W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 23/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia o sposobie załatwiania Obywateli w Urzędzie Gminy Osielsko w związku ze stanem epidemii
Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066) ogłaszam, co następuje: 
 § 1. 1. W zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Osielsko,  do odwołania wykonywanie tej obsługi podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sprawach:
1) rejestracji stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych;
2) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293, 471 i 782),
3) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322 i 471),
4) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 i 471).
2. Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów nie dotyczy osób realizujących prawo zapoznania się w wyłożonymi do publicznego wglądu projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie obwieszczeń wydanych w oparciu o ustawę, o której mowa w ust. 1 pkt. 2. 
 § 2. 1. Zgodnie z powołanym Rozporządzeniem Rady Ministrów, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi  1 (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów), ponadto interesanci i pracownicy są obowiązani  do  stosowania środków profilaktycznych określonych w Rozdziale 6 Rozporządzenia. 2   W związku z powyższym, wejście do Urzędu Gminy Osielsko będzie możliwe pojedynczo: 
1) wejście główne od ul. Szosa Gdańska – w sprawach: a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, b) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, c) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów;
2) wejście B od ul. Kolonijnej – w sprawach rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 2. Interesanci proszeni są o korzystanie z dzwonka przy drzwiach wejściowych.
§ 3. 1. W sprawach nie wymienionych w § 1 zadania będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. W wyjątkowych przypadkach, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną (kierownikiem referatu lub pracownikiem w przypadku stanowisk samodzielnych) daty i godziny osobistej wizyty.
3. Na zasadzie, jak w ust. 2, można w wyjątkowych przypadkach, za pośrednictwem sekretariatu, ustalić przyjęcie przez Wójta Gminy lub Zastępcę Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko (Kierownika Urzędu Gminy) Nr 19/2020.  
§ 5. Zarządzenie o niniejszym ogłoszeniu wchodzi w życie z dniem 22 czerwca br.  i obowiązuje do odwołania.  

1  Ograniczenia tego nie stosuje się do: 
1) dziecka do ukończenia 13. roku życia; 
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; 
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza; 5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów. 
2 § 19. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 ze zm.), ust i nosa: c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury (...).3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku (m.in.): 2) dziecka do ukończenia 4. roku życia; 3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane; 4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania. 4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku: 
1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
2) umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą; 


 
                                                                                                                                                                             

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane