, lamperii, poręczy i innych elementów części wspólnych nieruchomości,
 - czyszczenie tablic informacyjnych (usuwanie nieaktualnych ogłoszeń),
    2) Drobne prace malarskie.
    3) Inne drobne prace eksploatacyjne.
  Powyższy zakres rzeczowy jest katalogiem otwartym.
    
§ 4.1. O zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego, finansowego, na formę świadczenia  rzeczowego mogą się ubiegać najemcy posiadający zadłużenie przeterminowane powyżej trzech miesięcy na dzień składania wniosku.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą uzyskać zgodę na zmianę formy spłaty zadłużenia kilka razy.
3. Osoba pełniąca obowiązki na podstawie  Umowy dotyczącej zamiany formy spłaty zadłużenia ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe, wykonuje prace na swoje ryzyko, tzn.  Gmina nie ubezpiecza osoby na czas pełnienia tych obowiązków.

§ 5.1. Wniosek  o  umożliwienie  spłaty  zadłużenia  w formie spełnienia świadczenia rzeczowego zainteresowany dłużnik składa do gminy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i  określeniu  przez  gminę możliwości  wykonania i zakresu czynności świadczenia rzeczowego podpisywana jest umowa,  o której mowa w § 3 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Wykonywane w  ramach  umowy prace rozliczane są na podstawie potwierdzeń dokonanych przez merytorycznego pracownika gminy.
4. Wartość  świadczenia  rzeczowego jest ustalana jako iloczyn rzeczywistego czasu wykonywania  świadczenia  oraz stawki roboczogodziny, nie niższej niż ustalona na podstawie obowiązujących w danym roku przepisów określających minimalną stawkę godzinową za pracę. 

§ 6.Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Osielsko nr 19/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie umożliwienia  spłaty  zadłużenia  z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych  stanowiących  mieszkaniowy  zasób Gminy, w formie świadczenia rzeczowego

§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane