W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 67/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy

z dnia

w sprawie określenia dla jednostek organizacyjnych gminy Osielsko zasad i terminów rozliczeń z budżetem gminy, terminów przekazywania środków oraz terminów odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 713) oraz art. 254 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 poz. 869,  z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r.  poz. 284,  poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Środki na wydatki dla jednostek budżetowych przekazywane będą przez Urząd Gminy na podstawie pisemnego zapotrzebowania złożonego w Referacie Finansowym w ciągu 3 dni od jego wpływu. Jako formę pisemną wniosku uznaje się również e-mail: finanse@osielsko.pl
2. Zapis w § 1 pkt. 1 nie dotyczy środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone będą przekazywane na bieżąco do wysokości uchwalonych planów.  

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy Osielsko realizujących w ramach swoich planów finansowych zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – do terminowego pobierania i odprowadzania na rachunek podstawowy budżetu gminy dochodów związanych z realizacją tych zadań, według stanu środków określonego na:
1) 10 dzień miesiąca – w terminie do 12 danego miesiąca,
2) 20 dzień miesiąca – w terminie do 22 dnia danego miesiąca,
3) Pobrane do 31 grudnia i nie przekazane do końca roku w terminie do 5 stycznia roku następnego.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy Osielsko realizujących zadania własne gminy – do terminowego pobierania i odprowadzania na rachunek podstawowy budżetu gminy dochodów budżetowych gminy Osielsko związanych z realizacją tych zadań, według stanu środków określonego na:
1) 10 dzień miesiąca – w terminie do 12 danego miesiąca,
2) 25 dzień miesiąca – w terminie do 27 dnia danego miesiąca,
3) Pobrane do 31 grudnia i nieprzekazane do końca roku w terminie do 5 stycznia roku następnego.

§ 4. 1. Każdy przelew w treści powinien zawierać tytuł wpłaty i  okres jakiego dotyczy. 
2. Do przelewu dochodów, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia należy wskazać obowiązującą klasyfikację budżetową dochodów lub dołączyć specyfikację, stanowiącą załącznik nr 1.

§ 5. Jednostki budżetowe otrzymujące środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa sporządzają informację opisową o sposobie i stopniu wykorzystania dotacji, uwzględniając przy tym wkład własny gminy na realizację tych zadań (z podziałem na zadania własne, zlecone zgodnie z  Rb-50) w terminach:
1) Do 20 lipca za okres I półrocza,
2) Do 31 stycznia za okres roku.

§ 6. Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego:
1. Dotacje przedmiotowe związane ze składowaniem odpadów komunalnych (PSZOK), utrzymaniem terenów zielonych na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność przez kierownika zakładu – w terminie 10 dni od wpływu wniosku do Urzędu Gminy 
i po uprzednim zweryfikowaniu przez pracowników na stanowisku merytorycznym w wysokości odpowiadającej stopniu realizacji zadania.
2. Dotacje celowe na inwestycje w terminach umożliwiających terminowe regulowanie zobowiązań po potwierdzeniu przez Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych na zasadach określonych w porozumieniu.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazywane będą w 12 miesięcznych transzach do 15 każdego miesiąca w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z uchwały budżetowej. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia kwoty dotacji podmiotowej różnica powiększy lub pomniejszy proporcjonalnie pozostałe transze.

§ 8. 1. Jednostki budżetowe gminy do dnia 31 grudnia danego roku dokonują zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych w danym roku na realizację wydatków budżetowych, w tym niewykorzystanych środków pochodzących ze wszystkich rodzajów dotacji, z wyjątkiem tych dla których umowy ustalają inny termin rozliczenia.
2. Przelew dotyczący zwrotu niewykorzystanych dotacji powinien zawierać w tytule wpłaty klasyfikację budżetową.

§ 9. Za nierozliczenie lub nieterminowe rozliczenie dotacji, ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu gminy odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych gminny,  kierownicy referatów i pracownicy na stanowiskach merytorycznych Urzędu Gminy.
 
§ 10. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 23/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie określenia dla jednostek organizacyjnych gminy Osielsko zasad i terminów rozliczeń z budżetem gminy, terminów przekazywania środków oraz terminów odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane