W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/88/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 89

§ 1.1  Maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu gminy nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zgodnie z § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu rady gminy ( Dz. U. poz. 1974). 
 
2.Ustala się wysokość  miesięcznej diety dla radnych gminy Osielsko:  
1)  dieta dla radnego –  70 %  kwoty określonej w § 1 ust.1; 
2) dieta dla przewodniczącego komisji    – 80%  kwoty  określonej w § 1 ust.1;
3)  dieta dla wiceprzewodniczącego komisji    – 75%  kwoty określonej w § 1 ust.1;     
4)  dieta dla zastępcy przewodniczącego Rady Gminy – 85 %  kwoty określonej w § 1 ust.1; 
5)  dieta dla przewodniczącego Rady Gminy - 100%  kwoty określonej w § 1 ust.1.   
3.  Dieta miesięczna ulega zmniejszeniu za dany miesiąc o 20 % za każdą nieobecność na   
  posiedzeniach  i  wysokość potrąceń nie może wynosić w danym miesiącu więcej niż  50 % należnej diety.  
4. Zasady określone w ust. 3   nie mają zastosowania do diety Zastępcy i  Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Wysokość obliczonej diety zaokrągla się do pełnego złotego.
§ 2. Potwierdzeniem obecności na posiedzeniu jest podpis złożony przez radnego na liście obecności. 
§ 3. Przelewu na konto wypłat diet dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dieta, na podstawie listy sporządzonej przez Biuro Rady Gminy. Diety za grudzień danego roku wypłaca się najpóźniej w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. 
§ 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu w pierwszej połowie miesiąca przysługuje 50 % diety. 
§ 5. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży w celach służbowych według zasad określonych w  w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 31 lipca 2000 roku  w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 Nr 66, poz. 800, Dz. U z 2002  Nr 14  poz. 138, Dz. U. z 2003 Nr 33, poz. 280). 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 7. Traci moc uchwała Nr XI/130/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2021 r. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r.  
   


Uzasadnienie: 
   Zgodnie z art. 25 ust. 6,  ust. 7 i  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radnemu gminy przysługują diety na zasadach ustalonych przez radę gminy.        
Ustalając diety, Rada Gminy wzięła pod uwagę funkcje pełnione przez radnego, które związane są z nakładem jego pracy, przy sprawowanej funkcji oraz liczbę mieszkańców gminy Osielsko.  Liczba mieszkańców Gminy Osielsko jest większa, niż 15 tysięcy wobec czego postanowiono dokonać przeliczenia wysokości diet. 
Jako podstawę do obliczenia diety przysługującej radnemu gminy przyjęto wysokość kwoty bazowej, która nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zgodnie z § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu rady gminy ( Dz. U. poz. 1974). Wysokość diety nie  przekracza limitu procentowego wskazanego w § 3 pkt 2  rozporządzenia z dnia 27 października 2021 r. tj. 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 do 100 tysięcy mieszkańców.
Uchwała Nr XI/130/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych  gminy Osielsko, nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
Zgodnie z art. 5, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  z dnia 20 lipca 2000 r. nadanie uchwale mocy wstecznej jest dopuszczalne jeżeli nie powoduje sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawa. Ponieważ niniejszą uchwałą z mocą wsteczną nadaje się uprawnienia oraz znajduje ona umocowanie w przepisach prawa nadanie jej mocy wstecznej jest dopuszczalne.

Powiadom znajomego